ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ระบบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของโรงเรียน

ปัญหา
 • ต้องการสร้างระบบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของโรงเรียน  ที่ง่ายต่อการปรับแต่งในการใช้งาน  สามารถนำไปอ้างอิงในการประเมินต่าง ๆ ของเพื่อนครูได้
 สาเหตุของปัญหา
 • ไม่ชอบทำงานซับซ้อน  ยุ่งยากหลายครั้ง
 • ต้องการให้ผลสัมฤทธิ์ของงานเกิดจากการทำงานเป็นทีม
 • ต้องการความรวดเร็ว
 • ต้องการความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้
 • เมื่อมีการประเมินใด ๆ ก็ต้องเตรียมข้อมูลและเอกสารสำหรับการประเมินนั้น  ยิ่งถ้าโรงเรียนหยุดเป็นการภายใน  เชื่อว่าครูหลายท่านคงไม่ต้องการให้ทำแบบนั้น  แต่เป็นความจำเป็นของสถานศึกษา  จึงทำให้ครูสอนเนื้อหาไม่ทันตามกำหนดเวลาที่ได้วางแผนไว้  นักเรียนขาดโอกาสในบางเนื้อหา
แนวทางการแก้ปัญหา
 • เชื่อมระบบ  file  จาก  Microsoft Office Excel  

  ขั้นวางแผนแก้ปัญหาด้วยแผนภาพ

  แผนภาพของระบบรวม


   
     แผนภาพของระบบย่อย

   


   


   
   

   

   


   
  ปพ.5  จากครูประจำวิชา  (ยังไม่มีภาพการคิด)
  มีรายละเอียดที่สำคัญคือ
  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/จุดประสงค์/เนื้อหา
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์
  การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
  แบบสรุปส่งงานวัดผล  (ผลการประเมิน  ค่าสถิิติและกราฟ)
  เชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่แบบสรุปผลการเรียนระดับโรงเรียน

  และเอกสารที่เกี่ยวข้องจากครูที่ปรึกษา
  มีรายละเอียดที่สำคัญคือ
  SDQ
  EQ
  ข้อมูลการเยี่ยมบ้าน
  ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
  เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

  ประชาสัมพันธ์

  เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

  จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

  หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

  เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (30) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

  เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

  11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

  กำหนดเวลาทำงาน