ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554

สังคมมิติที่ครูหลายคนลืม

 • นักจิตแพทย์ชื่อ Moreno เป็นผู้ที่คิดทำสังคมมิติขึ้น
 • เพื่อวัดความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม
 • ทำให้ทราบได้ใคร
  • เป็นที่ชื่นชม
  • เป็นคนถูกทอดทิ้ง
 • การทำสังคมมิติอาจทำโดยการตั้งคำถามให้เลือกว่าจะเลือกใคร
ที่มา : http://www.baanjomyut.com/library/personality/13.html
 • ตัวอย่างของคำถาม  ได้แก่  ฉันอยากอยู่กลุ่มกับใคร  ใครเป็นผู้มีน้ำใจ  เอื้อเฟื้อ  ช่วยเหลือเพื่อน  ใครไม่ช่วยเพื่อนทำงาน  ใครคุยเก่ง  เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง  และพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองต่อไป 
 • แนะนำวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง  จาก  http://www.thailis.or.th/tdc  (keyword : สังคมมิติ)
  • การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสังคมและลักษณะความเป็นผู้นำโดยวิธีการทางสังคมมิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยนาท โดย : ประไพ เดชมา  (2542)  วิทยานิพนธ์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • การใช้สังคมมิติเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสันติวิทยา จังหวัดเชียงราย โดย : เมตตา วรกุลชน  (2546)  วิทยานิพนธ์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ผลของกิจกรรมการแนะแนวกลุ่มที่มีต่อมโนภาพแห่งตนและฐานะทางสังคมมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี;The effects of activity group guidance on self concept and sociometric status of mathayomsuksa III stu โดย : ผสม จันทร์เทพย์  (2524)  วิทยานิพนธ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ผลของการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง อัตมโนทัศน์ และฐานะทางสังคมมิติของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 โรงเรียนแจ่มจันทร์ สังกัดกรุงเทพมหานคร ;Outcomes of group counseling towards prathomsuksa VI student's self-concept and sociometric st โดย : เพ็ญศรี โล่อ๋อง  (2532)  วิทยานิพนธ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ตัวอย่างคำถามสำหรับสังคมมิิติในชั้นเรียน

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (64) เกี่ยวกับครูบ๋อม (61) เรียนคณิตศาสตร์ (54) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (37) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) สวนข้างหน้าต่าง (20) เกษตรเกินไม่เป็นตัวอย่าง (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) SGS (15) Classroom (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ยุวกาชาด (7) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (6) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) เวกเตอร์ (3) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน