ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

บันทึกข้อมูลการเลือกวิชาเพิ่มเติมและชุมนุม

ปัญหา
  • เมื่อวันเปิดภาคเรียนวันแรก  ทางโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกลงทะเบียนเรียน
  • โดยเฉพาะวิชาเพิ่มเติมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และชุมนุมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย
  • เนื่องจากทางโรงเรียนยังได้ใช้การลงทะเบียนเรียนแบบออนไลน์
  • ดังนั้นเพื่อต้องการให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ว่านักเรียนแต่ละคนได้เลือกลงทะเบียนเรียนอะไร  และใครที่ยังไม่ลงทะเบียน
แนวทางการแก้ปัญหา
  • พัฒนา  Microsoft Office Excel  2007  สำหรับการบันทึกข้อมูลในครั้งนี้  จำนวน  3  ไฟล์  ดังนี้  (ถ้าต้องการความสะดวกแนะนำให้ใช้  แนวทางที่  1)
แนวทางที่  1  บันทึกข้อมูลแบบแยกตามระดับชั้น
(เรียงลำดับชั้นและเลขที่)แนวทางที่  2  บันทึกข้อมูลแบบรวมระดับชั้น
(ไม่เรียงลำดับชั้นและเลขที่)แนวทางที่  3  บันทึกข้อมูลแบบแยกตามระดับชั้น
(เรียงลำดับชั้นและเลขที่)คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ หรือบันทึกภาพ แล้วดูแบบขยายจัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (64) เรียนคณิตศาสตร์ (53) เกี่ยวกับครูบ๋อม (50) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (21) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) SGS (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน