ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554

หัวตารางสำหรับทำแบบฟอร์มสำหรับการสอบ

แบบสำรวจเวลาสำหรับการสอบแต่ละวิชา  (คำสั่งโรงเรียน  เรื่องการมอบหมายการสอน)
 • ชื่อครูผู้สอน
 • ชื่อวิชาที่สอน
 • ระดับชั้นมัธศึกษาปีที่
 • เวลาในการสอนแต่ละวิชา  (นาที)
 • ลงชื่อ

แบบฟอร์มรับต้นฉบับข้อสอบ  (คำสั่งโรงเรียน  เรื่องการมอบหมายการสอน)

 • ชื่อครูผู้สอน
 • ชื่อวิชาที่สอบ
 • ระดับชั้นมัธศึกษาปีที่
 • วัน/เดือน/ปี  ที่ส่ง
 • ลงชื่อ

แบบฟอร์มรับตัวข้อสอบ  (คำสั่งโรงเรียน  เรื่องการมอบหมายการสอน)
 • ชื่อครูผู้สอน
 • ชื่อวิชาที่สอบ
 • ระดับชั้นมัธศึกษาปีที่
 • จำนวนชุด
 • วัน/เดือน/ปี  ที่ส่ง
 • ลงชื่อ

แบบฟอร์มรับข้อสอบไปตรวจ  (คำสั่งโรงเรียน  เรื่องการสอบ)
 • ชื่อครูผู้สอน
 • ชื่อวิชาที่สอบ
 • ระดับชั้นมัธศึกษาปีที่
 • วัน/เดือน/ปี  ที่สอบ (ดูจากตารางสอบ)
 • วัน/เดือน/ปี  ที่รับ
 • ลงชื่อ

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (77) โปรแกรมครูบ๋อม (62) เกี่ยวกับครูบ๋อม (49) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (20) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) SGS (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง