ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ผู้เขียนบล็อก
นางสาวสุดาพร  ใจเที่ยง  (ครูบ๋อม)
สำเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา
โปรแกรมวิชา  คณิตศาตร์  วิชาโท  คอมพิวเตอร์ศึกษา
สถาบันราชภัฏสกลนคร


บรรจุรับราชการเมื่อวันที่  1  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2544

ส่งแบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ
ครั้งที่  1  เมื่อวันที่   27   เดือนตุลาคม   พ.ศ.  2552
ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  27  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2553
(เนื่องจาก  ก.ค.ศ.  ต้องการเปลี่ยนเกณฑ์)

กรรมการส่งเอกสารประกอบการประเมิน
เมื่อวันที่  6  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2554

แต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ  ณ  วันที่  28  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2552
หนังสือคำสั่งแต่งตั้งออก  ณ  วันที่  8  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2554
ตำแหน่งปัจจุบัน  ครู  อันดับ  ค.ศ.2

สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา  2555
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครพนม
ภาพเพื่อนร่วมรุ่นตอน ม.ปลาย
ครูบ๋อมอยู่ตรงไหน?
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (59) เกี่ยวกับครูบ๋อม (48) Form/ข้อเสนอแนะ (30) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) SGS (11) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน