แก้วน้ำเปล่า : ว่าง พร้อม รับความรู้ใหม่ ; น้ำครึ่งแก้ว : มีความรู้พอประมาณ รับความรู้ใหม่เพิ่มได้ ; น้ำเต็มแก้ว : ไม่ต้องการรับรู้อะไร รู้พอแล้ว @ ฟังในสิ่งที่ควรฟัง ; ดูในสิ่งที่ควรดู ; พูดในสิ่งที่ควรพูด # เลือกทำ เลือกเป็น ในสิ่งที่ควร ตราบที่ยังมีลมหายใจ

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

กำลังโหลด...

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

            จากหนังสือมาตรฐานครูคณิตศาสตร์  (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโยโลยี  กระทรวงศึกษาธิการ,  67-68,  2545)  ได้ให้ความหมายของ  "การประเมินตนเอง  (self assessment)"  ไว้ว่า
            การประเมินตนเอง  เป็นกระบวนการประเมินความรู้  ความสามารถวิธีหนึ่งที่ต้องทำควบคู่ไปกับการประเมินผลโดยวิธีอื่น ๆ การประเมินตนเองทำได้โดยกำหนดวัตถุประสงค์การประเมิน  ใช้การวัดผลและประเมินผลด้วยเครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสม  ผลที่ได้จะช่วยให้ทราบสภาพที่แท้จริงทั้งจุดเด่น  จุดด้อยและแนวทางพัฒนา  การประเมินตนเองและพัฒนาตนเองจึงเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไป  และต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าของงานที่ปฏิบัติ  ลักษณะสำคัญของการประเมินตนเอง  ประกอบด้วย
            1)  ต้องประเมินทั้งความรู้  การแสดงออก  และความสามารถตามมาตรฐานครู
            2)  วิธีการประเมินต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่วางไว้
            3)  การประเมินต้องอยู่ภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่และเก็บข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา
            4)  การแปลผลและลงข้อสรุปต้องเป็นไปอย่างสมเหตสมผล
            5)  การประเมินต้องมีความเที่ยงตรงทั้งในด้านของวิธีที่ใช้ประเมิน  โอกาสของการประเมินและการแปลผลการประเมิน
            6)  การประเมินตามสภาพจริงจะต้องกระทำหลาย ๆ ด้านไปพร้อมกันด้วยวิธีการที่หลากหลายมีความสอดคล้องกับชีวิตจริง  และต้องประเมินอย่างต่อเนื่อง
 

       ดังนั้นครูที่ต้องเตรียมเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  จะำทำอย่างไร ?
       ครูบ๋อมขอแนะนำให้ค้น google ใช้ keyword "sar รายงานการประเมินตนเอง ครู" เลือกตัวแรก  "รายงานผลการปฏิบัติ งานและการประเมินตนเอง ( S A R )"  หรือ  "school.obec.go.th/hnr/book/sar.doc"  และอีกหลาย  Link  ที่เนื้อหาและข้อมูลเหมือนกันหมด  จนไม่ทราบว่าใครเป็นต้นฉบับ  จึงไม่สามารถกล่าวอ้างอิงได้  แต่ครูบ๋อมขอบอกว่า  "ดีเยี่ยม"  :)   และขอขอบพระคุณมา  ณ  ที่นี้ด้วย
       ขอบอกต่อว่าเหมาะแก่การนำไปประยุกต์ในการทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของครู เพราะข้อมูลและร่องรอยหลักฐานที่ได้จากการทำตามไฟล์นี้ สามารถนำมารวมกันทั้งโรงเรียน  แล้วกลายเป็นข้อมูลสำหรับเตรียมการประเมินรอบสาม  (สำหรับโรงเรียน (แนวหน้า) ที่ประเมินก่อนเพื่อน)  เพราะต้องเตรียมข้อมูลการประเมินตามเนื้อหาของคู่มือการประเมินรอบสองของ  สมศ.  ส่วนโรงเรียนที่ประเมินหลังจากแนวหน้า  ก็คงต้องเตรียมข้อมูลการประเมินตามเนื้อหาของคู่มือการประเมินรอบสามของ สมศ. ต่อไป
       จากเนื้อหาของเอกสารไฟล์นี้เชื่อว่าหลายโรงเรียนคงจะวางระบบการวิเคราะห์และคำนวณข้อมูลได้อย่างง่ายดาย  โดยเฉพาะการใช้ Microsoft Office Excel  (จะยากก็ตรงการเตรียมเอกสาร  หลักฐานกับร่องรอย  ในกรณีที่ยังไม่สมบูรณ์)
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
  • เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (52) เรียนคณิตศาสตร์ (49) เกี่ยวกับครูบ๋อม (41) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (26) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (15) สถิติและการวิจัย (14) ปพ.5 (.xlsx) (12) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) แผนการจัดการเรียนรู้ (12) การวัดและประเมินผล (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

กำหนดเวลาทำงาน