ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554

Concept map การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน


คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ และ zoom

อนอยู่ดี ๆ าสะดุด ศึกนี้สาหัสนัก  (สมศ)
       กลุ่มตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ครอบคลุมมาตรฐานที่ว่าด้วย
       1) ผลการจัดการศึกษา
       2) การบริหารจัดการศึกษา
       3) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
       4) การประกันคุณภาพภายใน

       การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเมินมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ ประกอบด้วย 3 กลุ่มตัวบ่งชี้ คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน (8 ตัวบ่งชี้) กลุ่มตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์ (2 ตัวบ่งชี้) และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (2 ตัวบ่งชี้) มีจำนวนรวมทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้  (มาตรฐานที่ 1  ผลการจัดการศึกษา    มาตรฐานที่ 3  การจัดการเรียนการสอน    มาตรฐานที่ 2  การบริหารจัดการศึกษา    มาตรฐานที่ 4  การประกันคุณภาพภายใน)

ตัวบ่งชี้  (ทำแฟ้ม  1 - 6)
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน (8 ตัวบ่งชี้)
       1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
           1.1  ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย
           1.2  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ
       2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
           2.1  ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง
           2.2  ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน
           2.3  ผู้เรียนมีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
       3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
           3.1  ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
           3.2  ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา
       4. ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น
           4.1  ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด
           4.2  ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม
       5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
           5.1  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6
           5.2  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6
           5.3  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6
           5.4  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6
           5.5  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6
           5.6  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6
           5.7  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6
           5.8  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6
       6. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
           6.1  ประสิทธิผลการดำเนินการของสถานศึกษา
           6.2  กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู
       7. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
       8. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (2 ตัวบ่งชี้)
       9. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
       10. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (2 ตัวบ่งชี้)
       11. ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
       12. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

เนื้อหาจาก : คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554

แนะนำ
 • Template โปรแกรมช่วยประมวลผลการประเมินรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปรับปรุง 20 มิ.ย.55)   จากเว็บของ  สมศ.  ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2555 / ประเภทไฟล์ .zip /  ขนาดไฟล์ 0.16 Mb (คลิก)

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554

วิเคราะห์ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พร้อมไฟล์วิเคราะห์ข้อมูล

         เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ดูแลและรับผิดชอบข้อมูลใน  "ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน"  จากทางโรงเเรียน  (เป็นเรื่องที่ทุกโรงเรียนเกิดความกลัวว่าจะไม่ผ่าน) เมื่อได้ศึกษาจากคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554  พบว่าไม่มีความเข้าใจมากนัก  ก็เลยลองวิเคราะห์ด้วย  Concept map  ก็ปรากฎอย่างที่เห็น  และเชื่อว่าคงเป็นประโยชน์กับครูที่รับผิดชอบและโรงเรียนหลายแห่ง  (ที่เป็นผู้ร่วมชะตากรรม)  ไม่มากกก็น้อย
คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ และ zoom

         นี่คือ  ไฟล์สำหรับคำนวณการวิเคราะห์ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่  5  (ใช้ได้เฉพาะ  ม.3  และ  ม.6  เท่านั้นน่ะค่ะ  ส่วน  ป.3  และ  ป.6  ต้องประยุกต์โดยเปลี่ยนจำนวนผู้สอบและผลการสอบระดับประเทศน่ะค่ะ) ที่พัฒนาประยุกต์ใช้จากโปรแกรม  Microsoft Office Excel  ที่พอจะมีความรู้อยู่บ้างเล็กน้อย  ถ้าต้องการนำโปรแกรมไปประยุกต์ใช้  ให้เปลี่ยนข้อมูลที่อยู่บนพื้นหลังสีม่วงให้เป็นข้อมูลของโรงเรียนของท่าน  เท่านี้ก็จะได้คำตอบสำหรับตัวบ่งชี้ที่  5  มาอย่างง่ายดายแล้ว  (แต่คำตอบที่ได้อาจเป็นเรื่องน่าเศร้าของหลายโรงเรียน)
         ก่อนอื่นต้องไป  download  รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ช่วงชั้นที่ 3  (มัธยมศึกษาปีที่ 3)  และ  ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 6)  ปีการศึกษา  2551-2553  จาก  http://www.niets.or.th  (โดยแต่ละโรงเรียนจะมีรหัส  log in ไม่เหมือนกัน  ถ้าท่านไม่มีรหัสต้องถามผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนของท่านนะค่ะ)  และเว็บนี้ต้องใช้  Browser  คือ  Internet Explorer   เท่านั้น  ถ้า  Mozilla Firefox  หรือ  Opera เมนูบางตัวจะไม่ปรากฎ  ส่วน  Google Chrome  ยังไม่เคยลอง
         เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้วให้  download  ในส่วนของผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล  เพราะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ  และถ้าว่าง ๆ ก็  download  ส่วนที่เหลือทั้งหมด  เพื่อใช้ประกอบเป็นหลักฐานอ้างอิงคำตอบที่ได้จากการคำนวณในตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

          ข้อพึงระวัง  ในการคัดลอกข้อมูลจากไฟล์ผลการทดสอบ O-NET รายบุคคลที่  download  มาได้ในแต่ละ  ม.  และแต่ละปีการศึกษา
          1.  ไฟล์มีการผสานเซลล์  โดยบางวิชาจะใช้สองคอลัมภ์ผสานเซลล์กันอยู่  ให้ทำการยกเลิกการผสานเซลล์แล้วลบคอลัมภ์ส่วนเิกินทิ้งไปเสีย
          2.  ตรวจสอบหัวตารางในส่วนของชื่อวิชากับโปรแกรมว่าตรงกันหรือไม่  ถ้าไม่ตรงกันให้ทำการแก้ไข
          3.  ขณะนี้ข้อมูลในไฟล์ยังเป็น  Text  อยู่  จึงใช้ในการคำนวณไม่ได้  ต้องทำการปรับข้อมูลในไฟล์ก่อน  โดยการ  Copy  ไปวางใน  Notepad  ก่อน  แล้วจึง  Copy  ไปวางในโปรแกรมนี้  (ท่านอาจสงสัยว่าทำไมครูบ๋อมไม่ใช้คำสั่งจัดรูปแบบเซลล์  โดยการเปลี่ยนให้เป็นตัวเลขทศนิยม  2  ตำแหน่ง  วิธีนี้ได้ลองทำแล้วไม่ได้ผล  มันไม่เปลี่ยนและไม่คำนวณให้เลย  ครูบ๋อมก็เลยต้องใช้เทคนิคนี้แทน)
          4.  เพื่อป้องกันความสัึบสน  ขอแนะนำให้ทำตามลำดับของเวลาในแต่ละ  ม.  และแต่ละปีการศึกษา  (อย่าเปิดไฟล์หลาย  ม.  หรือ  หลายปีการศึกษาพร้อมกัน  เพราะทำให้สับสนได้)
          5.  เมื่อทำเสร็จทุก  ม.  ทุกปีการศึกษาแล้ว  ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่อยู่บนพื้นหลังสีม่วงว่าเป็นข้อมูลของโรงเรียนของท่าน  ทุก  Sheet  และ  ทุก  file  แล้วหรือยัง

ดู Clip (ตัวบ่งชี้ที่ 5 การประเมินภายนอก)
          6.  ถ้าคิดจะเปลี่ยนแปลงโปรแกรม  แนะนำให้เปิดทุก  file  พร้อมกันแล้วจึงทำการเปลี่ยนแปลง  เช่น  - การเพิ่มบรรทัด  - การลบบรรทัด  (่การลบจะมีความเสี่ยงสูง  เช่นเดียวกับคำสั่ง  Cut  เพราะอาจทำให้สูตรคลาดเคลื่อนได้)
          7.  สุดท้าย  ถ้าคำตอบที่ได้เป็นเรื่องน่าเศร้า  ก็ขอให้ทำใจ  เพราะเราไม่สามารถย้อนอดีตกลับไปได้แล้ว  และที่ำสำคัญถ้าเราเปลี่ยนแปลงคนอื่นไม่ได้  ก็ขอให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเอง...จะดีกว่าและง่ายกว่า
          หากพบความผิดพลาดหรือความบกพร่องของโปรแกรมใด ๆ ที่ครูบ๋อมได้พัฒนาขึ้นจากความรู้ที่มีอยู่น้อยนิด  สามารถแจ้งเตือน  เสนอแนะ  แสดงความคิดเห็น  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อครูบ๋อมจะได้ศึกษา  เรียนรู้  พัฒนาตนเองต่อไป
          (ขอให้มีความสนุกกับประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) นะค่ะ  ด้วยความปรารถนาดีจากห้องเรียนครูบ๋อม)


เนื้อหาจาก : คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554

แนะนำ
 • Template โปรแกรมช่วยประมวลผลการประเมินรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปรับปรุง 20 มิ.ย.55)   จากเว็บของ  สมศ.  ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2555 / ประเภทไฟล์ .zip /  ขนาดไฟล์ 0.16 Mb (คลิก)

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554

การล็อคเซลล์บางเซลล์ในโปรแกรม Excel


ปัญหา 
 • เมื่อทำใบสรุปผลการเรียนของนักเรียนตั้งแต่  ม.1 - ม.ุ6  เสร็จแล้ว  (มีสูตรการคำนวณเรียบร้อย) 
 • แต่เกรงว่าผู้ที่นำไปใช้จะทำสูตรที่วางไปเสียหาย  อาจจะโดยการ  Cut  หรือ  Delete
 • ด้วยเหตุนี้จึงหาวิธีการแก้ปัญหาโดยการล็อคบางเซลล์ที่ไม่ต้องการแก้ไข
แนวทางแก้ปัญหา 
          1. เลือกเซลล์ทั้งหมด  โดยกดปุ่ม Ctrl+A  แล้วคลิกขวาเลือกจัดรูปแบบเซลล์ หรือ  Format  cell
          2. เลือกแท็บ  การป้องกัน หรือ  Protection  คลิกเอาเครื่องหมายถูกที่อยู่ด้านหน้าของล๊อค  หรือ  Locked  ออก  แล้วเลือก  ตกลง  หรือ  OK
          3. คลิกขวาที่เซลล์ที่ต้องการล็อค  แล้วเลือกจัดรูปแบบเซลล์  หรือ  Format  cell  อีกครั้ง
          4. เลือกแท็บ  การป้องกัน  หรือ  Protection  คลิกทำเครื่องหมายถูกหน้าของล๊อค  หรือ  Locked  แล้ว เลือก ตกลง  หรือ  OK
          5. ไปที่เมนูเครื่องมือ  หรือ  Tools  ที่  MenuBar  เลือกการป้องกัน  หรือ  Protection   จากนั้นเลือกการป้องกันแผ่นงาน  หรือ  Protect Sheet
          6. จากนั้นโปรแกรมจะถามให้ตั้งรหัสผ่าน  เมื่อตั้งรหัสผ่านเสร็จแล้ว  จึงคลิกตกลง  หรือ  OK  แล้วยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง  ใส่รหัสผ่านเดิมแล้วคลิกตกลง  หรือ  OK

วิธีทำให้กรรไกรหัก    ใน  Microsoft Office Excel 
 
1)  จัดรูปแบบเซลล์  เลือก  ป้องกัน เลือก  ล็อค  (ทั้งหมด)
2)  เลือกช่วงเซลล์ที่ต้องการให้สามารถกรอกข้อมูลได้  แต่ห้ามใช้คำสั่ง  Cut  หรือ  Ctrl+X
3)  ไปที่คำสั่ง  "ตรวจสอบ"  เลือก  "อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขช่วง"
4)  ป้องกันแผ่นงาน

ถ้าเราใช้คำสั่ง  Cut  หรือ  Ctrl+X  ก็จะปรากฎกล่องข้อความดังนี้


คลิกภาพเืพื่อดูภาพใหญ่

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554

ตัวอย่างการนำ Outdoor Education ไปใช้ในหัวข้อ “ดูซิฉันพบอะไร”

       Outdoor  Education  เป็นการนำนักเรียนออกไปทำกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง

ตัวอย่างการนำ Outdoor Education ไปใช้ในหัวข้อ “ดูซิฉันพบอะไร”
              สิ่งของ  ถุงขนมยี่ห้อ “X”
              ลักษณะ  เป็นถุงที่ว่างเปล่า มีฝุ่นติดอยู่ด้านข้างของถุงเล็กน้อย
              สถานที่  หน้าโรงอาหารของโรงเรียน
              ความรู้สึก  รู้สึกไม่ดีกับการทิ้งขยะไม่เป็นที่  ทั้ง ๆ ที่นี้เป็นสถานศึกษาสำหรับอบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีความรู้  เป็นคนดี  รู้จักรับผิดชอบ สำนึกรักสังคม  พอมองไปรอบ ๆ บริเวณโรงอาหารปรากฏว่าไม่มีถังขยะเลยทำให้สงสัยขึ้นมาทันทีว่า “ทำไมโรงอาหารไม่มีถังขยะ”  นี้คงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนทิ้งขยะไม่เป็นที่  แต่ถึงอย่างไรก็ตามต่อให้ไม่มีถังขยะก็ควรเก็บถุงขนมที่กินหมดแล้วใส่กระเป๋าแล้วนำไปทิ้งในถังขยะที่อื่นก็ได้  การไม่มีถังขยะไม่ใช่เหตุผลที่จะทิ้งขยะไม่เป็นที่
              พอมองไปที่ถุงขนมก็ชวนให้สงสัยว่า “ขนมยี่ห้อนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้าง”  แล้วก็อ่านที่ข้างถุงขนมพบข้อความว่า “มันฝรั่ง 67%  น้ำมันพืช 32% เกลือ 1% ไม่ใช้วัตถุกันเสีย  จากนั้นก็ดูที่ข้อมูลโภชนาการข้อมูลของสารอาหารที่มากที่สุดคือ  “ไขมัน 12%” ทำให้นึกขึ้นมาได้ว่า “ถ้าเรากินมาก ๆ อาจทำให้อ้วนได้  เมื่ออ้วนจะทำให้ต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่  เมื่อซื้อเสื้อผ้าใหม่ก็จะเปลื้องโดยไม่จำเป็นได้”  ตลอดจนทำให้สุขภาพไม่ดี  การเคลื่อนไหวลำบาก
              ต่อมาได้พิจารณาที่ข้างถุงขนมพบข้อความว่า  “รสมันฝรั่งแท้ แผ่นเรียบ” ทำให้สงสัยขึ้นมาว่า “มันฝรั่งแท้ ๆ กับ ขนมยี่ห้อ  “X” อย่างไหนจะอร่อยมากกว่ากัน” แล้วมันฝรั่งที่นำมาเป็นส่วนประกอบของขนมเขาปลูกที่ภาคไหน  จังหวัดไหนของประเทศ  จึงจะมีคุณภาพแล้วนำส่งโรงงานผลิตเพื่อเป็นขนมให้
หลายคนได้กินกัน

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554

โปรแกรมคำนวณคะแนนกรรมการประเมินวิทยฐานะ "ชำนาญการ"

ปัญหา
 • เมื่อต้องคิดคำนวณคะแนนช่วยคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ  "ชำนาญการ"  ซึ่งมีรายละเอียดจำนวนมาก
 • เพื่อต้องการความถูกต้องและประหยัดเวลาในการคิดคำนวณ  และสามารถใช้ได้หลายครั้งหลายคน
แนวทางการแก้ปัญหา

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2554

พิมพ์ใบประกาศนีบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

ปัญหา
 • เวลาพิมพ์ใบประกาศนีบัตรผู้สำเร็จการศึกษา  จะมีอาการงง ๆ ไม่แน่ใจว่า "ครูฑ" อยู่ทางไหนกันแน่
แนวทางการแก้ปัญหา
 • บันทึกข้อมูลไว้ดูำคราวหน้า  เพราะพิมพ์ปีละครั้ง  และก็ลืมทุกปีเลย

การเชื่อมจอ Notebook กับ Projector และ การตั้งค่าแสดงผลบนจอ

ปัญหา
 • ครูบ๋อมชอบลืม  เวลาที่ไปใช้  Projector ที่อื่น
 • เพราะ  Notebook  กับ  Projector  มันไม่รู้จักกัน
แนวทางการแก้ปัญหา
 • ต้องบันทึกวิธีการเชื่อมต่อดังต่อไปนี้  (วิธีการนี้สำหรับ Vista นะค่ะ)
 

 • ถ้ายังไม่ได้อีกให้  Restart เครื่อง  ก็เป็นอันสำเร็จ Notebook  กับ  Projector  ได้ทำความรู้จักกันแล้ว
 • และเมื่อเชื่อมต่อได้แล้วก็ไม่วายมีปัญหาตามมาอีก (สงสัยเป็นตัวปัญหา)
ปัญหา
 • เวลาที่ต้องการนำเสนอข้อมูลผ่านจอภาพ หรือ Projector เพื่อแสดงผล บางครั้งก็เกิดลืมวิธีการตั้งค่า ต้องเสียเวลาในการลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้ง (ทั้งที่เคยทำได้  แต่มัันลืมนะ ทำไงได้)
แนวทางการแก้ปัญหา
 • ต้องบันทึกข้อมูลเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ในการตั้งค่าแสดงผลบนจอ ในโอกาสที่เกิดอาการลืมต่อไป

ให้ภาพปรากฏยังอุปกรณ์ชนิดใด


จอภาพอย่างเดียว (ไม่ใช่จอ NoteBook) 

จอของ NoteBook อย่างเดียว 

 จอภาพแสดงปกติ
ส่วนจอแสดงผลในตัวจะแสดงเฉพาะเดสก์ท็อป (แบบขยาย)

จอแสดงผลในตัวแสดงปกติ
ส่วนจอภาพจะแสดงเฉพาะเดสก์ท็อป (แบบขยาย)

 ภาพปรากฏทั้งสองจอ แต่ยึดอัตราส่วนของจอภาพ

ภาพปรากฏทั้งสองจอ
แต่ยึดอัตราส่วนของจอแสดงผลในตัว (Notebook)

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (77) โปรแกรมครูบ๋อม (62) เกี่ยวกับครูบ๋อม (49) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (20) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) SGS (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง