ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2553

เทคนิคการประยุกต์โปรแกรมที่พัฒนาโดยครูบ๋อม

เทคนิคการประยุกต์ใช้โปรแกรมที่พัฒนาจาก Microsoft Office Excel
เล็ก ๆ น้อย ๆ
      1. อย่าใช้กรรไกรตัด หรือคำสั่ง cut หรือ ตัด
      2. อย่าลบแถว
      3. อย่าย้ายเซลล์ โดยเฉพาะเซลล์ที่มีการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ  (เหตุเพราะฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับเซลล์จะที่เกิดจากการกระทำดังกล่าว จะเกิดการแปลผลผิดพลาดทันที ถ้าต้องการกระทำการดังกล่าวให้ copy ข้อมูล หรือ ล้างเนือหาของข้อมูลในเซลล์นั้น ๆ )
      4. ไม่จำเป็นอย่าวางวัตถุ Eqution หรือสูตร หรือสมการทางคณิตศาสตร์ใน sheet ของ Microsoft Office Excel เพราะเวลาเราวางมันอาจจะแอบอยู่ที่ใดที่หนึ่งที่เรามองไม่เห็น แล้วถ้าเราต้องการ copy โดยการลากเซลล์ยาว เราก็จะ copy วัตถุดังกล่าวด้วย เวลาคำนวณ หรือประมวลผล บางทีจะ save ไม่ได้ หรือไฟล์นั้นอาจรวนไปเลย โดยการสร้าง temp ขึ้นมา 1 file แล้วบอกว่าไม่สามารถบันทึกได้ ถึงบันทึกได้เปิดอีกทีก็เหมือนไม่ได้บันทึก (ครูบ๋อมพิสูจน์มาแล้ว เสาร์ – อาทิตย์ 5 – 6 มิถุนายน 2553 ถึงกับเอ๋อเหรอ และเบลอไปเลย)
      5.  เทคนิคการใส่เลขหน้า  พิมพ์ที่แทรกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษด้วย  หน้าที่ &[Page]
แค่เรื่องเล็กน้อยที่มองข้าม
อาจเป็นปัญหาใหญ่ตามมาภายหลังได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (69) เกี่ยวกับครูบ๋อม (62) เรียนคณิตศาสตร์ (54) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (37) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) สวนข้างหน้าต่าง (20) เกษตรเกินไม่เป็นตัวอย่าง (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) SGS (17) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) Classroom (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ยุวกาชาด (7) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (6) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (3) เวกเตอร์ (3) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน