ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ระบบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของโรงเรียน

ปัญหา
 • ต้องการสร้างระบบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของโรงเรียน  ที่ง่ายต่อการปรับแต่งในการใช้งาน  สามารถนำไปอ้างอิงในการประเมินต่าง ๆ ของเพื่อนครูได้
 สาเหตุของปัญหา
 • ไม่ชอบทำงานซับซ้อน  ยุ่งยากหลายครั้ง
 • ต้องการให้ผลสัมฤทธิ์ของงานเกิดจากการทำงานเป็นทีม
 • ต้องการความรวดเร็ว
 • ต้องการความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้
 • เมื่อมีการประเมินใด ๆ ก็ต้องเตรียมข้อมูลและเอกสารสำหรับการประเมินนั้น  ยิ่งถ้าโรงเรียนหยุดเป็นการภายใน  เชื่อว่าครูหลายท่านคงไม่ต้องการให้ทำแบบนั้น  แต่เป็นความจำเป็นของสถานศึกษา  จึงทำให้ครูสอนเนื้อหาไม่ทันตามกำหนดเวลาที่ได้วางแผนไว้  นักเรียนขาดโอกาสในบางเนื้อหา
แนวทางการแก้ปัญหา
 • เชื่อมระบบ  file  จาก  Microsoft Office Excel  

  ขั้นวางแผนแก้ปัญหาด้วยแผนภาพ

  แผนภาพของระบบรวม


   
     แผนภาพของระบบย่อย

   


   


   
   

   

   


   
  ปพ.5  จากครูประจำวิชา  (ยังไม่มีภาพการคิด)
  มีรายละเอียดที่สำคัญคือ
  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/จุดประสงค์/เนื้อหา
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์
  การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
  แบบสรุปส่งงานวัดผล  (ผลการประเมิน  ค่าสถิิติและกราฟ)
  เชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่แบบสรุปผลการเรียนระดับโรงเรียน

  และเอกสารที่เกี่ยวข้องจากครูที่ปรึกษา
  มีรายละเอียดที่สำคัญคือ
  SDQ
  EQ
  ข้อมูลการเยี่ยมบ้าน
  ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
  เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

  ประชาสัมพันธ์

  เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

  จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

  หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

  เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

  เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

  11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

  กำหนดเวลาทำงาน