ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การวางแผนทำงานของครูบ๋อม

วันเปิดภาคเรียน
 • ภาคเรียนที่  1
  • เช้า
   • เลือกรายวิชาเพิ่มเติม (กรณีเลือกเรียน)
  • บ่าย
   • เลือกกิจกรรมชุมนุม
   • ลงชื่อเข้าเรียนแจ้งผลการเลือกกับครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษา
   • รับตารางเรียนในภาคเรียนที่  1
 • ภาคเรียนที่  2
  • เช้า
   • ลงชื่อเข้าเรียน
    • ตรวจสอบรายวิชาเพิ่มเติม (กรณีเลือกเรียน)  และกิจกรรมชุมนุมที่เลือกเรียนในภาคเรียนที่ 1 (ข้อมูลจากกลุ่มงานวิชาการ) กับครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษา
    • (รายวิชาเพิ่มเติม ควรมีเนื้อหาต่อเนื่องมาจากภาคเรียนที่ 1  โดยเฉพาะวิชาหลัก ความรู้ในภาคเรียนที่  1 ย่อมเป็นความรู้พื้นฐานที่นักเรียนจะนำไปใช้ในภาคเรียนที่  2 ดังนั้นจึงไม่มีการเลือกเรียนใหม่ในภาคเรียนที่ 2)
   • รับตารางเรียนในภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่  1 และ 2
งานสอน
              1. สอบก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน และวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม
              2. สอบวัดเจตคติทางคณิตศาสตร์
              3. จัดกลุ่มนักเรียน ทำแผนผังที่นั่งตามผลการเรียนเฉลี่ยสะสม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ข้อมูลจากงาน GPA)
              4. ทำกำหนดการสอนรายชั่วโมง
              5. ปพ.5
งาน GPA โรงเรียน
              1. พิมพ์รายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อนำไปตรวจสอบรายชื่อนักเรียนแขวนลอย
              2. สรุปจำนวนนักเรียนในโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
              3. ติดประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนที่เป็นปัญหา
              4. ติดลำดับที่ของผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักเรียนทุกระดับชั้น
              5. กำกับติดตามหลักฐานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาของนักเรียนใหม่ที่่ยังไม่ครบ
              6. ติดรายชื่อนักเรียนใหม่ของปีการศึกษา พร้อมเลขประจำตัว ชั้น เลขที่
              7. ติดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของโรงเรียนในภาพรวม
ระหว่างภาคเรียน
 • สอนและสร้างสื่อนวัตกรรมสำหรับสอน
ใกล้วันสิ้นภาคเรียน
 • ทำแบบฟอร์มการส่งผลการประเมินชุมนุนม จาก Microsoft Office Excel
 • อาจจะตัดสินในวันสุดท้ายของการสอน
 • หรือในวันที่มีการสอบปลายภาคเรียน
 • เพื่อให้งานวัดและประเมินผล ดำเนินการรวบรวมข้อมูลได้รวดเร็ว และเป็นระบบ

  • ส่งไฟล์ให้งานวัดและประเมินผล  บันทึกข้อมูล "มส"  สำหรับนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80 %
  • จากนั้นส่งไฟล์ดังกล่าวให้ครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้น (อาจใช้  mail  หรือ  Link ก็ได้)
งานสอน ภาคเรียนที่  1 และ 2
              1. สอบอัตนัยปลายภาคทุกรายวิชาที่สอน (เกรงจะตรวจไม่ทัน เนื่องจากต้องทำ GPA โรงเรียน)
              2. สอบวัดเจตคติทางคณิตศาสตร์
              3. รวมพลคนสอบตก
              4. รวมพลคนขาดสอบ
              5. ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์และการอ่านคิดวิเคราะห์เขียน
              6. เวลาเรียนนักเรียนที่มีไม่ถึง 80% ถ้าให้งานนักเรียนซ่อมเสริม(ดูการวัดและประเมินผลตามรูปแบบครูบ๋อม) และถ้านักเรียนคนใดไม่ส่งงานให้ส่งรายชื่อนักเรียนที่ติด มส ไปยังกลุ่มวิชาการ
              7.ตรวจสอบความเรียบร้อยของ ปพ.5

หลังวันสิ้นภาคเรียน
 • รวบรวมข้อมูลผลการเรียน
 • จัดทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พร้อมรายงานการปฏิบัติงาน
 • ตรวจสอบความถูกต้องของผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นในงาน GPA กับ การบันทึกข้อมูลของครูที่ปรึกษา
 • SAR และ พิมพ์รายงานการวัดและประเมินผลในรายวิชาที่ทำการสอน (ค่าสถิติและสรุปคุณภาพการสอน)
 • รายงานจุดเน้นของสถานศึกษา
 • สร้างไฟล์หลัก ปพ.5  ในรายวิชาที่่สอน
  • กรอกรายชื่อนักเรียนจากฐานข้อมูลของกลุ่มงานวิชาการ จำแนกเป็นห้อง
 • สร้างไฟล์บันทึกวิเคราะห์คะแนนจำแนกเป็นวิชา (ทั้งระดับชั้นที่ทำการสอน)
 • ใช้  2  ไฟล์นี้ในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
หัวใจในความสำเร็จของงาน
 • วางแผน
 • กระจายงาน
 • ทำงานเป็นทีม
 • เชื่อมั่นและเชื่อใจ
 • รับผิดชอบร่วมกัน
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (77) โปรแกรมครูบ๋อม (60) เกี่ยวกับครูบ๋อม (48) Form/ข้อเสนอแนะ (30) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (23) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (18) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) การวัดและประเมินผล (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) SGS (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

ชมโลกกว้างแบบไม่ต้องเดินทาง

streetview (แหล่งท่องเที่ยว)
ค้นหาหนังสือดี ๆ (google scholar : ยืนบนไหล่ของยักษ์)
แปลภาษา (google translate)
Gmail
เตรียมข้อมูลก่อนเดินทาง (google maps)
ชมงานศิลปะทั่วโลก (google culturalinstitute)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน