ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การวางแผนทำงานของครูบ๋อม

วันเปิดภาคเรียน
 • ภาคเรียนที่  1
  • เช้า
   • เลือกรายวิชาเพิ่มเติม (กรณีเลือกเรียน)
  • บ่าย
   • เลือกกิจกรรมชุมนุม
   • ลงชื่อเข้าเรียนแจ้งผลการเลือกกับครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษา
   • รับตารางเรียนในภาคเรียนที่  1
 • ภาคเรียนที่  2
  • เช้า
   • ลงชื่อเข้าเรียน
    • ตรวจสอบรายวิชาเพิ่มเติม (กรณีเลือกเรียน)  และกิจกรรมชุมนุมที่เลือกเรียนในภาคเรียนที่ 1 (ข้อมูลจากกลุ่มงานวิชาการ) กับครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษา
    • (รายวิชาเพิ่มเติม ควรมีเนื้อหาต่อเนื่องมาจากภาคเรียนที่ 1  โดยเฉพาะวิชาหลัก ความรู้ในภาคเรียนที่  1 ย่อมเป็นความรู้พื้นฐานที่นักเรียนจะนำไปใช้ในภาคเรียนที่  2 ดังนั้นจึงไม่มีการเลือกเรียนใหม่ในภาคเรียนที่ 2)
   • รับตารางเรียนในภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่  1 และ 2
งานสอน
              1. สอบก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน และวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม
              2. สอบวัดเจตคติทางคณิตศาสตร์
              3. จัดกลุ่มนักเรียน ทำแผนผังที่นั่งตามผลการเรียนเฉลี่ยสะสม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ข้อมูลจากงาน GPA)
              4. ทำกำหนดการสอนรายชั่วโมง
              5. ปพ.5
งาน GPA โรงเรียน
              1. พิมพ์รายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อนำไปตรวจสอบรายชื่อนักเรียนแขวนลอย
              2. สรุปจำนวนนักเรียนในโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
              3. ติดประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนที่เป็นปัญหา
              4. ติดลำดับที่ของผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนักเรียนทุกระดับชั้น
              5. กำกับติดตามหลักฐานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาของนักเรียนใหม่ที่่ยังไม่ครบ
              6. ติดรายชื่อนักเรียนใหม่ของปีการศึกษา พร้อมเลขประจำตัว ชั้น เลขที่
              7. ติดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของโรงเรียนในภาพรวม
ระหว่างภาคเรียน
 • สอนและสร้างสื่อนวัตกรรมสำหรับสอน
ใกล้วันสิ้นภาคเรียน
 • ทำแบบฟอร์มการส่งผลการประเมินชุมนุนม จาก Microsoft Office Excel
 • อาจจะตัดสินในวันสุดท้ายของการสอน
 • หรือในวันที่มีการสอบปลายภาคเรียน
 • เพื่อให้งานวัดและประเมินผล ดำเนินการรวบรวมข้อมูลได้รวดเร็ว และเป็นระบบ

  • ส่งไฟล์ให้งานวัดและประเมินผล  บันทึกข้อมูล "มส"  สำหรับนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80 %
  • จากนั้นส่งไฟล์ดังกล่าวให้ครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้น (อาจใช้  mail  หรือ  Link ก็ได้)
งานสอน ภาคเรียนที่  1 และ 2
              1. สอบอัตนัยปลายภาคทุกรายวิชาที่สอน (เกรงจะตรวจไม่ทัน เนื่องจากต้องทำ GPA โรงเรียน)
              2. สอบวัดเจตคติทางคณิตศาสตร์
              3. รวมพลคนสอบตก
              4. รวมพลคนขาดสอบ
              5. ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์และการอ่านคิดวิเคราะห์เขียน
              6. เวลาเรียนนักเรียนที่มีไม่ถึง 80% ถ้าให้งานนักเรียนซ่อมเสริม(ดูการวัดและประเมินผลตามรูปแบบครูบ๋อม) และถ้านักเรียนคนใดไม่ส่งงานให้ส่งรายชื่อนักเรียนที่ติด มส ไปยังกลุ่มวิชาการ
              7.ตรวจสอบความเรียบร้อยของ ปพ.5

หลังวันสิ้นภาคเรียน
 • รวบรวมข้อมูลผลการเรียน
 • จัดทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พร้อมรายงานการปฏิบัติงาน
 • ตรวจสอบความถูกต้องของผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นในงาน GPA กับ การบันทึกข้อมูลของครูที่ปรึกษา
 • SAR และ พิมพ์รายงานการวัดและประเมินผลในรายวิชาที่ทำการสอน (ค่าสถิติและสรุปคุณภาพการสอน)
 • รายงานจุดเน้นของสถานศึกษา
 • สร้างไฟล์หลัก ปพ.5  ในรายวิชาที่่สอน
  • กรอกรายชื่อนักเรียนจากฐานข้อมูลของกลุ่มงานวิชาการ จำแนกเป็นห้อง
 • สร้างไฟล์บันทึกวิเคราะห์คะแนนจำแนกเป็นวิชา (ทั้งระดับชั้นที่ทำการสอน)
 • ใช้  2  ไฟล์นี้ในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
หัวใจในความสำเร็จของงาน
 • วางแผน
 • กระจายงาน
 • ทำงานเป็นทีม
 • เชื่อมั่นและเชื่อใจ
 • รับผิดชอบร่วมกัน
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน