ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การเขียนเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม

ปัญหา
 • เวลาที่ทำการศึกษาค้นคว้าเอกสารหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (บทที่  2  ของการทำวิจัย)  จากหนังสือหลายเล่ม
 • ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอคือ
  • ได้เนื้อหาที่ต้องการ  แต่ลืมเขียนอ้างอิงว่าได้มาจากที่ใด ในส่วนของ
   • การอ้างอิงในเนื้อหา
    • ชื่อผู้แต่ง
    • ปีพิมพ์
    • เลขหน้าหรือเลขบท 
   • การอ้างอิงบรรณานุกรม
    • ผู้แต่ง
    • ปีที่พิมพ์
    • ชื่อเรื่อง
    • ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี)
    • สถานที่พิมพ์
    • สำนักพิมพ์
  • ไม่รู้รูปแบบการเขียนอ้างอิง  หรือรู้แต่ลืมรูปแบบ  เช่น  การเคาาะวรรค  การใส่เครื่องหมายคั่น  (  .  หรือ  , )  ไม่แนใจ
แนวทางการแก้ปัญหา

 • นำ  Microsoft Office Excel  มาประยุกต์ใช้โดยสร้างไฟล์  การเขียนอ้างอิง  ตามรูปแบบของ  APA  (American Psychological Association)
 • ข้อแนะนำในการใช้งาน
  • ให้  copy  ทีละเรื่องของ "การอ้างอิงในเนื้อหา"  ไปวางใน  Notepad
  • แล้วจึงไปวางใน  Microsoft Office Word  ที่เป็นไฟล์งานอีกทีหนึ่ง
  • เพื่อเป็นการทำลายตารางจาก  Microsoft Office Excel
  • ส่วนการอ้างอิงบรรณานุกรม  ก็ทำเหมือนกัน แต่ขอแนะนำว่าให้ทำทั้งหมด เพื่อความรวดเร็ว
  • จากนั้นจึงนำไปเรียงตามลำดับตัวอักษรและจัดรูปแบบการ  Tab  ของบรรณานุกรมใน  Microsoft Office Word อีกครั้งหนึ่ง  (ข้อนี้เคยทำได้  แต่ตอนนี้ลืมแล้ว ลองค้นดูใน  google  นะคะ)
  • การเขียนอ้างอิงจากที่อื่น ๆ ได้แก่  บทความวารสารวิชาการ  บทความในนิตยสาร  บทความในหนังสือพิมพ์  หนังสือแปล  รายงานทางวิชาการ  ฯลฯ ควรทำการศึกษารูปแบบการเขียนอ้างอิงเพิ่มเติม
ตรวจสอบลำดับบรรณานุกรมภาษาไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (69) เกี่ยวกับครูบ๋อม (62) เรียนคณิตศาสตร์ (54) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (37) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) สวนข้างหน้าต่าง (20) เกษตรเกินไม่เป็นตัวอย่าง (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) SGS (17) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) Classroom (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ยุวกาชาด (7) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (6) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (3) เวกเตอร์ (3) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน