ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2553

Script สำหรับ "สมุดบันทึกความเป็นครูดี"

"สมุดบันทึกความเป็นครูด" หรือ "บันทึกดีเดือด" (อันนี้ครูบ๋อมตั้งฉายาเอง)
งานนี้บอกเลยว่ายากกว่าการหา T score กับ Z score อีก
เพราะต้องเขียนชมเชยตนเอง  ไม่ใช่การชมเชยจากคนอื่น
ครูบ๋อมไม่ทราบจะบันทึกอย่างไร ก็เลยลองทำ Script
เหมือนกำหนดการสอนที่เคยทำมา หรือมองอีกทีเหมือนสูตรคณิตศาสตร์มาก ๆ
ไม่รู้ว่าทำไปได้อย่างไรกัน555555555555

อันที่จริงใช่ว่าไม่มีความดีจะบันทึก แต่ไม่ทราบจะเรียบเรียงถ้อยคำอย่างไร
โดยในแต่ละวัน ก็ตั้งใจอบรมสั่งสอนนักเรียน
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังสามารถอยู่แล้ว
บางวันอาจจะว่างบันทึก บางวันอาจจะงานเข้าไม่ว่างบันทึก
ก็เลยต้องมีการวางแผนบันทึกอย่างที่เห็นนี้แหละค่ะ

555555555555

ถ้อยคำและการกระทำอาจเดิมๆ ซ้ำๆ
แต่ก็เต็มเปี่ยมด้วยวิญญาณของความเป็นครู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (69) เกี่ยวกับครูบ๋อม (62) เรียนคณิตศาสตร์ (54) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (37) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) สวนข้างหน้าต่าง (20) เกษตรเกินไม่เป็นตัวอย่าง (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) SGS (17) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) Classroom (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ยุวกาชาด (7) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (6) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (3) เวกเตอร์ (3) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน