ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2554

เมื่อครูบ๋อมต้องทำหลายอย่างในวันเดียวกัน

เมื่อครูบ๋อมต้อง
เข้าค่ายลูกเสือ + ประเมินครูดีเด่น ปีการศึกษา 2553 + บายศรีสู่ขวัญน้องชาย (แต่งงาน)
ในวันเดียวกัน
อะไรกันเนี่ย

วันพฤหัสบดี  ที่  13  เดือนมกราคม  พ.ศ.  2554

เข้าค่ายลูกเสือ
ค้นข้อมูลนักเรียนที่เกิดวันที่  13 - 14 เดือนมกราคม  พ.ศ.  2554
ใ้ห้หัวหน้าผู้กำกับลูกเสือ
(สำหรับมอบของขวัญให้ตอนรอบกองไฟ)
จากนั้นเข้าร่วมพิธีเปิดกองลูกเสือก่อนเดินทางไกลที่โรงเรียนประมาณ 10 - 15 นาที

ประเมินครูดีเด่น ปีการศึกษา 2553

จัดโต๊ะ  ปูผ้า วางเอกสารเพื่อรอรับการประเมินตามสดมภ์
และตรวจสอบความเรียบร้อย
ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยง
(เมื่อวาน  วันพุธ  ที่  12  เดือนมกราคม  พ.ศ.  2554  ครูบ๋อมลากิจ
ไปเตรียมงานพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องชาย (แต่งงาน))

ตอนบ่าย
กรรมการมาถึงโรงเรียน
(เนื่องจากกรรมการต้องเดินทางไปประเมินหลายโรงเรียน
และถือว่าครูบ๋อมโชคดีที่กรรมการไม่มาตอนเช้า)

ภายในห้องเรียน

เอกสารสำหรับรับการประเมิน

กราฟเชือก  เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิิติ

โปสเตอร์รายงานนวัตกรรม

เอกสารสำหรับรับการประเมิน

โครงงานนักเรียนปีการศึกษา 2552

บูรณาการวิชาศิลปะในการเขียนสูตรคณิตศาสตร์


เอกสารสำหรับรับการประเมิน

มุมห้อง

หน้าห้องเรียน

ตู้เก็บหนังสือเล่มเล็ก  ซองข้อสอบเก็บคะแนน  และกล่องเก็บเอกสารต่าง ๆ

ตารางการใช้ห้อง  และแผนผังที่นั่งของนักเรียน

รายละเอียดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ภายนอกห้องเรียน

ป้ายประกาศรายงานความก้าวหน้าของผู้เรียน

ตรรกศาสตร์เชิงเปรียบเทียบ  และกฎการใช้ห้องพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องชาย (แต่งงาน)
เมื่อประเมินเสร็จก็ต้องรีบกลับมาพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องชาย (แต่งงาน)
มาทันแบบเฉียดฉิว  16:00  น.  พอดี  เกือบเป็นพี่สาวที่ไม่ได้เรื่องซะแล้ว
ครูบ๋อม

เป็นอีกวันหนึ่งที่สนุกจริง ๆ

วันศุกร์  ที่  14  เดือนมกราคม  พ.ศ.  2554
ต้องเดินทางไปบ้านว่าที่น้องสะใภ้  เวลา  2:00  น.
วันอาทิตย์  ที่  16  เดือนมกราคม  พ.ศ.  2554
ต้องไปร่วมงานวันครู

มันเป็นเช่นนั้นแล
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน