ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เลิกควาย (นิทานของครูบ๋อม)

   ช่วงนี้แถว ๆ บ้านครูบ๋อม  เขากำลังเตรียมทำนากัน  จึงทำให้นึกถึงชิ้นงานที่เคย  เมื่อทำสมัยอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (นานมาแล้ว)  จึงขอเก็บความหลังมาเล่า  ขณะที่รอรถโดยสารประจำทางเพื่อจะไปเรียน  ก็เกิดเศร้าสุนทรีย์ขึ้นมา  จึงได้ตั้งชื่อชิ้นงานนี้ว่า "เลิกควาย"  เพราะเมื่อมองไปที่ท้องทุ่งนาไม่พบควายแม้แต่ตัวเดียว  (บางทีเจ้าของควายอาจพาควายไปกินหญ้าที่อื่น)


   แสงแดดสาดส่อง    ไปยังท้องนา
ผู้เฒ่าจูงควาย        ไปเลี้ยงทุ่งนา
ชีวิตของควาย        มีแต่ไถนา
แต่ควายไม่เคย        เบื่อการทำนา
ถึงแม้เหนื่อยยาก        ตรากตรำทำนา
ควายเฒ่าทำนา        มานานนักนา
   อยู่มาวันหนึ่ง        เห็นรถไถนา
ให้หู่หดใจ        ในการทำนา
ผู้เฒ่ามองควาย        อยู่กลางทุ่งนา
เออเรานี้หนา        ต้องเลิกควายนา
ไม่ล้าสมัย        กับการทำนา
มอบความเป็นไทย    ให้ควายเสียนา
   ผู้เฒ่าจูงควาย        ออกจากทุ่งนา
ขายควายเพื่อซื้อ        รถไถทุ่งนา
ลืมควายผู้ช่วย        ผู้เฒ่าทำนา
ไถนาไว้ปลูก        ข้าวให้ชาวนา
   ควายเฒ่าทราบความ    น้ำตาตกนา
ก่อนควายถูกฆ่า        ตายจากทุ่งนา
ได้ตั้งคำถาม        ฝากถามชาวนา
ความเป็นไทนั้น        เป็นฉันใดนา
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (77) โปรแกรมครูบ๋อม (60) เกี่ยวกับครูบ๋อม (48) Form/ข้อเสนอแนะ (30) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (23) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (18) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) การวัดและประเมินผล (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) SGS (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

ชมโลกกว้างแบบไม่ต้องเดินทาง

streetview (แหล่งท่องเที่ยว)
ค้นหาหนังสือดี ๆ (google scholar : ยืนบนไหล่ของยักษ์)
แปลภาษา (google translate)
Gmail
เตรียมข้อมูลก่อนเดินทาง (google maps)
ชมงานศิลปะทั่วโลก (google culturalinstitute)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน