ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2556

ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

           1.  ทำงานที่เราสามารถทำได้  (ถ้าทำไม่ได้ก็ยอมรับไปเลยว่าไม่สามารถ  ถ้าขืนดันทุรังต่อไปก็จะเป็นทุกข์เปล่า ๆ)
           2.  ทำงานที่เรารักที่จะทำ
           3.  ทำงานอย่างเป็นระบบ  และระบบสามารถควบคุมได้
           4.  ยึดคติ  "ไม่แบกปัญหาที่บ้านไปที่ทำงาน  และไม่แบกปัญหาที่ทำงานกลับมาที่บ้าน"
           แปลสั้น ๆ ง่าย ๆ ก็คืออย่านำเรื่องหรือปัญหาของที่บ้านไปพูดที่ทำงาน  (เดียวเพื่อนร่วมงานจะเบื่อคุณได้)
           และไม่ควรอย่างยิ่งที่จะนำเรื่องหรือปัญหาที่ทำงานกลับมาพูดให้คนที่บ้านฟัง  (เพราะถ้ามันเป็นปัญหาแล้ว  มันก็เหมือนคุณนำความทุกข์ที่อยู่ในที่ทำงาน  กลับไปโยนทิ้งใส่คนที่บ้าน)  ให้รู้จักปล่อยวางซะบ้าง  (วางแล้วจะว่าง)  บ้านส่วนบ้าน  ที่ทำงานส่วนที่ทำงาน  ควรทำหน้าที่ตามกาลเทศะและความเหมาะสม
           แต่ถ้าเมื่อใดที่คุณต้องเป็นผู้รับฟังแล้วละก็  จงคิดเสียว่า "อย่างน้อย ๆ คนที่เล่าก็แสดงออกมาว่าเค้าไว้ใจและเห็นคุณค่าของเรา  จึงกล้าเล่าเรื่องให้คุณฟัง  บางครั้งอาจน่ารำคาญไปบ้างก็ให้คิดไปว่าฟังผ่าน ๆ เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา  หรือไม่ก็ทำตัวเป็นเหมือนความว่าง  เพราะความว่างไม่มีความคิดเห็นหรือความรู้สึก  หรืออาจจะฟังเป็นนิทานประจำวัน  หรือนิทานก่อนนอนก็ได้
           5. ถ้ามีปัญหาในที่ทำงาน  ก็ค่อย ๆ  ตั้งสติ  วิเคราะห์  วางแผน  เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้น ๆ อย่าโยนความผิดหรือโทษคนอื่น ๆ
           6. ทำงานให้เป็นปัจจุบัน
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (30) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน