ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554

สังคมมิติที่ครูหลายคนลืม

 • นักจิตแพทย์ชื่อ Moreno เป็นผู้ที่คิดทำสังคมมิติขึ้น
 • เพื่อวัดความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม
 • ทำให้ทราบได้ใคร
  • เป็นที่ชื่นชม
  • เป็นคนถูกทอดทิ้ง
 • การทำสังคมมิติอาจทำโดยการตั้งคำถามให้เลือกว่าจะเลือกใคร
ที่มา : http://www.baanjomyut.com/library/personality/13.html
 • ตัวอย่างของคำถาม  ได้แก่  ฉันอยากอยู่กลุ่มกับใคร  ใครเป็นผู้มีน้ำใจ  เอื้อเฟื้อ  ช่วยเหลือเพื่อน  ใครไม่ช่วยเพื่อนทำงาน  ใครคุยเก่ง  เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง  และพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองต่อไป 
 • แนะนำวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง  จาก  http://www.thailis.or.th/tdc  (keyword : สังคมมิติ)
  • การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสังคมและลักษณะความเป็นผู้นำโดยวิธีการทางสังคมมิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยนาท โดย : ประไพ เดชมา  (2542)  วิทยานิพนธ์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • การใช้สังคมมิติเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสันติวิทยา จังหวัดเชียงราย โดย : เมตตา วรกุลชน  (2546)  วิทยานิพนธ์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ผลของกิจกรรมการแนะแนวกลุ่มที่มีต่อมโนภาพแห่งตนและฐานะทางสังคมมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี;The effects of activity group guidance on self concept and sociometric status of mathayomsuksa III stu โดย : ผสม จันทร์เทพย์  (2524)  วิทยานิพนธ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ผลของการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง อัตมโนทัศน์ และฐานะทางสังคมมิติของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 โรงเรียนแจ่มจันทร์ สังกัดกรุงเทพมหานคร ;Outcomes of group counseling towards prathomsuksa VI student's self-concept and sociometric st โดย : เพ็ญศรี โล่อ๋อง  (2532)  วิทยานิพนธ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ตัวอย่างคำถามสำหรับสังคมมิิติในชั้นเรียน
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน