ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การเขียนเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม

ปัญหา
 • เวลาที่ทำการศึกษาค้นคว้าเอกสารหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (บทที่  2  ของการทำวิจัย)  จากหนังสือหลายเล่ม
 • ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอคือ
  • ได้เนื้อหาที่ต้องการ  แต่ลืมเขียนอ้างอิงว่าได้มาจากที่ใด ในส่วนของ
   • การอ้างอิงในเนื้อหา
    • ชื่อผู้แต่ง
    • ปีพิมพ์
    • เลขหน้าหรือเลขบท 
   • การอ้างอิงบรรณานุกรม
    • ผู้แต่ง
    • ปีที่พิมพ์
    • ชื่อเรื่อง
    • ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี)
    • สถานที่พิมพ์
    • สำนักพิมพ์
  • ไม่รู้รูปแบบการเขียนอ้างอิง  หรือรู้แต่ลืมรูปแบบ  เช่น  การเคาาะวรรค  การใส่เครื่องหมายคั่น  (  .  หรือ  , )  ไม่แนใจ
แนวทางการแก้ปัญหา

 • นำ  Microsoft Office Excel  มาประยุกต์ใช้โดยสร้างไฟล์  การเขียนอ้างอิง  ตามรูปแบบของ  APA  (American Psychological Association)
 • ข้อแนะนำในการใช้งาน
  • ให้  copy  ทีละเรื่องของ "การอ้างอิงในเนื้อหา"  ไปวางใน  Notepad
  • แล้วจึงไปวางใน  Microsoft Office Word  ที่เป็นไฟล์งานอีกทีหนึ่ง
  • เพื่อเป็นการทำลายตารางจาก  Microsoft Office Excel
  • ส่วนการอ้างอิงบรรณานุกรม  ก็ทำเหมือนกัน แต่ขอแนะนำว่าให้ทำทั้งหมด เพื่อความรวดเร็ว
  • จากนั้นจึงนำไปเรียงตามลำดับตัวอักษรและจัดรูปแบบการ  Tab  ของบรรณานุกรมใน  Microsoft Office Word อีกครั้งหนึ่ง  (ข้อนี้เคยทำได้  แต่ตอนนี้ลืมแล้ว ลองค้นดูใน  google  นะคะ)
  • การเขียนอ้างอิงจากที่อื่น ๆ ได้แก่  บทความวารสารวิชาการ  บทความในนิตยสาร  บทความในหนังสือพิมพ์  หนังสือแปล  รายงานทางวิชาการ  ฯลฯ ควรทำการศึกษารูปแบบการเขียนอ้างอิงเพิ่มเติม
ตรวจสอบลำดับบรรณานุกรมภาษาไทย
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (30) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน