ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ทำไมจึงมีห้องเรียนครูบ๋อม

  • เสียดายสิ่งที่คิดไว้  แล้วไม่ได้ส่งต่อให้ผู้อื่นนำไปใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาต่อยอด
  • กันลืม  สิ่งที่เราเคยคิดไว้  แล้วนำไปแก้ปัญหาจนประสบผลสำเร็จ  สามารถนำไปใช้ได้อีก
  • ไม่อยากเป็นอย่างในหนังจีนกำลังภายใน  เวลาเจ้าสำนักจะตาย  จึงจะบอกกระบวนท่าสำคัญ  หรือไม้ตายให้กับศิษย์คนโปรด
  • ต้องการใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่น  เพราะไหน ๆ ก็ร่ำเรียนมาแล้ว  ก็คงไม่สูญเปล่า  เพราะความรู้ยิ่งให้ยิ่งได้
  • กับคนที่เคยเฉียดตายหลายครั้งต่อปี  ทำให้เข้าใจและเรียนรู้เสมอว่า  "ความตายใกล้แค่นิดเดียว"  แน่นอนเมื่อหมดลมหายใจ  ความคิดและความรู้ทุกอย่างที่มีก็คงหมดไปพร้อมลมหายใจ

"เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด
สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้
ที่ทำได้คือ
การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้
ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป
เช่นนี้แล้ว
คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด"
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (77) โปรแกรมครูบ๋อม (60) เกี่ยวกับครูบ๋อม (48) Form/ข้อเสนอแนะ (30) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (23) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (18) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) การวัดและประเมินผล (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) SGS (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

ชมโลกกว้างแบบไม่ต้องเดินทาง

streetview (แหล่งท่องเที่ยว)
ค้นหาหนังสือดี ๆ (google scholar : ยืนบนไหล่ของยักษ์)
แปลภาษา (google translate)
Gmail
เตรียมข้อมูลก่อนเดินทาง (google maps)
ชมงานศิลปะทั่วโลก (google culturalinstitute)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน