ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2553

เทคนิคการประยุกต์โปรแกรมที่พัฒนาโดยครูบ๋อม

เทคนิคการประยุกต์ใช้โปรแกรมที่พัฒนาจาก Microsoft Office Excel
เล็ก ๆ น้อย ๆ
      1. อย่าใช้กรรไกรตัด หรือคำสั่ง cut หรือ ตัด
      2. อย่าลบแถว
      3. อย่าย้ายเซลล์ โดยเฉพาะเซลล์ที่มีการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ  (เหตุเพราะฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับเซลล์จะที่เกิดจากการกระทำดังกล่าว จะเกิดการแปลผลผิดพลาดทันที ถ้าต้องการกระทำการดังกล่าวให้ copy ข้อมูล หรือ ล้างเนือหาของข้อมูลในเซลล์นั้น ๆ )
      4. ไม่จำเป็นอย่าวางวัตถุ Eqution หรือสูตร หรือสมการทางคณิตศาสตร์ใน sheet ของ Microsoft Office Excel เพราะเวลาเราวางมันอาจจะแอบอยู่ที่ใดที่หนึ่งที่เรามองไม่เห็น แล้วถ้าเราต้องการ copy โดยการลากเซลล์ยาว เราก็จะ copy วัตถุดังกล่าวด้วย เวลาคำนวณ หรือประมวลผล บางทีจะ save ไม่ได้ หรือไฟล์นั้นอาจรวนไปเลย โดยการสร้าง temp ขึ้นมา 1 file แล้วบอกว่าไม่สามารถบันทึกได้ ถึงบันทึกได้เปิดอีกทีก็เหมือนไม่ได้บันทึก (ครูบ๋อมพิสูจน์มาแล้ว เสาร์ – อาทิตย์ 5 – 6 มิถุนายน 2553 ถึงกับเอ๋อเหรอ และเบลอไปเลย)
      5.  เทคนิคการใส่เลขหน้า  พิมพ์ที่แทรกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษด้วย  หน้าที่ &[Page]
แค่เรื่องเล็กน้อยที่มองข้าม
อาจเป็นปัญหาใหญ่ตามมาภายหลังได้
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (59) เกี่ยวกับครูบ๋อม (48) Form/ข้อเสนอแนะ (30) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) SGS (11) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน