ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2556

ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

           1.  ทำงานที่เราสามารถทำได้  (ถ้าทำไม่ได้ก็ยอมรับไปเลยว่าไม่สามารถ  ถ้าขืนดันทุรังต่อไปก็จะเป็นทุกข์เปล่า ๆ)
           2.  ทำงานที่เรารักที่จะทำ
           3.  ทำงานอย่างเป็นระบบ  และระบบสามารถควบคุมได้
           4.  ยึดคติ  "ไม่แบกปัญหาที่บ้านไปที่ทำงาน  และไม่แบกปัญหาที่ทำงานกลับมาที่บ้าน"
           แปลสั้น ๆ ง่าย ๆ ก็คืออย่านำเรื่องหรือปัญหาของที่บ้านไปพูดที่ทำงาน  (เดียวเพื่อนร่วมงานจะเบื่อคุณได้)
           และไม่ควรอย่างยิ่งที่จะนำเรื่องหรือปัญหาที่ทำงานกลับมาพูดให้คนที่บ้านฟัง  (เพราะถ้ามันเป็นปัญหาแล้ว  มันก็เหมือนคุณนำความทุกข์ที่อยู่ในที่ทำงาน  กลับไปโยนทิ้งใส่คนที่บ้าน)  ให้รู้จักปล่อยวางซะบ้าง  (วางแล้วจะว่าง)  บ้านส่วนบ้าน  ที่ทำงานส่วนที่ทำงาน  ควรทำหน้าที่ตามกาลเทศะและความเหมาะสม
           แต่ถ้าเมื่อใดที่คุณต้องเป็นผู้รับฟังแล้วละก็  จงคิดเสียว่า "อย่างน้อย ๆ คนที่เล่าก็แสดงออกมาว่าเค้าไว้ใจและเห็นคุณค่าของเรา  จึงกล้าเล่าเรื่องให้คุณฟัง  บางครั้งอาจน่ารำคาญไปบ้างก็ให้คิดไปว่าฟังผ่าน ๆ เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา  หรือไม่ก็ทำตัวเป็นเหมือนความว่าง  เพราะความว่างไม่มีความคิดเห็นหรือความรู้สึก  หรืออาจจะฟังเป็นนิทานประจำวัน  หรือนิทานก่อนนอนก็ได้
           5. ถ้ามีปัญหาในที่ทำงาน  ก็ค่อย ๆ  ตั้งสติ  วิเคราะห์  วางแผน  เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้น ๆ อย่าโยนความผิดหรือโทษคนอื่น ๆ
           6. ทำงานให้เป็นปัจจุบัน
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน