ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2556

ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

           1.  ทำงานที่เราสามารถทำได้  (ถ้าทำไม่ได้ก็ยอมรับไปเลยว่าไม่สามารถ  ถ้าขืนดันทุรังต่อไปก็จะเป็นทุกข์เปล่า ๆ)
           2.  ทำงานที่เรารักที่จะทำ
           3.  ทำงานอย่างเป็นระบบ  และระบบสามารถควบคุมได้
           4.  ยึดคติ  "ไม่แบกปัญหาที่บ้านไปที่ทำงาน  และไม่แบกปัญหาที่ทำงานกลับมาที่บ้าน"
           แปลสั้น ๆ ง่าย ๆ ก็คืออย่านำเรื่องหรือปัญหาของที่บ้านไปพูดที่ทำงาน  (เดียวเพื่อนร่วมงานจะเบื่อคุณได้)
           และไม่ควรอย่างยิ่งที่จะนำเรื่องหรือปัญหาที่ทำงานกลับมาพูดให้คนที่บ้านฟัง  (เพราะถ้ามันเป็นปัญหาแล้ว  มันก็เหมือนคุณนำความทุกข์ที่อยู่ในที่ทำงาน  กลับไปโยนทิ้งใส่คนที่บ้าน)  ให้รู้จักปล่อยวางซะบ้าง  (วางแล้วจะว่าง)  บ้านส่วนบ้าน  ที่ทำงานส่วนที่ทำงาน  ควรทำหน้าที่ตามกาลเทศะและความเหมาะสม
           แต่ถ้าเมื่อใดที่คุณต้องเป็นผู้รับฟังแล้วละก็  จงคิดเสียว่า "อย่างน้อย ๆ คนที่เล่าก็แสดงออกมาว่าเค้าไว้ใจและเห็นคุณค่าของเรา  จึงกล้าเล่าเรื่องให้คุณฟัง  บางครั้งอาจน่ารำคาญไปบ้างก็ให้คิดไปว่าฟังผ่าน ๆ เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา  หรือไม่ก็ทำตัวเป็นเหมือนความว่าง  เพราะความว่างไม่มีความคิดเห็นหรือความรู้สึก  หรืออาจจะฟังเป็นนิทานประจำวัน  หรือนิทานก่อนนอนก็ได้
           5. ถ้ามีปัญหาในที่ทำงาน  ก็ค่อย ๆ  ตั้งสติ  วิเคราะห์  วางแผน  เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้น ๆ อย่าโยนความผิดหรือโทษคนอื่น ๆ
           6. ทำงานให้เป็นปัจจุบัน

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (64) เรียนคณิตศาสตร์ (53) เกี่ยวกับครูบ๋อม (50) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (21) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) SGS (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน