ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555

ตัวอย่างจากหมาสอนคน

           สัตว์  โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยง  มักจะมีตัวอย่างในการสอนคน  อาจจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม  อาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีหรือไ่ม่ดี  ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสังเกตเห็นหรือไ่ม่  Clip  ด้านล่างนี้ก็เช่นกัน
           จะสังเกตเห็นว่า  ถึงแม้ว่าจะมีอวัยวะบางอย่างขาดหายไป  หรือมีอะไรไม่เหมือนคนอื่น  โดยธรรมชาติแล้ว  ย่อมมีอะไรบางอย่างที่พิเศษ  มาชดเชย  หรือทดแทน  สิ่งที่ขาดหายไปในส่วนนั้น
           แน่นอนว่าสุนัขใน  Clip  ก่อนที่มันจะเดินได้  มันต้องใช้ความเพียรพยายามฝึกที่จะยืนให้ได้สองขา  และก้าวเดินก้าวแรกให้ได้  เพื่อจะได้มีก้าวต่อ ๆ ไปในวันข้างหน้า
           และผู้ที่มีส่วนสำคัญในการฝึกดังกล่าวคือเจ้าของของมันนั่นเอง  ที่ได้พยายาม  อดทน  อดกลั้น  ไม่ท้อถอยที่จะคิดหาวิธีการต่าง ๆ มาฝึกเพื่อให้มันยืนและเดินได้
           เรื่องนี้สามารถนำไปบูรณาการสอนเด็กได้ว่า  "เราจะทำสิ่งใด ๆ ถึงแม้ว่ามันยากเย็นเพียงใด  ถ้าเราพยายาม  ปาฎิหาิริย์ย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอน"
           ดังนั้น  อย่าได้ท้อแท้  จะได้ไม่อายหมาสองตัวนี้
           ถ้ามองอีกด้านหนึ่งในมุมของความเป็นครู  แม้ว่าลูกศิษย์เราจะเรียนไม่ได้  แต่เขาอาจจะมีความสามารถบางอย่างที่พิเศษซ่อนอยู่  สักวันหนึ่งเมื่อถึงโอกาสที่เหมาะสม  ความพิเศษนั้นจะปรากฎชัดเจนขึ้นทันที
           ฉะนั้น  ผู้เป็นครูควรที่จะหล่อหลอมให้ลูกศิษย์ของตน "จงเป็นคนดีของสังคมต่อไป"  และรู้จักใฝ่รู้ใฝ่เรียน  โดยเฉพาะ  "ด้วยตนเอง  ตามศักยภาพ  ความสามารถ  ความถนัดของตน"  เพียงเท่านี้ก็ถือว่าเราได้บรรลุหน้าที่ของความเป็นครูดีแล้ว
          นอกจากนี้  ต้องใช้ความอดทน  อดกลั้น  อย่าใจร้อน  เพราะการสอนคนก็เหมือนกับการปลูกกล้วยไม้  ที่ต้องใช้เวลาในการบำรุงรักษา  และเมื่อถึงเวลาก็จะออกดอกงามให้เราได้ชม
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (59) เกี่ยวกับครูบ๋อม (48) Form/ข้อเสนอแนะ (30) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) SGS (11) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน