ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554

การล็อคเซลล์บางเซลล์ในโปรแกรม Excel


ปัญหา 
  • เมื่อทำใบสรุปผลการเรียนของนักเรียนตั้งแต่  ม.1 - ม.ุ6  เสร็จแล้ว  (มีสูตรการคำนวณเรียบร้อย) 
  • แต่เกรงว่าผู้ที่นำไปใช้จะทำสูตรที่วางไปเสียหาย  อาจจะโดยการ  Cut  หรือ  Delete
  • ด้วยเหตุนี้จึงหาวิธีการแก้ปัญหาโดยการล็อคบางเซลล์ที่ไม่ต้องการแก้ไข
แนวทางแก้ปัญหา 
          1. เลือกเซลล์ทั้งหมด  โดยกดปุ่ม Ctrl+A  แล้วคลิกขวาเลือกจัดรูปแบบเซลล์ หรือ  Format  cell
          2. เลือกแท็บ  การป้องกัน หรือ  Protection  คลิกเอาเครื่องหมายถูกที่อยู่ด้านหน้าของล๊อค  หรือ  Locked  ออก  แล้วเลือก  ตกลง  หรือ  OK
          3. คลิกขวาที่เซลล์ที่ต้องการล็อค  แล้วเลือกจัดรูปแบบเซลล์  หรือ  Format  cell  อีกครั้ง
          4. เลือกแท็บ  การป้องกัน  หรือ  Protection  คลิกทำเครื่องหมายถูกหน้าของล๊อค  หรือ  Locked  แล้ว เลือก ตกลง  หรือ  OK
          5. ไปที่เมนูเครื่องมือ  หรือ  Tools  ที่  MenuBar  เลือกการป้องกัน  หรือ  Protection   จากนั้นเลือกการป้องกันแผ่นงาน  หรือ  Protect Sheet
          6. จากนั้นโปรแกรมจะถามให้ตั้งรหัสผ่าน  เมื่อตั้งรหัสผ่านเสร็จแล้ว  จึงคลิกตกลง  หรือ  OK  แล้วยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง  ใส่รหัสผ่านเดิมแล้วคลิกตกลง  หรือ  OK

วิธีทำให้กรรไกรหัก    ใน  Microsoft Office Excel 
 
1)  จัดรูปแบบเซลล์  เลือก  ป้องกัน เลือก  ล็อค  (ทั้งหมด)
2)  เลือกช่วงเซลล์ที่ต้องการให้สามารถกรอกข้อมูลได้  แต่ห้ามใช้คำสั่ง  Cut  หรือ  Ctrl+X
3)  ไปที่คำสั่ง  "ตรวจสอบ"  เลือก  "อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขช่วง"
4)  ป้องกันแผ่นงาน

ถ้าเราใช้คำสั่ง  Cut  หรือ  Ctrl+X  ก็จะปรากฎกล่องข้อความดังนี้


คลิกภาพเืพื่อดูภาพใหญ่
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน