ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2554

เมื่อครูบ๋อมต้องทำหลายอย่างในวันเดียวกัน

เมื่อครูบ๋อมต้อง
เข้าค่ายลูกเสือ + ประเมินครูดีเด่น ปีการศึกษา 2553 + บายศรีสู่ขวัญน้องชาย (แต่งงาน)
ในวันเดียวกัน
อะไรกันเนี่ย

วันพฤหัสบดี  ที่  13  เดือนมกราคม  พ.ศ.  2554

เข้าค่ายลูกเสือ
ค้นข้อมูลนักเรียนที่เกิดวันที่  13 - 14 เดือนมกราคม  พ.ศ.  2554
ใ้ห้หัวหน้าผู้กำกับลูกเสือ
(สำหรับมอบของขวัญให้ตอนรอบกองไฟ)
จากนั้นเข้าร่วมพิธีเปิดกองลูกเสือก่อนเดินทางไกลที่โรงเรียนประมาณ 10 - 15 นาที

ประเมินครูดีเด่น ปีการศึกษา 2553

จัดโต๊ะ  ปูผ้า วางเอกสารเพื่อรอรับการประเมินตามสดมภ์
และตรวจสอบความเรียบร้อย
ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยง
(เมื่อวาน  วันพุธ  ที่  12  เดือนมกราคม  พ.ศ.  2554  ครูบ๋อมลากิจ
ไปเตรียมงานพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องชาย (แต่งงาน))

ตอนบ่าย
กรรมการมาถึงโรงเรียน
(เนื่องจากกรรมการต้องเดินทางไปประเมินหลายโรงเรียน
และถือว่าครูบ๋อมโชคดีที่กรรมการไม่มาตอนเช้า)

ภายในห้องเรียน

เอกสารสำหรับรับการประเมิน

กราฟเชือก  เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิิติ

โปสเตอร์รายงานนวัตกรรม

เอกสารสำหรับรับการประเมิน

โครงงานนักเรียนปีการศึกษา 2552

บูรณาการวิชาศิลปะในการเขียนสูตรคณิตศาสตร์


เอกสารสำหรับรับการประเมิน

มุมห้อง

หน้าห้องเรียน

ตู้เก็บหนังสือเล่มเล็ก  ซองข้อสอบเก็บคะแนน  และกล่องเก็บเอกสารต่าง ๆ

ตารางการใช้ห้อง  และแผนผังที่นั่งของนักเรียน

รายละเอียดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ภายนอกห้องเรียน

ป้ายประกาศรายงานความก้าวหน้าของผู้เรียน

ตรรกศาสตร์เชิงเปรียบเทียบ  และกฎการใช้ห้องพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องชาย (แต่งงาน)
เมื่อประเมินเสร็จก็ต้องรีบกลับมาพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องชาย (แต่งงาน)
มาทันแบบเฉียดฉิว  16:00  น.  พอดี  เกือบเป็นพี่สาวที่ไม่ได้เรื่องซะแล้ว
ครูบ๋อม

เป็นอีกวันหนึ่งที่สนุกจริง ๆ

วันศุกร์  ที่  14  เดือนมกราคม  พ.ศ.  2554
ต้องเดินทางไปบ้านว่าที่น้องสะใภ้  เวลา  2:00  น.
วันอาทิตย์  ที่  16  เดือนมกราคม  พ.ศ.  2554
ต้องไปร่วมงานวันครู

มันเป็นเช่นนั้นแล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (69) เกี่ยวกับครูบ๋อม (62) เรียนคณิตศาสตร์ (54) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (37) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) สวนข้างหน้าต่าง (20) เกษตรเกินไม่เป็นตัวอย่าง (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) SGS (17) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) Classroom (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ยุวกาชาด (7) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (6) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (3) เวกเตอร์ (3) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน