ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เลิกควาย (นิทานของครูบ๋อม)

   ช่วงนี้แถว ๆ บ้านครูบ๋อม  เขากำลังเตรียมทำนากัน  จึงทำให้นึกถึงชิ้นงานที่เคย  เมื่อทำสมัยอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (นานมาแล้ว)  จึงขอเก็บความหลังมาเล่า  ขณะที่รอรถโดยสารประจำทางเพื่อจะไปเรียน  ก็เกิดเศร้าสุนทรีย์ขึ้นมา  จึงได้ตั้งชื่อชิ้นงานนี้ว่า "เลิกควาย"  เพราะเมื่อมองไปที่ท้องทุ่งนาไม่พบควายแม้แต่ตัวเดียว  (บางทีเจ้าของควายอาจพาควายไปกินหญ้าที่อื่น)


   แสงแดดสาดส่อง    ไปยังท้องนา
ผู้เฒ่าจูงควาย        ไปเลี้ยงทุ่งนา
ชีวิตของควาย        มีแต่ไถนา
แต่ควายไม่เคย        เบื่อการทำนา
ถึงแม้เหนื่อยยาก        ตรากตรำทำนา
ควายเฒ่าทำนา        มานานนักนา
   อยู่มาวันหนึ่ง        เห็นรถไถนา
ให้หู่หดใจ        ในการทำนา
ผู้เฒ่ามองควาย        อยู่กลางทุ่งนา
เออเรานี้หนา        ต้องเลิกควายนา
ไม่ล้าสมัย        กับการทำนา
มอบความเป็นไทย    ให้ควายเสียนา
   ผู้เฒ่าจูงควาย        ออกจากทุ่งนา
ขายควายเพื่อซื้อ        รถไถทุ่งนา
ลืมควายผู้ช่วย        ผู้เฒ่าทำนา
ไถนาไว้ปลูก        ข้าวให้ชาวนา
   ควายเฒ่าทราบความ    น้ำตาตกนา
ก่อนควายถูกฆ่า        ตายจากทุ่งนา
ได้ตั้งคำถาม        ฝากถามชาวนา
ความเป็นไทนั้น        เป็นฉันใดนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (69) เกี่ยวกับครูบ๋อม (62) เรียนคณิตศาสตร์ (54) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (37) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) สวนข้างหน้าต่าง (20) เกษตรเกินไม่เป็นตัวอย่าง (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) SGS (17) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) Classroom (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ยุวกาชาด (7) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (6) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (3) เวกเตอร์ (3) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน