ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วางแผนด้วย Mind map

ปัญหา
  • ต้องการทำ Mind map โดยใช้ Software ประเภท open source หรือ freeware
แนวทางการแก้ปัญหา
การใช้งาน Freeplane
การใช้งาน  freemind
เครื่องที่ใช้ต้องมี JAVA  ก่อนไม่เช่นจะใช้ไม่ได้
คู่มือ  freemind
http://www.cs.ssru.ac.th/innovation/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=13
(โหลดช้า)
http://www.cs.ssru.ac.th/innovation/file.php/1/Manual-Edit.pdf
(ตัวไฟล์คู่มือ)
แนะนำเว็บเพื่อศึกษาเกี่ยวกับ  Mind map
icon  น่าตาดี
free icon
http://www.freeiconsweb.com
http://www.iconfinder.com/free_icons
http://www.bestfreeicons.com
ว่าด้วย Mind map 
 http://www.thinkbuzan.com/th/home
http://mindmap.in.th
http://www.youtube.com/user/iMindMap
 ภาพ  Mind map  ที่สวยงาม
http://blog.iqmatrix.com/mind-map/the-blueprint-to-success-mind-map
http://blog.iqmatrix.com/mind-map-image-gallery
+++++++++++++++++++++++++++++++++  
Mind mapping แตกต่างจาก concept
  • mind map มีแนวคิดหลักสำคัญเพียงอันเดียว  มีลักษณะเป็นแผนที่แบบต้นไม้
  • concept map อาจจะมีหลายแนวคิดหลักที่เกี่ยวข้องกัน สัมพันธ์กัน และแสดงออกมาเป็นแบบเป็นเครือข่าย

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (69) เกี่ยวกับครูบ๋อม (62) เรียนคณิตศาสตร์ (54) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (37) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) สวนข้างหน้าต่าง (20) เกษตรเกินไม่เป็นตัวอย่าง (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) SGS (17) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) Classroom (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ยุวกาชาด (7) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (6) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (3) เวกเตอร์ (3) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน