ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

กำลังโหลด...

โปรแกรมคำนวณวิทยฐานะ ด้านที่ 3 T score และ Z score

(สามารถแก้ไขข้อมูลได้ตามความเหมาะสม)
แล้วลบลำดับที่เกิน ก็จะได้คำตอบแล้ว
(คอลัมภ์ P คือข้อ 1 - 8 ตามเอกสารแนบแบบ ก.ค.ศ.3 (กลัวคนอื่นงงก็เลยเขียนข้อไว้)
คำตอบแต่ละข้อคือคอลัมภ์ O
สังเกตว่าช่วงของข้อมูลคือ บรรทัดที่ 5 ถึง ตัวเลขในช่องคอลัมภ์ Q
ส่วนตัวเลขคอลัมภ์ Q คือ บรรทัดสุดท้ายของข้อมูลค่ะ)
**********************
อยากดูตัวอย่าง ต้องดูที่ file
น่ะค่ะ
**********************

ระวัง! 2 ปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนไม่เท่ากัน
อย่าลืมลบส่วนเกินน่ะค่ะ ไม่เช่นนั้นแล้ว
ท่านจะได้คำตอบที่ผิดไป

**********************

ข้อมูลของนักเรียนครูบ๋อม

  • เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด
  • ถ้าเห็นตัวเลขที่น่าสงสัยในโปรแกรมที่ครูบ๋อมพัฒนาให้เดาได้เลยว่า นั่นคือรหัสลับ (ตัวเลขบรรทัดสุดท้ายของข้อมูลนั่นเอง) อย่าลืมเปลี่ยนตามข้อมูลของท่านน่ะคะ ไม่เข้าใจหรือไม่แน่ใจ สามารถฝากข้อความถามได้นะค่ะ

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (39) สถิติและการวิจัย (38) Form/ข้อเสนอแนะ (31) โปรแกรมครูบ๋อม (31) เกี่ยวกับครูบ๋อม (23) ตรีโกณมิติ (21) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (19) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) การวัดและประเมินผล (13) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (12) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) วิทยฐานะและการประเมิน (12) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (9) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (9) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (8) ปพ.5 (.xlsx) (6) แผนการจัดการเรียนรู้ (4) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (3) การจัดหมู่ (2) จำนวนเชิงซ้อน (2) บันทึกข้อความ (2) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) จำนวนจริง (1) ทศนิยม (1) ฝากข้อควา่มย้ายสับเปลี่ยน (1) พหุนาม (1) ลอการิทึม (1) เรื่องเล่าจากโรงเรียนห่างไกล (1) เลขยกกำลัง (1) เวกเตอร์ (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1)

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

Google+ Badge