ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ปูนาข้ามถนน (นิทานของครูบ๋อม)

     ตอนเช้าของฤดูหนาว
ขณะเดินทาง
บนถนน...
มักจะพบปูนาเดินข้ามถนน
อยู่บ่อยครั้ง...
   ทำไมปูนาจึงเดินข้ามถนน
จากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่ง
    หรือเพราะว่า
มันต้องการค้นหาแหล่งอาหาร
ที่คาดหวังว่า...จะมีความอุดมสมบูรณ์
มากกว่าฝั่งที่มันเคยอยู่
   หรือเพราะว่า
มันต้องการเดินทางไปพบสิ่งใหม่
...ต้องการการเปลี่ยนแปลงในชีวิต
...ต้องการท่องโลกกว้าง
...ต้องการการผจญภัยที่น่าตื่นเต้น
...ต้องการทดสอบความสามารถของตัวเอง
...
    อันเป็นเหตุผลที่ยากจะคาดเดาได้
ในระหว่างการเดินทาง
บนถนนยังคงมีรถวิ่งไปมา
แต่ปูนาก็ยังมุ่งหน้าเดินทางต่อไป
...
บางวัน...บางตัวถูกรถทับตาย
แล้ว...กลายเป็นส่วนหนึ่งของถนน
บางวัน...บางตัวต้องพิการ
บางวัน...บางตัวบาดเจ็บสาหัส
และ...กำลังจะสิ้นใจ
บางวัน...บางตัวก็สามารถข้ามไปได้
     วันหนึ่งมีคนใจบุญ
ได้หยุดรถ...เพื่อช่วยปูนาข้ามถนน
เขาจับปูนาไปวางไว้ที่ข้างถนน
ในฝั่งที่ปูนากำลังมุ่งหน้าข้ามไป
จากนั้นเขาก็ขับรถจากไป
อย่างมีความสุข

    แต่ปูนาหารู้ไม่ว่า...
ตนได้เดินทางถึงจุดหมายแล้ว
    มันกลับคิดว่า...
“นี้คือ...จุดเริ่มต้นของการเดินทาง”
   ดังนั้น...มันจึงเริ่มต้นเดินทางข้ามถนน
อีกครั้งหนึ่ง...
   ทั้ง ๆ ที่ความจริงแล้ว
มันสามารถข้ามถนนได้แล้ว
โดยมี...คนอื่นช่วยเหลือ
    จะพบว่า
ถึงแม้ปูนาจะสามารถข้ามถนนได้
ในฝั่งที่ตั้งเป้าหมายไว้
แต่...ปูนาไม่ได้
ทำด้วยความสามารถของตนเอง
ย่อมไม่เกิดการเรียนรู้
จึงถือได้ว่า
เป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีความหมาย
อันใด...?

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (77) โปรแกรมครูบ๋อม (62) เกี่ยวกับครูบ๋อม (49) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (20) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) SGS (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง