ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555

ตัวอย่างจากหมาสอนคน

           สัตว์  โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยง  มักจะมีตัวอย่างในการสอนคน  อาจจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม  อาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีหรือไ่ม่ดี  ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสังเกตเห็นหรือไ่ม่  Clip  ด้านล่างนี้ก็เช่นกัน
           จะสังเกตเห็นว่า  ถึงแม้ว่าจะมีอวัยวะบางอย่างขาดหายไป  หรือมีอะไรไม่เหมือนคนอื่น  โดยธรรมชาติแล้ว  ย่อมมีอะไรบางอย่างที่พิเศษ  มาชดเชย  หรือทดแทน  สิ่งที่ขาดหายไปในส่วนนั้น
           แน่นอนว่าสุนัขใน  Clip  ก่อนที่มันจะเดินได้  มันต้องใช้ความเพียรพยายามฝึกที่จะยืนให้ได้สองขา  และก้าวเดินก้าวแรกให้ได้  เพื่อจะได้มีก้าวต่อ ๆ ไปในวันข้างหน้า
           และผู้ที่มีส่วนสำคัญในการฝึกดังกล่าวคือเจ้าของของมันนั่นเอง  ที่ได้พยายาม  อดทน  อดกลั้น  ไม่ท้อถอยที่จะคิดหาวิธีการต่าง ๆ มาฝึกเพื่อให้มันยืนและเดินได้
           เรื่องนี้สามารถนำไปบูรณาการสอนเด็กได้ว่า  "เราจะทำสิ่งใด ๆ ถึงแม้ว่ามันยากเย็นเพียงใด  ถ้าเราพยายาม  ปาฎิหาิริย์ย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอน"
           ดังนั้น  อย่าได้ท้อแท้  จะได้ไม่อายหมาสองตัวนี้
           ถ้ามองอีกด้านหนึ่งในมุมของความเป็นครู  แม้ว่าลูกศิษย์เราจะเรียนไม่ได้  แต่เขาอาจจะมีความสามารถบางอย่างที่พิเศษซ่อนอยู่  สักวันหนึ่งเมื่อถึงโอกาสที่เหมาะสม  ความพิเศษนั้นจะปรากฎชัดเจนขึ้นทันที
           ฉะนั้น  ผู้เป็นครูควรที่จะหล่อหลอมให้ลูกศิษย์ของตน "จงเป็นคนดีของสังคมต่อไป"  และรู้จักใฝ่รู้ใฝ่เรียน  โดยเฉพาะ  "ด้วยตนเอง  ตามศักยภาพ  ความสามารถ  ความถนัดของตน"  เพียงเท่านี้ก็ถือว่าเราได้บรรลุหน้าที่ของความเป็นครูดีแล้ว
          นอกจากนี้  ต้องใช้ความอดทน  อดกลั้น  อย่าใจร้อน  เพราะการสอนคนก็เหมือนกับการปลูกกล้วยไม้  ที่ต้องใช้เวลาในการบำรุงรักษา  และเมื่อถึงเวลาก็จะออกดอกงามให้เราได้ชม

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (64) เรียนคณิตศาสตร์ (53) เกี่ยวกับครูบ๋อม (50) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (21) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) SGS (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน