ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การจัดห้องเรียน (นักเรียนใหม่) ตามผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

ปัญหา
 • เมื่อต้องการจัดห้องเรียนของนักเรียนใหม่  คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และ  4  ในแต่ละปีการศึกษา
 • โดยจัดตามผลการเรียนเฉลี่ยสะสม/คะแนนสอบเข้า  โดยใช้โปรแกรม  Microsoft Office Excel
 • 1  ปีการศึกษา  ทำ  1  ครั้ง  บางครั้งก็มีหลงลืมลำดับที่การดำเนินการ
 แนวทางในการแก้ปัญหา
 • เรียงเพศชาย  เพศหญิง
 • เรียงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม/คะแนนสอบเข้า  จำแนกตามเพศ
 • คำนวณจำนวนนักเรียนในแต่ละห้องว่าควรจมีนักเรียนชายกี่คนนักเรียนกี่คน
 • เรียงห้อง โดยพิมพ์ข้อมูลเรียงลงมาตามลำดับห้อง  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • จากนั้นเรียงลำดับของห้อง
 • ในแต่ละห้องเรียงลำดับชื่อตามตัวอักษร  โดยจำแนกตามเพศ
 • หาเลขประจำตัวคนสุดท้ายของปีการศึกษาที่แล้ว  แลัวพิพม์เลขประจำตัวเรียงตามลำดับตั้งห้องแรกคนแรกจนถึงคนสุดท้าย
คลิกเพื่อดูภาพใหญ่

         อีกวิธีหนึ่ง
 • จัดห้อง 1
----------------------
 • เรียงเพศ
 • เรียงคะแนน
 • กำหนดห้อง
 • 234
 • 432
 • 234
 • 432
 • เรียงห้อง
 • เรียงเลขประจำตัว (ม.4)
 • กำหนดเลขที่ (ม.4)
---------------------------
 • เรียงเพศห้อง 1
 • เรียงชื่อเพศหญิง (ม.1)
 • เรียงชื่อเพศชาย (ม.1)
 • กำหนดเลขที่ (ม.1)

         "ถึงแม้ระบบที่วางไว้จะดีเพียงใด  แต่ถ้ามีปัจจัยภายนอก  อันเป็นเหตุให้ต้องพังระบบนั้นไป  เวลาที่เสียไปกับการวางระบบมันก็มีค่าเท่ากับ 0  ก็จงคิดเสียว่า มันเป็นเช่นนั่นแล"
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (59) เกี่ยวกับครูบ๋อม (48) Form/ข้อเสนอแนะ (30) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) SGS (11) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน