ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขผลการเรียนที่เป็นปัญหาตามสภาพจริง

สุดาพร  ใจเที่ยง

ขั้นตอนการซ่อมคะแนนที่ไม่ผ่านในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
(ก่อนมีการตัดสินผลการเรียน)
หลังการทดสอบรวบยอดประจำหน่วยการเรียนรู้
                ครูให้โอกาสนักเรียนแสวงหาความรู้โดยการศึกษาค้นคว้าทางคณิตศาสตร์ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  ถ้านักเรียนไม่ปฏิบัติตาม  ให้ถือว่าคะแนนเป็นไปตามนั้น  จะไม่มีการแก้ไขหรือซ่อมคะแนนเกิดขึ้น
                ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการแก้ผลการเรียนที่เป็นปัญหาของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนดำเนินการศึกษาค้นคว้าทางคณิตศาสตร์ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
ขั้นตอนการแก้  มส
ก่อนการทดสอบรวบยอดประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
                1.  ให้นักเรียนตรวจสอบเวลาเรียนของตน
                2.  นำ  80ของเวลาเรียนทั้งหมด  ตั้งแล้วลบด้วยเวลาเรียนที่ได้ของนักเรียนที่ติด  มส
                3.  นำผลลัพธ์ที่ได้ในข้อที่  2  ไปคูณ  10
                4.  ให้นักเรียนดำเนินการศึกษาค้นคว้าทางคณิตศาสตร์ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  ตามจำนวนผลลัพธ์ที่ได้ในข้อที่  3  พร้อมทั้งนำสมุดบันทึกงานส่งด้วย  เมื่อครูดำเนินการตรวจสอบแล้วตัดสินให้ผลงานผ่าน  จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบรวบยอดประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
หลังการทดสอบรวบยอดประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
                1.  ให้นักเรียนตรวจสอบเวลาเรียนของตน
                2.  นำ  80ของเวลาเรียนทั้งหมด  ตั้งแล้วลบด้วยเวลาเรียนที่ได้ของนักเรียนที่ติด  มส
                3.  นำผลลัพธ์ที่ได้ในข้อที่  2  ไปคูณ  20
                4.  ให้นักเรียนดำเนินการศึกษาค้นคว้าทางคณิตศาสตร์ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  ตามจำนวนผลลัพธ์ที่ได้ในข้อที่  3  พร้อมทั้งนำสมุดบันทึกงานส่งด้วย
                5.  เมื่อครูดำเนินการตรวจสอบแล้วตัดสินให้ผลงานผ่าน  ให้นักเรียนทำการทดสอบรวบยอดประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้  แล้วรอรับทราบผลการเรียนประมาณ  1  วัน
                6.  ถ้าปรากฏว่าผลการเรียนที่ได้เป็น  ให้นักเรียนดำเนินการตามขั้นตอน
การแก้  0  ต่อไป
                7.  ถ้านักเรียนไม่สามารถดำเนินการได้ก่อนสิ้นปีการศึกษาที่ยื่นคำร้อง  ให้นำผลลัพธ์ในข้อที่  2  ไปคูณกับ  40  แล้วดำเนินการศึกษาค้นคว้าทางคณิตศาสตร์ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  ตามจำนวนผลลัพธ์ที่ได้  และไม่ต้องส่งสมุดบันทึกงาน
กรณีถูกคัดเป็น  “นักเรียนแขวนลอย”  แล้วกลับมาเรียนใหม่
ให้นักเรียนดำเนินการตามขั้นตอนการแก้  มส  ดังนี้
               1.  ดำเนินการตามขั้นตอนของการแก้กรณีก่อนการทดสอบรวบยอดประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
2.  ดำเนินการตามขั้นตอนของการแก้กรณีหลังการทดสอบรวบยอดประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้อสังเกต  นักเรียนจะได้ปริมาณงานที่มีจำนวนมาก  เนื่องจากนักเรียนมีเวลาเรียนน้อย
หมายเหตุ             การแก้  มส  เหตุสุดวิสัย  ได้รับผลการเรียน  0 – 4 
                              การแก้  มส  เหตุไม่สุดวิสัย  ได้รับผลการเรียนไม่เกิน  1

ขั้นตอนการแก้  0
ก่อนการทดสอบรวบยอดประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
                ครูให้โอกาสนักเรียนแสวงหาความรู้โดยการศึกษาค้นคว้าทางคณิตศาสตร์ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
หลังการทดสอบรวบยอดประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
                1.  ให้นักเรียนตรวจสอบข้อมูล  คะแนนรวมทั้งหมดของตน  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)
                2.  นำคะแนนในข้อที่  1  ไปลบกับ  50
                3.  นำผลลัพธ์ที่ได้ในข้อที่  2  ไปคูณ  10
                4.  ให้นักเรียนดำเนินการศึกษาค้นคว้าทางคณิตศาสตร์ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  ตามจำนวนผลลัพธ์ที่ได้ในข้อที่  3
                5.  ถ้านักเรียนไม่สามารถดำเนินการได้ก่อนสิ้นปีการศึกษาที่ยื่นคำร้อง  ให้นำผลลัพธ์ในข้อที่  2  ไปคูณกับ  20  แล้วดำเนินการศึกษาค้นคว้าทางคณิตศาสตร์ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  ตามจำนวนผลลัพธ์ที่ได้

ขั้นตอนการแก้  มผ  กิจกรรมชุมนุม
เนื่องจากเวลาเรียนไม่ครบ  80ของเวลาเรียนทั้งหมด
                1.  ให้นักเรียนตรวจสอบเวลาเรียนของตน
                2.  นำ  80ของเวลาเรียนทั้งหมด  (16  คาบ/ภาคเรียน)  ตั้งแล้วลบด้วยเวลาเรียนที่ได้ของนักเรียนที่ติด  มผ
                3.  นำผลลัพธ์ที่ได้ในข้อที่  2  ไปคูณ  10
                4.  ให้นักเรียนดำเนินการศึกษาค้นคว้าทางคณิตศาสตร์ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  ตามจำนวนผลลัพธ์ที่ได้ในข้อที่  3
                5.  ถ้านักเรียนไม่สามารถดำเนินการได้ก่อนสิ้นปีการศึกษาที่ยื่นคำร้อง  ให้นำผลลัพธ์ในข้อที่  2  ไปคูณกับ  20  แล้วดำเนินการศึกษาค้นคว้าทางคณิตศาสตร์ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  ตามจำนวนผลลัพธ์ที่ได้

จากที่กล่าวมาข้างต้น  ถ้าหากนำข้อเสนอแนะแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้  อาจจะมีผลสะท้อนจากนักเรียนที่ขาดเรียนบ่อย  ไม่ตั้งใจเรียน  ไม่ส่งงาน  เนื่องจากต้องเป็นผู้รับภาระในการทำงานส่งเป็นจำนวนมาก  สมดั่งพุทธสุภาษิตที่กล่าวว่า  "สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม"  และครูผู้สอนอาจจะโดนข้อหา  "ยุติธรรม  อำมหิต"  ได้
แต่ แนวทางนี้จะเป็นผลดีสำหรับนักเรียนที่ตั้งใจเรียน  แต่คะแนนไม่ผ่านในบางตัวชี้วัด  ให้สามารถปรับปรุงแก้ไขคะแนนได้ตามศักยภาพของตน  และสามารถทำงานเพื่อแก้ไขผลการเรียนที่เป็นปัญหาของตนตามปริมาณที่ควรจะเป็น ด้วยความยุติธรรมโดยยึดหลัก  "ตกมาก  ซ่อมมาก  ตกน้อย  ซ่อมน้อย"  และสุดท้าย  อย่าลืมว่า  "ครูต้องรักและเมตตาต่อศิษย์"

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน