ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554

การล็อคเซลล์บางเซลล์ในโปรแกรม Excel


ปัญหา 
  • เมื่อทำใบสรุปผลการเรียนของนักเรียนตั้งแต่  ม.1 - ม.ุ6  เสร็จแล้ว  (มีสูตรการคำนวณเรียบร้อย) 
  • แต่เกรงว่าผู้ที่นำไปใช้จะทำสูตรที่วางไปเสียหาย  อาจจะโดยการ  Cut  หรือ  Delete
  • ด้วยเหตุนี้จึงหาวิธีการแก้ปัญหาโดยการล็อคบางเซลล์ที่ไม่ต้องการแก้ไข
แนวทางแก้ปัญหา 
          1. เลือกเซลล์ทั้งหมด  โดยกดปุ่ม Ctrl+A  แล้วคลิกขวาเลือกจัดรูปแบบเซลล์ หรือ  Format  cell
          2. เลือกแท็บ  การป้องกัน หรือ  Protection  คลิกเอาเครื่องหมายถูกที่อยู่ด้านหน้าของล๊อค  หรือ  Locked  ออก  แล้วเลือก  ตกลง  หรือ  OK
          3. คลิกขวาที่เซลล์ที่ต้องการล็อค  แล้วเลือกจัดรูปแบบเซลล์  หรือ  Format  cell  อีกครั้ง
          4. เลือกแท็บ  การป้องกัน  หรือ  Protection  คลิกทำเครื่องหมายถูกหน้าของล๊อค  หรือ  Locked  แล้ว เลือก ตกลง  หรือ  OK
          5. ไปที่เมนูเครื่องมือ  หรือ  Tools  ที่  MenuBar  เลือกการป้องกัน  หรือ  Protection   จากนั้นเลือกการป้องกันแผ่นงาน  หรือ  Protect Sheet
          6. จากนั้นโปรแกรมจะถามให้ตั้งรหัสผ่าน  เมื่อตั้งรหัสผ่านเสร็จแล้ว  จึงคลิกตกลง  หรือ  OK  แล้วยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง  ใส่รหัสผ่านเดิมแล้วคลิกตกลง  หรือ  OK

วิธีทำให้กรรไกรหัก    ใน  Microsoft Office Excel 
 
1)  จัดรูปแบบเซลล์  เลือก  ป้องกัน เลือก  ล็อค  (ทั้งหมด)
2)  เลือกช่วงเซลล์ที่ต้องการให้สามารถกรอกข้อมูลได้  แต่ห้ามใช้คำสั่ง  Cut  หรือ  Ctrl+X
3)  ไปที่คำสั่ง  "ตรวจสอบ"  เลือก  "อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขช่วง"
4)  ป้องกันแผ่นงาน

ถ้าเราใช้คำสั่ง  Cut  หรือ  Ctrl+X  ก็จะปรากฎกล่องข้อความดังนี้


คลิกภาพเืพื่อดูภาพใหญ่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (69) เกี่ยวกับครูบ๋อม (62) เรียนคณิตศาสตร์ (54) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (37) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) สวนข้างหน้าต่าง (20) เกษตรเกินไม่เป็นตัวอย่าง (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) SGS (17) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) Classroom (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ยุวกาชาด (7) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (6) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (3) เวกเตอร์ (3) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน