ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ทัศนะเกี่ยวกับการเรียนและการสอน

สืบเนื่องจาก "ปูนาข้ามถนน"

      เป้าหมายของการเรียนรู้
มิใช่เรียนรู้เพื่อเกรดหรือผลการเรียนระดับดี
หรืออยู่ในระดับแนวหน้าของห้องหรือรุ่น
มิใช่เรียนรู้เพื่อให้คนอื่นชมว่า  "เก่ง"
แต่เป้าหมายของการเรียนรู้ที่แท้จริงคือ
เพื่อค้นหา...
ความหมาย  แนวทาง  ตลอดจนการนำไปใช้
ในการทำงานและดำรงชีวิต
และอื่น ๆ อีกมากมาย  ได้แก่...
มิตรภาพระหว่างเพื่อน  การอยู่ร่วมกันในสังคม
และเป็นวางพื้นฐานสู่อนาคต
การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด  สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

      เช่นกัน...
การสอนก็มิใช่สอนเพื่อให้เด็กเก่งสอบได้คะแนนสูง ๆ
หรือสอนเพื่อให้ผ่านมาตรฐานหรือตัวบ่งชี้ของการประเมิน
ทั้งภายในและภายนอก
แต่เป้าหมายของการสอนที่แท้จริงนั้นคือ
สอนเด็กเป็นคนดี  เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ทั้งต่อตนเอง  สังคม  และประเทศชาติต่อไป

      "การเรียนรู้ที่ไม่มีความหมาย
ความรู้ที่ไม่ได้มีโอกาสนำไปใช้
มันคือความสูญเปล่าที่การศึกษา
ที่น่าเศร้าใจ"

จุดหมายของการเรียนในระดับต่าง ๆ ตามทัศนะ  ไม่ตามหลักวิชาการ
      ระดับอนุบาล  เรียนเพื่อฝึกการเล่น การอยู่ร่วมกันกับคนที่อยู่ในวัยเดียวกัน
      ระดับประถมศึกษา  เรียนเพื่ออ่านออกเขียนได้  บวกลบคูณหารเลขเป็น  (อ่านคัดเลขเลิก)
      ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เรียนเพื่อฝึกการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข
      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เรียนเพื่อค้นหาเส้นทางเดินของชีวิต  (ผลการเรียนจะมีความหมายกับผู้เรียน)
      ระดับปริญญาตรี  เรียนเพื่อมุ่งสู่อนาคตทางคาดหวังไว้  (ผลการเรียนจะมีความหมายกับผู้เรียน)
      ระดับปริญญาโท  เรียนเพื่อนำความรู้ไปใช้เฉพาะทาง
      ระดับปริญญาเอก  เรียนเพื่อความชำนาญ  เชี่ยวชาญเฉพาะ

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (77) โปรแกรมครูบ๋อม (62) เกี่ยวกับครูบ๋อม (49) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (20) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) SGS (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง