ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การจัดห้องเรียน (นักเรียนใหม่) ตามผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

ปัญหา
 • เมื่อต้องการจัดห้องเรียนของนักเรียนใหม่  คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และ  4  ในแต่ละปีการศึกษา
 • โดยจัดตามผลการเรียนเฉลี่ยสะสม/คะแนนสอบเข้า  โดยใช้โปรแกรม  Microsoft Office Excel
 • 1  ปีการศึกษา  ทำ  1  ครั้ง  บางครั้งก็มีหลงลืมลำดับที่การดำเนินการ
 แนวทางในการแก้ปัญหา
 • เรียงเพศชาย  เพศหญิง
 • เรียงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม/คะแนนสอบเข้า  จำแนกตามเพศ
 • คำนวณจำนวนนักเรียนในแต่ละห้องว่าควรจมีนักเรียนชายกี่คนนักเรียนกี่คน
 • เรียงห้อง โดยพิมพ์ข้อมูลเรียงลงมาตามลำดับห้อง  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • จากนั้นเรียงลำดับของห้อง
 • ในแต่ละห้องเรียงลำดับชื่อตามตัวอักษร  โดยจำแนกตามเพศ
 • หาเลขประจำตัวคนสุดท้ายของปีการศึกษาที่แล้ว  แลัวพิพม์เลขประจำตัวเรียงตามลำดับตั้งห้องแรกคนแรกจนถึงคนสุดท้าย
คลิกเพื่อดูภาพใหญ่

         อีกวิธีหนึ่ง
 • จัดห้อง 1
----------------------
 • เรียงเพศ
 • เรียงคะแนน
 • กำหนดห้อง
 • 234
 • 432
 • 234
 • 432
 • เรียงห้อง
 • เรียงเลขประจำตัว (ม.4)
 • กำหนดเลขที่ (ม.4)
---------------------------
 • เรียงเพศห้อง 1
 • เรียงชื่อเพศหญิง (ม.1)
 • เรียงชื่อเพศชาย (ม.1)
 • กำหนดเลขที่ (ม.1)

         "ถึงแม้ระบบที่วางไว้จะดีเพียงใด  แต่ถ้ามีปัจจัยภายนอก  อันเป็นเหตุให้ต้องพังระบบนั้นไป  เวลาที่เสียไปกับการวางระบบมันก็มีค่าเท่ากับ 0  ก็จงคิดเสียว่า มันเป็นเช่นนั่นแล"
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน