ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554

การจัดแผนผังที่นั่งของนักเรียนในห้องเรียน

ปัญหา
 • ต้องการแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มตามระดับความสามารถทางการเรียน
 • และให้นักเรียนนั่งตามแผนผังที่นั่ง
 • เหมือนเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของเด็กยังไงไม่รู้
 • แต่เหตุผลมีทำเช่นนี้ ได้แก่
  • ต้องการฝึกความมีระเบียบวินัย
  • ต้องการให้นักเรียนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม และรับผิดชอบเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม
  • ต้องการให้นักเรียนรู้จักการแบ่งปัน
แนวทางการแก้ปัญหา
 • แบ่งผู้เรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
  • กลุ่มเก่ง กลุ่มกลาง และกลุ่มต่ำ
  • กลุ่มเก่ง คือผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 25% ของคนทั้งหมด
  • กลุ่มอ่อน คือผู้ที่ได้คะแนนต่ำสุด 25% ของคนทั้งหมดซึ่งเท่ากับกลุ่มเก่ง
  • ส่วนกลุ่มปานกลางจะมี 50% ของคนทั้งหมด

ตัวอย่างการจัดแผนผังที่นั่งของนักเรียนจัดตาม
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(เก่ง - อ่อน) 


(การแยกเพศ  ขอเสนอแนะให้แยกกรณีมีความจำเป็นเท่านั้น
โดยในภาวะปกติให้ใช้เฉพาะผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
เป็นข้อมูลสำหรับวิเคราะห์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น)
 • บันทึกผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาที่สอน (เช่น คณิตศาสตร์) / ทั้งหมด
 • (เรียงเพศชาย  เพศหญิง  ในแต่ละห้อง)
 • เรียงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (จำแนกตามเพศ)  ในแต่ละห้อง
 • คำนวณหาจำนวนกลุ่มในแต่ละห้อง  (จำนวนคน/จำนวนคนต่อกลุ่ม)
  • โดยส่วนใหญ่จะใช้กลุ่มละ  4 - 5  คน
  • บางครั้งอาจใช้กลุ่มละ  2  คน
  • ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม  หรือศักยภาพของนักเรียน
 • เรียงกลุ่มแต่ละห้อง  โดยพิมพ์ข้อมูลเรียงลงมาตามลำดับกลุ่ม  (จำแนกตามเพศ)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • คนทึ่เหลือจัดตามความเหมาะสม
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • หรือ
  • จากนั้นเรียงลำดับของกลุ่ม  ในแต่ละห้อง  คัดลอกข้อมูลลงแผนผังที่นั่ง
แบบที่  1
  แบบที่  2

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (77) โปรแกรมครูบ๋อม (62) เกี่ยวกับครูบ๋อม (49) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (20) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) SGS (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง