ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ทำไมจึงมีห้องเรียนครูบ๋อม

 • เสียดายสิ่งที่คิดไว้  แล้วไม่ได้ส่งต่อให้ผู้อื่นนำไปใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาต่อยอด
 • กันลืม  สิ่งที่เราเคยคิดไว้  แล้วนำไปแก้ปัญหาจนประสบผลสำเร็จ  สามารถนำไปใช้ได้อีก
 • ไม่อยากเป็นอย่างในหนังจีนกำลังภายใน  เวลาเจ้าสำนักจะตาย  จึงจะบอกกระบวนท่าสำคัญ  หรือไม้ตายให้กับศิษย์คนโปรด
 • ต้องการใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่น  เพราะไหน ๆ ก็ร่ำเรียนมาแล้ว  ก็คงไม่สูญเปล่า  เพราะความรู้ยิ่งให้ยิ่งได้
 • กับคนที่เคยเฉียดตายหลายครั้งต่อปี  ทำให้เข้าใจและเรียนรู้เสมอว่า  "ความตายใกล้แค่นิดเดียว"  แน่นอนเมื่อหมดลมหายใจ  ความคิดและความรู้ทุกอย่างที่มีก็คงหมดไปพร้อมลมหายใจ

"เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด
สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้
ที่ทำได้คือ
การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้
ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป
เช่นนี้แล้ว
คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด"

3 ความคิดเห็น:

 1. ล้ำลึกมากครับ
  ขอบคุณน่ะครับ สำหรับความรู้ดีๆ

  ตอบลบ
 2. อ่านแล้วเห็นภาพเลยค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้คนทำงาน ตั้งใจแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ ให้ผู้อื่น
  ได้ศึกษา นำเป็นแนวทางในการสอน ขอบคุณมากนะคะ ครูคณิต คนหนึ่ง มีอุดมการณ์เหมือนกันค่ะ

  ตอบลบ

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (69) เกี่ยวกับครูบ๋อม (62) เรียนคณิตศาสตร์ (54) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (37) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) สวนข้างหน้าต่าง (20) เกษตรเกินไม่เป็นตัวอย่าง (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) SGS (17) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) Classroom (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ยุวกาชาด (7) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (6) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (3) เวกเตอร์ (3) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน