ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558

"ว" ต่าง ๆ และรหัส ก.ค.ศ.

"ว" ต่าง ๆ จากเว็บ ก.ค.ศ.
 • ว7/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
 • ว10/2558 การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
 • ว13/2556 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง
 • ว17/2552 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
รวมเหล่า รหัส ก.ค.ศ.
 • ข้อมูลจาก  ว17/2552  ที่มาจาก คู่มือการประเมินสายงานการสอน   (ครูบ๋อมประเมินแบบ ว17 ทั้ง ค.ศ.2 (2552)  และ  ค.ศ.3 (2557)  (ช่วงรอยต่อ = เรียน  2  ปี + ศึกษาค้นคว้ารายงาน  3  ปี ขอเรียนว่ามันไม่ง่ายเลย  ถือเป็นช่วงชีวิตที่ลำบากก็ว่าได้)
 • ก.ค.ศ. 1 : แบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการทุกตำแหน่ง 
 • ก.ค.ศ. 1/1 : แบบเสนอขอรับการประเมิน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ (ทุกตำแหน่ง)
 • ก.ค.ศ. 2 : แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะ)
 • ก.ค.ศ. 3 : แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ
 • เอกสารแนบแบบ ก.ค.ศ. 3 :
  • ก.ค.ศ. 3/1 : แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ (สายงานการสอน)
 • ก.ค.ศ. 4 : แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
 • ก.ค.ศ. 5 : แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (สำหรับทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะ)
 • ก.ค.ศ. 6/1.1 : แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถสายงานการสอน
 • ก.ค.ศ. 7/1 : แบบสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถสายงานการสอน
 • ก.ค.ศ. 8/1 : แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถสายงานการสอน
 • ก.ค.ศ. 9 : สำหรับเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง (เมื่อการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 มีผลสิ้นสุดแล้ว) *
 • แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  สายงานการสอน
 • ก.ค.ศ. 10 : สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ส่วนราชการ รายงานสำนักงาน ก.ค.ศ.แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2  วิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานการสอน
 • ก.ค.ศ. 11/1.1 : แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน  สายงานการสอนส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 • ก.ค.ศ. 11/1.2 : (สำหรับผู้ขอรับการประเมินที่สอนระดับปฐมวัย)  แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานสายงานการสอน  ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 • ก.ค.ศ. 11/1.3 : (สำหรับผู้ขอรับการประเมินที่สอนการศึกษาพิเศษ) แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน  สายงานการสอน ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 • ก.ค.ศ. 12/1.1 : แบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน (ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2) วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานการสอน
 • ก.ค.ศ. 12/1.2 : (สำหรับผู้ขอรับการประเมินที่สอนระดับปฐมวัย)  แบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน (ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2) วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานการสอน
 • ก.ค.ศ. 12/1.3 : (สำหรับผู้ขอรับการประเมินที่สอนการศึกษาพิเศษ) แบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน (ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2)  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานการสอน
 • ก.ค.ศ. 13/1 : สำหรับเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  (กรณีการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 มีผลสิ้นสุดแล้ว)*
 • แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานการสอน
 • ก.ค.ศ. 14/1.1 : แบบประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3  วิทยฐานะชำนาญการ สายงานการสอน
 • ก.ค.ศ. 14/1.2 : (สำหรับผู้ขอรับการประเมินที่สอนระดับปฐมวัย) แบบประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 วิทยฐานะชำนาญการ สายงานการสอน
 • ก.ค.ศ. 14/1.3 : (สำหรับผู้ขอรับการประเมินที่สอนการศึกษาพิเศษ) แบบประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 วิทยฐานะชำนาญการ สายงานการสอน
 • ก.ค.ศ. 15/1 : สำหรับเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  (กรณีการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 มีผลสิ้นสุดแล้ว)*
 • แบบสรุปผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 วิทยฐานะชำนาญการ สายงานการสอน

42 ความคิดเห็น:

 1. ขอบคุณอย่างยิ่งค่ะ เป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆ

  ตอบลบ
 2. ขอบขอบคุณมากที่นำตัวอย่างมาเอื้อเฟื้อเพื่อนครูด้วยกัน...ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป...สาธุ

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณมากนะครับ ที่กรุณานำมาเผยแพร่เป็นวิทยาทาน ขอให้คุณครูเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านวิชาชีพและการดำเนินชีวิตตลอดไปนะครับ

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณอย่างยิ่งค่ะ เป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆ ขอให้คุณครูจงมีความสุขตลอดไป
  และเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านวิชาชีพและการดำเนินชีวิตตลอดไปนะครับ

  ตอบลบ
 5. ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดแฟ้ม รอรับการประเมินด้าน 2 หน่อยครับ
  ถ้ามีรูปให้ดูด้วย ก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

  (ครูบ้านนา)

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณมาก ที่เอื้อเฟื้อ ครูเป็นคนที่มีน้ำใจมากๆ ค่ะ

  ตอบลบ
 7. ขอคุณคะความรู้ที่ได้ และขอคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดแฟ้ม รอรับการประเมินด้าน 2
  ขอให้อาจารย์มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ได้เป็นแนวหน้าของครู สู่ ค.ศ. 2 3 4 5 ต่อไปคะ

  ครู ม.ค. นม.6

  ตอบลบ
 8. ขอบคุณมากนะครับ ที่กรุณานำมาเผยแพร่เป็นวิทยาทาน ขอให้คุณครูเจริญๆ

  ตอบลบ
 9. มีประโยชน์มากมายกับทุกคนค่ะ

  ตอบลบ
 10. เป็นวิทยาทาน ที่ดียิ่ง ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 11. ขอบคุณมากนะคะ ขอให้บุยกุศลหนุนนำนะคะ

  ตอบลบ
 12. ขอบคุณอาจารย์มากคะ ขอให้เจริญๆๆๆนะคะ

  ตอบลบ
 13. ขอบคุณมากๆ ค่ะ สำหรับน้ำใจและความเอื้อเฟื้อของครูบ๋อม

  ตอบลบ
 14. ขอบคุณด้วยเช่นกันค่ะ มากๆเลย

  ตอบลบ
 15. ขอบคุณมากๆค่ะ

  ตอบลบ
 16. แล้วพวกกคศ.4-14ละคับ
  ไม่มีตัวอย่างหรอคับ

  ตอบลบ
 17. ตอบคำถาม 16/1/11 07:30
  กคศ.4-14 ก็อยู่ที่ "แบบบันทึกการประเมินวิทยฐานชำนาญการ (กรรมการ) ฉบับ word (doc) พร้อมตัวอย่างจากครูบ๋อม" น่ะค่ะ ลองคลิกดูน่ะค่ะ

  ตอบลบ
 18. ขอขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่มอบให้

  ตอบลบ
 19. ขอบคุณมากพี่กำลังค้นหาแบบประเมินกคศ.4 5 และอื่นๆ แต่ไม่เก่งคอมเท่าไร กว่าจะหารหัสได้ ขอบคุณมากนะ

  ตอบลบ
 20. ขอขอบคุณมากครับ ขอให้คุณครูเจริญในหน้าที่การงานทุกอย่างครับ

  ตอบลบ
 21. โอ้โห...เพิ่งเปิดมาเจอครับ สุดยอดแห่งความมีน้ำใจครับ ขอให้ความดีของคุณครูส่งผลให้มีความเจริญก้าวหน้าทางวิชาชีพ ครอบครัวมีความสุขครับ

  ตอบลบ
 22. ขอบคุณสำหรับน้ำใจที่มีอย่างมากมายสำหรับเพื่อนครูด้วยกัน ขอบคุณจริงๆ

  ตอบลบ
 23. ขอบคุณค่ะครูบ๋อม ขอบคุณที่มีจิตอาสาแบ่งปันค่ะ

  ตอบลบ
 24. ขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับสิ่งดีดีที่มอบให้ครูผู้ยังไม่ผ่าน

  ตอบลบ
 25. ขอบคุณท่านมากๆ สมเป็นผู้ให้ที่แท้จริง ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
  องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าประทานพรให้กับท่านให้มีความสุขความเจริญทั้งครอบครัว

  ตอบลบ
 26. ขอให้ผู้ให้จงมีแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไปนะคะ

  ตอบลบ
 27. ขอบคุณมากๆ ค่ะ

  ตอบลบ
 28. ดีใจมากที่มีคุณครูใจดีอย่างครูบ๋อม จะขอถือเป็นแบบอย่างที่ดี และขอบพระคุณสำหรับเอกสารที่เผยแพร่หลายๆ อย่าง ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
 29. รบกวนครูป๋อม ช่วยอธิบายการทำเอกสารและผลานในด้านที่ 3 ของครูชำนาญการพิเศษ ว่าต้องทำอะไรบ้าง วิจัย นวัตกรรม รายงานนวัตกรรม เพื่อเป็นแนวทางทำ คศ.3 จักขอบคุณมาก

  ตอบลบ
 30. โหลดไม่ได้ค่ะ รบกวนส่งรายละเอียดทั้งหมดมาที่ เมล wonganan2519@hotmail.com หน่อยได้ไหมค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ เพราะตอนนี้เครียดมากเลย

  ตอบลบ
 31. ดูวิธีการ Download ที่ http://gtb-room.blogspot.com/2011/09/load.html นะค่ะ

  ตอบลบ
 32. ขอให้ครูบ๋อมมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ การงาน ยิ่งๆขึ้นไป

  ตอบลบ
 33. โปรแกรมคำนวณหาความยากง่ายและอำนาจจำแนก ต้องไปคีย์ข้อมูลดิบมาก่อนแล้วค่อยนำมาใช้กับโปรแกรมใช่หรือไม่คะ

  ตอบลบ
 34. ถูกต้องแล้วค่ะ
  ซึ่งตัวเลขในตัวอย่าง
  เป็นตัวเลขที่แปลผลมาจากการใช้ SPSS ช่วยหาคำตอบ
  แต่ตอนนี้ ครูบ๋อมลืมวิธีการใช้ SPSS ไปแล้ว
  คาดว่าปีหน้าครูบ๋อมจะพบปัญหา แล้วทำให้ต้องเรียนรู้ SPSS ต่อไป
  (สงสัยต้องทำ CLIP กันลืมเหมือนเคย ประมาณว่า กำลังจะแก่จึงกำลังจะเลอะเลือน :)

  ตอบลบ
 35. ขอบคุณมากที่ให้แนวทาง
  จาก ครูชายแดน (ลาว)

  ตอบลบ
 36. คนเป็นครูนั้นมีคำว่าให้ ด้วยหัวใจม่งมั่นการศึกษา
  หวังลูกศิษย์มีความรู้ในวิชา อวิชาจางหายออกจากใจ

  ตอบลบ
 37. ขอบคุณนะคะสำหรับความรู้ที่ท่านได้ลงไว้เป็นวิทยาทาน ดิฉันจะนำไปพัฒนางานต่อไป

  ตอบลบ

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (69) เกี่ยวกับครูบ๋อม (62) เรียนคณิตศาสตร์ (54) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (37) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) สวนข้างหน้าต่าง (20) เกษตรเกินไม่เป็นตัวอย่าง (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) SGS (17) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) Classroom (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ยุวกาชาด (7) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (6) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (3) เวกเตอร์ (3) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน