ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554

การจัดแผนผังที่นั่งของนักเรียนในห้องเรียน

ปัญหา
 • ต้องการแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มตามระดับความสามารถทางการเรียน
 • และให้นักเรียนนั่งตามแผนผังที่นั่ง
 • เหมือนเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของเด็กยังไงไม่รู้
 • แต่เหตุผลมีทำเช่นนี้ ได้แก่
  • ต้องการฝึกความมีระเบียบวินัย
  • ต้องการให้นักเรียนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม และรับผิดชอบเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม
  • ต้องการให้นักเรียนรู้จักการแบ่งปัน
แนวทางการแก้ปัญหา
 • แบ่งผู้เรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
  • กลุ่มเก่ง กลุ่มกลาง และกลุ่มต่ำ
  • กลุ่มเก่ง คือผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 25% ของคนทั้งหมด
  • กลุ่มอ่อน คือผู้ที่ได้คะแนนต่ำสุด 25% ของคนทั้งหมดซึ่งเท่ากับกลุ่มเก่ง
  • ส่วนกลุ่มปานกลางจะมี 50% ของคนทั้งหมด

ตัวอย่างการจัดแผนผังที่นั่งของนักเรียนจัดตาม
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(เก่ง - อ่อน) 


(การแยกเพศ  ขอเสนอแนะให้แยกกรณีมีความจำเป็นเท่านั้น
โดยในภาวะปกติให้ใช้เฉพาะผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
เป็นข้อมูลสำหรับวิเคราะห์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น)
 • บันทึกผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาที่สอน (เช่น คณิตศาสตร์) / ทั้งหมด
 • (เรียงเพศชาย  เพศหญิง  ในแต่ละห้อง)
 • เรียงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (จำแนกตามเพศ)  ในแต่ละห้อง
 • คำนวณหาจำนวนกลุ่มในแต่ละห้อง  (จำนวนคน/จำนวนคนต่อกลุ่ม)
  • โดยส่วนใหญ่จะใช้กลุ่มละ  4 - 5  คน
  • บางครั้งอาจใช้กลุ่มละ  2  คน
  • ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม  หรือศักยภาพของนักเรียน
 • เรียงกลุ่มแต่ละห้อง  โดยพิมพ์ข้อมูลเรียงลงมาตามลำดับกลุ่ม  (จำแนกตามเพศ)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • คนทึ่เหลือจัดตามความเหมาะสม
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • หรือ
  • จากนั้นเรียงลำดับของกลุ่ม  ในแต่ละห้อง  คัดลอกข้อมูลลงแผนผังที่นั่ง
แบบที่  1
  แบบที่  2
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน