ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557

Concept map การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาปฐมวัย

วิเคราะห์ตัวบ่งชี้ที่ 1-6 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดับการศึกษาปฐมวัย พร้อมโปรแกรม

        เมื่อครูบ๋อมต้องทำเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย  หลายท่านคงแปลกใจว่า  "ครูบ๋อมสอนปฐมวัย ?"
        อันที่จริงครูบ๋อมไม่ได้สอนปฐมวัยหรอกนะค่ะ  แต่เป็นท่านแม่ของครูบ๋อมเอง  ด้วยเหตุว่า  ถ้าท่านแม่วางระบบและวิเคราะห์ข้อมูลเองแล้ว  เกรงว่าท่านจะเครียด
        จึงได้ผลงานอย่างที่เห็น  ถ้าท่านใดเป็นครูปฐมวัย  สามารถนำไปทดลองใช้ได้นะค่ะ  ครูบ๋อมยินดีค่ะ  (โปรดใช้วิจารณาณในการทดลอง  เมื่อครูวิชาคณิตศาตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  เตรียมประเมินระดับการศึกษาปฐมวัย ?)
         -  การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558)  ระดับการศึกษาปฐมวัย (2 - 5 ปี)  (ปรับปรุง 8 เมษายน 2557)

Concept map การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดับการศึกษาปฐมวัย

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ และ zoom

      ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ครอบคลุมมาตรฐานว่าด้วย
      1) ผลการจัดการศึกษา
      2) การบริหารจัดการศึกษา
      3) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
      4) การประกันคุณภาพภายใน
      การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) ประเมินมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ โดยประกอบด้วย 3 กลุ่มตัวบ่งชี้ คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน (8 ตัวบ่งชี้) กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (2 ตัวบ่งชี้) และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (2 ตัวบ่งชี้) มีจำนวนรวมทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน (8 ตัวบ่งชี้)
    1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย
        1.1 เด็กมีสุขภาพกายสมวัย
        1.2 เด็กมีสุขนิสัยสมวัย
    2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
        2.1 เด็กมีสุขภาพจิตสมวัย
        2.2 เด็กมีสุนทรียภาพสมวัย
    3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย
        3.1 เด็กมีวินัยและรู้ผิดชอบสมวัย
        3.2 เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้
    4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
        4.1 เด็กมีความใฝ่รู้สมวัย
        4.2 เด็กมีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องสมวัย
        4.3 เด็กมีทักษะในการสื่อสารสมวัย
        4.4 เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สมวัย
    5. เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
        5.1 เด็กมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้านสมวัย
        5.2 เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย
    6. ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
        6.1 ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านร่างกาย
        6.2 ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
        6.3 ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านสังคม
        6.4 ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านสติปัญญา
        6.5 ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็กและครอบครัว
        6.6 ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก
    7. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
        7.1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
        7.2 ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา
        7.3 ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดให้มีครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กเพียงพอ และมีคุณภาพ
        7.4 ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
        7.5 ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
        7.6 ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดให้มีมาตรการด้าน ความปลอดภัย และการป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
    8. ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
        8.1 ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษา
        8.2 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (2 ตัวบ่งชี้)
    9. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
    10. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (2 ตัวบ่งชี้)
    11. ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
    12. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา


เนื้อหาจาก : คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558)  ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.2554

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (77) โปรแกรมครูบ๋อม (62) เกี่ยวกับครูบ๋อม (49) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (20) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) SGS (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง