ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การจัดห้องเรียน (นักเรียนใหม่) ตามผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

ปัญหา
 • เมื่อต้องการจัดห้องเรียนของนักเรียนใหม่  คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และ  4  ในแต่ละปีการศึกษา
 • โดยจัดตามผลการเรียนเฉลี่ยสะสม/คะแนนสอบเข้า  โดยใช้โปรแกรม  Microsoft Office Excel
 • 1  ปีการศึกษา  ทำ  1  ครั้ง  บางครั้งก็มีหลงลืมลำดับที่การดำเนินการ
 แนวทางในการแก้ปัญหา
 • เรียงเพศชาย  เพศหญิง
 • เรียงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม/คะแนนสอบเข้า  จำแนกตามเพศ
 • คำนวณจำนวนนักเรียนในแต่ละห้องว่าควรจมีนักเรียนชายกี่คนนักเรียนกี่คน
 • เรียงห้อง โดยพิมพ์ข้อมูลเรียงลงมาตามลำดับห้อง  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • จากนั้นเรียงลำดับของห้อง
 • ในแต่ละห้องเรียงลำดับชื่อตามตัวอักษร  โดยจำแนกตามเพศ
 • หาเลขประจำตัวคนสุดท้ายของปีการศึกษาที่แล้ว  แลัวพิพม์เลขประจำตัวเรียงตามลำดับตั้งห้องแรกคนแรกจนถึงคนสุดท้าย
คลิกเพื่อดูภาพใหญ่

         อีกวิธีหนึ่ง
 • จัดห้อง 1
----------------------
 • เรียงเพศ
 • เรียงคะแนน
 • กำหนดห้อง
 • 234
 • 432
 • 234
 • 432
 • เรียงห้อง
 • เรียงเลขประจำตัว (ม.4)
 • กำหนดเลขที่ (ม.4)
---------------------------
 • เรียงเพศห้อง 1
 • เรียงชื่อเพศหญิง (ม.1)
 • เรียงชื่อเพศชาย (ม.1)
 • กำหนดเลขที่ (ม.1)

         "ถึงแม้ระบบที่วางไว้จะดีเพียงใด  แต่ถ้ามีปัจจัยภายนอก  อันเป็นเหตุให้ต้องพังระบบนั้นไป  เวลาที่เสียไปกับการวางระบบมันก็มีค่าเท่ากับ 0  ก็จงคิดเสียว่า มันเป็นเช่นนั่นแล"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (69) เกี่ยวกับครูบ๋อม (62) เรียนคณิตศาสตร์ (54) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (37) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) สวนข้างหน้าต่าง (20) เกษตรเกินไม่เป็นตัวอย่าง (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) SGS (17) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) Classroom (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ยุวกาชาด (7) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (6) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (3) เวกเตอร์ (3) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน