ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553

สมการชีวิต โดย...ครูบ๋อม

การแก้สมการ คือการหาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
มาแทนค่าตัวแปรในสมการ
แล้วทำให้สมการเป็นจริง
การแก้สมการคณิตศาสตร์นั้น
ง่ายกว่าการแก้สมการชีวิต
เพราะใช้เวลาในการแก้ปัญหา
น้อยกว่าหลายเท่า


แต่การแก้สมการชีวิตนั้น
เราต้องค้นหาคำตอบเป็นเวลานาน
บางคนอาจใช้เวลาครึ่งชีวิต
บางคนอาจใช้เวลาทั้งชีวิต
บางคนอาจหาคำตอบไม่ได้เลยก็มี
นั้นขึ้นอยู่กับว่าโจทย์ที่เราได้มานั้น
ง่ายหรือยากเพียงใด
หรือบางคนอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโจทย์คืออะไร

และถ้าเราหาค่าของตัวแปรผิดพลาดแล้ว
ในทางคณิตศาสตร์เราสามารถแก้ไขได้
แต่ในชีวิตจริงเราอาจใช้เวลาแก้ไขเป็นเวลานาน
หรืออาจมีบางอย่างที่ผิดพลาดเกิดขึ้นในชีวิต
อันเนื่องมาจากการแทนค่าตัวแปรนั้น
ดังนั้น การตัดสินใจกระทำการใด ๆ
ในชีวิตเราต้องทำด้วยสติ ปัญญา เหตุผล
และที่สำคัญคือทำด้วย...หัวใจ

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (77) โปรแกรมครูบ๋อม (62) เกี่ยวกับครูบ๋อม (49) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (20) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) SGS (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง