ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ผู้เขียนบล็อก
นางสาวสุดาพร  ใจเที่ยง  (ครูบ๋อม)
สำเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา
โปรแกรมวิชา  คณิตศาตร์  วิชาโท  คอมพิวเตอร์ศึกษา
สถาบันราชภัฏสกลนคร


บรรจุรับราชการเมื่อวันที่  1  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2544

ส่งแบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ
ครั้งที่  1  เมื่อวันที่   27   เดือนตุลาคม   พ.ศ.  2552
ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  27  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2553
(เนื่องจาก  ก.ค.ศ.  ต้องการเปลี่ยนเกณฑ์)

กรรมการส่งเอกสารประกอบการประเมิน
เมื่อวันที่  6  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2554

แต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ  ณ  วันที่  28  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2552
หนังสือคำสั่งแต่งตั้งออก  ณ  วันที่  8  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2554
ตำแหน่งปัจจุบัน  ครู  อันดับ  ค.ศ.2

สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา  2555
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครพนม
ภาพเพื่อนร่วมรุ่นตอน ม.ปลาย
ครูบ๋อมอยู่ตรงไหน?

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (77) โปรแกรมครูบ๋อม (62) เกี่ยวกับครูบ๋อม (49) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (20) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) SGS (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง