แก้วน้ำเปล่า : ว่าง พร้อม รับความรู้ใหม่ ; น้ำครึ่งแก้ว : มีความรู้พอประมาณ รับความรู้ใหม่เพิ่มได้ ; น้ำเต็มแก้ว : ไม่ต้องการรับรู้อะไร รู้พอแล้ว @ ฟังในสิ่งที่ควรฟัง ; ดูในสิ่งที่ควรดู ; พูดในสิ่งที่ควรพูด # เลือกทำ เลือกเป็น ในสิ่งที่ควร ตราบที่ยังมีลมหายใจ

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

กำลังโหลด...

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

            จากหนังสือมาตรฐานครูคณิตศาสตร์  (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโยโลยี  กระทรวงศึกษาธิการ,  67-68,  2545)  ได้ให้ความหมายของ  "การประเมินตนเอง  (self assessment)"  ไว้ว่า
            การประเมินตนเอง  เป็นกระบวนการประเมินความรู้  ความสามารถวิธีหนึ่งที่ต้องทำควบคู่ไปกับการประเมินผลโดยวิธีอื่น ๆ การประเมินตนเองทำได้โดยกำหนดวัตถุประสงค์การประเมิน  ใช้การวัดผลและประเมินผลด้วยเครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสม  ผลที่ได้จะช่วยให้ทราบสภาพที่แท้จริงทั้งจุดเด่น  จุดด้อยและแนวทางพัฒนา  การประเมินตนเองและพัฒนาตนเองจึงเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไป  และต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าของงานที่ปฏิบัติ  ลักษณะสำคัญของการประเมินตนเอง  ประกอบด้วย
            1)  ต้องประเมินทั้งความรู้  การแสดงออก  และความสามารถตามมาตรฐานครู
            2)  วิธีการประเมินต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่วางไว้
            3)  การประเมินต้องอยู่ภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่และเก็บข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา
            4)  การแปลผลและลงข้อสรุปต้องเป็นไปอย่างสมเหตสมผล
            5)  การประเมินต้องมีความเที่ยงตรงทั้งในด้านของวิธีที่ใช้ประเมิน  โอกาสของการประเมินและการแปลผลการประเมิน
            6)  การประเมินตามสภาพจริงจะต้องกระทำหลาย ๆ ด้านไปพร้อมกันด้วยวิธีการที่หลากหลายมีความสอดคล้องกับชีวิตจริง  และต้องประเมินอย่างต่อเนื่อง
 

       ดังนั้นครูที่ต้องเตรียมเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  จะำทำอย่างไร ?
       ครูบ๋อมขอแนะนำให้ค้น google ใช้ keyword "sar รายงานการประเมินตนเอง ครู" เลือกตัวแรก  "รายงานผลการปฏิบัติ งานและการประเมินตนเอง ( S A R )"  หรือ  "school.obec.go.th/hnr/book/sar.doc"  และอีกหลาย  Link  ที่เนื้อหาและข้อมูลเหมือนกันหมด  จนไม่ทราบว่าใครเป็นต้นฉบับ  จึงไม่สามารถกล่าวอ้างอิงได้  แต่ครูบ๋อมขอบอกว่า  "ดีเยี่ยม"  :)   และขอขอบพระคุณมา  ณ  ที่นี้ด้วย
       ขอบอกต่อว่าเหมาะแก่การนำไปประยุกต์ในการทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของครู เพราะข้อมูลและร่องรอยหลักฐานที่ได้จากการทำตามไฟล์นี้ สามารถนำมารวมกันทั้งโรงเรียน  แล้วกลายเป็นข้อมูลสำหรับเตรียมการประเมินรอบสาม  (สำหรับโรงเรียน (แนวหน้า) ที่ประเมินก่อนเพื่อน)  เพราะต้องเตรียมข้อมูลการประเมินตามเนื้อหาของคู่มือการประเมินรอบสองของ  สมศ.  ส่วนโรงเรียนที่ประเมินหลังจากแนวหน้า  ก็คงต้องเตรียมข้อมูลการประเมินตามเนื้อหาของคู่มือการประเมินรอบสามของ สมศ. ต่อไป
       จากเนื้อหาของเอกสารไฟล์นี้เชื่อว่าหลายโรงเรียนคงจะวางระบบการวิเคราะห์และคำนวณข้อมูลได้อย่างง่ายดาย  โดยเฉพาะการใช้ Microsoft Office Excel  (จะยากก็ตรงการเตรียมเอกสาร  หลักฐานกับร่องรอย  ในกรณีที่ยังไม่สมบูรณ์)
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
  • เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (53) เรียนคณิตศาสตร์ (49) เกี่ยวกับครูบ๋อม (43) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (26) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (15) การวัดและประเมินผล (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ปพ.5 (.xlsx) (12) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

กำหนดเวลาทำงาน