ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ระบบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของโรงเรียน

ปัญหา
 • ต้องการสร้างระบบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของโรงเรียน  ที่ง่ายต่อการปรับแต่งในการใช้งาน  สามารถนำไปอ้างอิงในการประเมินต่าง ๆ ของเพื่อนครูได้
 สาเหตุของปัญหา
 • ไม่ชอบทำงานซับซ้อน  ยุ่งยากหลายครั้ง
 • ต้องการให้ผลสัมฤทธิ์ของงานเกิดจากการทำงานเป็นทีม
 • ต้องการความรวดเร็ว
 • ต้องการความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้
 • เมื่อมีการประเมินใด ๆ ก็ต้องเตรียมข้อมูลและเอกสารสำหรับการประเมินนั้น  ยิ่งถ้าโรงเรียนหยุดเป็นการภายใน  เชื่อว่าครูหลายท่านคงไม่ต้องการให้ทำแบบนั้น  แต่เป็นความจำเป็นของสถานศึกษา  จึงทำให้ครูสอนเนื้อหาไม่ทันตามกำหนดเวลาที่ได้วางแผนไว้  นักเรียนขาดโอกาสในบางเนื้อหา
แนวทางการแก้ปัญหา
 • เชื่อมระบบ  file  จาก  Microsoft Office Excel  

  ขั้นวางแผนแก้ปัญหาด้วยแผนภาพ

  แผนภาพของระบบรวม


   
     แผนภาพของระบบย่อย

   


   


   
   

   

   


   
  ปพ.5  จากครูประจำวิชา  (ยังไม่มีภาพการคิด)
  มีรายละเอียดที่สำคัญคือ
  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/จุดประสงค์/เนื้อหา
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์
  การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
  แบบสรุปส่งงานวัดผล  (ผลการประเมิน  ค่าสถิิติและกราฟ)
  เชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่แบบสรุปผลการเรียนระดับโรงเรียน

  และเอกสารที่เกี่ยวข้องจากครูที่ปรึกษา
  มีรายละเอียดที่สำคัญคือ
  SDQ
  EQ
  ข้อมูลการเยี่ยมบ้าน

  จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

  ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

  เรียนคณิตศาสตร์ (77) โปรแกรมครูบ๋อม (62) เกี่ยวกับครูบ๋อม (49) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (20) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) SGS (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

  ปฏิทินการปฏิบัติงาน

  ประชาสัมพันธ์

  เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง