ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

กำลังโหลด...

การนำเสนอข้อมูลและการเตรียมการประเมินต่าง ๆ

     การนำเสนอข้อมูล
ที่มีความสวยงามทางกายภาพ
จัดทำขึ้นเพื่อติดโชว์
หรือติดประกาศ
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
     ถ้าใช้เวลานาน
ในการดำเนินการ
หรือบริหารจัดการ
ถือเป็นความสวยงามที่ไร้ค่า
ย่อมไม่มีประโยชน์อันใด
"เกิดความสูญเปล่าทางความคิด"
     การนำเสนอที่ดี
ต้องนำเสนอด้วยคุณภาพ
มิใช่กายภาพ

ข้อสังเกตของการนำเสนอข้อมูลด้วย  Microsoft Office PowerPoint
     1. นำเสนอภาพเพื่อบอกเล่าเรื่องราว  แทนการพูดเป็นเวลานาน
     2. นำเสนอโดยใช้  Mind map  เพื่อสรุปสาระสำคัญ
     3. ใช้ภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเป็นพื้นหลังให้ปรากฎก่อน แล้วค่อยนำเสนอเนื้อหาที่เป็นข้อความในลำดับต่อไป
     4.  นำเสนอภาพนิ่งควรใช้เวลาในการแสดงที่เหมาะสมตามบริบทของเนื้อหา
     5.  ไม่ควรมีภาพการ์ตูน หรือแอนิเมชั่น หรือภาพอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา  เพราะอาจทำให้ฟังการนำเสนอสับสนได้
     6. ถ้ามีการเปิดคลิปวีดีโอ ถ้ามีเวลาน้อยให้ปิดเสียง แล้วบรรยายคลิป เลือกประเด็นสำคัญ  และข้ามแทร็คตามความจำเป็น
     7.  อย่าพูดเร็ว  (ข้อนี้  สำหรับครูบ๋อมแล้ว "กำลังปรับปรุงตัวเองอยู่" บางคนบอกว่ามันจะเป็นไปตามอายุ  ถ้าอายุมากขึ้นจะพูดช้าลง  อันนี้ต้องติดตามตอนต่อไป  เพราะอยู่ในระหว่างการพิสูจน์)
     8.  ข้อนี้สำคัญ  เมื่อจบการนำเสนอแล้วมีผู้ให้คำชี้แนะ  ให้รับฟังอย่างสงบ  "อย่าเถียง"  โดยเฉพาะกับท่านที่มีคำนำหน้าชื่อที่ไม่เหมือนคนทั่วไป
 
     นี้คือเกร็ดเล็ก ๆ น้อย  ๆ เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลจากห้องเรียนครูบ๋อม  เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ได้

ว่าด้วยการเตรียมการประเมินต่าง ๆ
 • โครงการควรประกอบด้วย  การประเมิน  และรายงานพร้อมมีภาพประกอบ เมื่อสิ้นปีการศึกษา
 • แผนการจัดการเรียนรู้ต้องมีการบันทึกหลังการสอนเป็นความเรียง  มีค่าสถิติทุกแผน  และเป็นปัจจุบัน
 • การจัดห้องเรียนประกอบด้วย  ปรัชญาของโรงเรียน  คำขวัญของโรงเรียน  สีประจำโรงเรียนพร้อมความหมายรูปทั้ง  3  สถาบัน (ชาิติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์)
 • อย่าเพิ่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละมาตรฐานหรือตัวบ่งชี้  (สาเหตุ : เมื่อแต่งตั้งแล้วจะทำให้ทุกคนเกิดภาวะ  "ตัวกูของกู"  ทำให้เกิดความแตกสามัคคี  เพราะแต่ละคนก็อยากจะทำงานของตนเองให้เสร็จโดยเร็ว  เมื่อขอข้อมูลหรือเอกสารจากเพื่อนร่วมงานไม่ได้  จะมีการพูดจาไม่ดีต่อกัน)
 • วิเคราะห์ว่าแต่ละมาตรฐานหรือตัวบ่งชี้ต้องใช้เอกสารใดเป็นหลักฐานหรือ ร่องรอย  พร้อมบอกแหล่งที่มา  โดยการวิเคราะห์ร่วมกันทั้งโรงเรียน  สร้างแบบฟอร์มและรายการประเมินหรือคำถามของแบบสอบถาม  (5  ระดับ)
 • ฝ่ายบริหารออกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการรวบรวมเอกสารหลักฐานเตรียมการประเมิน
 • ให้แต่ละกลุ่มงาน  หรือบุคคลที่ได้รับผิดชอบในการจัดเก็บหรือจัดเตรียมเอกสาร  หรือ  file  ให้ครบสมบูรณ์  ส่งกรรมการฝ่ายแผนงานและการประกันคุณภาพรวบรวมไว้
 • วิเคราะห์แบบสอบถาม  100  ข้อ  ว่าแต่ละข้อสามารถเชื่อมโยงเข้ากับตัวบ่งชี้หรือมาตรฐานใด  จากนั้นจึงทำการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อคำนวณหาค่าสถิติ
 • ทำการสำเนาเอกสารที่่มีเนื้อหาอยู่ในหลายมาตรฐานหรือตัวบ่งชี้ตามจำนวน  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดศึกษาชิงเอกสารกันเกิดขึ้น
 • แต่งตั้งคณะกรรมการดูแล  คัดแยกเอกสารแต่ละมาตรฐาน  และดำเนินการออกแบบโปสเตอร์นำเสนอข้อมูล  ขอแนะนำให้ใช้ป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท (Vinyl Inkjet Outdoor)  เนื่องจากพับเก็บง่ายประหยัดพื้นที่  และอาจสามารถนำไปใช้ได้ในครั้งต่อไป  หรืออาจจะเก็บไว้เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการก็ได้  จากการสังเกตที่ผ่านมากรรมการไม่ค่อยสนใจดูโปสเตอร์มากนัก  เพราะที่สำคัญคือเอกสาร  ร่องรอย  และสำคัญยิ่งกว่าคือความจริง 
 • เปิดสไลด์ภาพการทำกิจกรรมต่าง ๆ นักเรียนในโรงเรียนที่ห้องพักกรรมการ  (มองแค่แวบเดียวก็เป็นคะแนน)
 • วีดีทัศน์  ในการนำเสนอโรงเรียน  ควรนำเสนอเป็นภาพนิ่งในแต่ละตัวบ่งชี้  ไม่ควรเป็นวีดีโอ  เพราะยืดเยื้อ  ไม่ควรนำเสนอค่าสถิติ  เพราะมีในเอกสารอยู่แล้ว  ควรนำเสนอภาพนิ่งให้ได้มาก ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน

ทุกคำสอนล้วนก่อเกิด


คลิกเพื่อดูภาพใหญ่

ตัวอย่างคำสอนของพ่อแม่ของครูบ๋อม  และครูบ๋อมสอนศิษย์
 • คำพ่อสอน
  • กินข้าวอย่าให้มันเน่าทิ้ง
  • ไม่อยากลำบากต้องขยัน
 • คำแม่สอน
  • เงินเดือนมากหรือน้อยไม่สำคัญ  ที่สำคัญคือเงินเหลือเท่าใด
  • "โง่"  และ "ฉลาด" ให้ถูกกาลเทศะ
  • คนก็เหมือนนิ้วมือย่อมยาวไม่เท่ากันเป็นธรรมดา
 • ครูบ๋อมสอนลูกศิษย์
  • ประหยัดใช้ทรัพยากรคุ้มค่า
  • อย่านั่งหายใจทิ้ง  เดี๋ยวจะเปลืองออกซิเจน
  • อยากได้อะไรทำเอา
  • คิด วิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบ
  • รู้จักสร้างระบบไว้ควบคุม  อย่าให้ระบบควบคุมเรา
  • อย่าทำงานเดิมหลายครั้ง แต่ให้ทำครั้งเดียวใช้ได้หลายครั้ง
  • ยึดมั่นในความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความอดทน
  • ความเมตตากรุณา ความขยันหมั่นเพียร ความมัธยัสถ์
  • เปิดโอกาสให้ผู้อื่นแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  • มองโลกสองด้านแล้วทำความเข้าใจว่า "มันเป็นเช่นนั้นแล"
  • วางแล้วจะว่าง
  • เราทำได้สบายมาก

กูเป็นนิสิตนักศึกษา


           หนังสือรวมบทกวีนิพนธ์  "กูเป็นนิสิตนักศึกษา"  ของ  สุจิตต์  วงษ์เทศ  และ  ขรรค์ชัย  บุนปาน ซึ่งครูบ๋อมได้จากแม่มอบให้ไว้เป็นมรดก  อายุหนังสือเล่มนี้น่าจะประมาณปี  พ.ศ.  2512  (ยังไม่เกิดเลย)  ในเล่ม  ม.ป.ป. (ไม่ปรากฎ ปีที่พิมพ์)  และ  ม.ป.ท.  (ไม่ปรากฎสถานที่พิมพ์)  เก่าแก่มากมีคุณค่าทางจิตใจ

การสร้างกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ (sine และ cosine)

 
        ที่มา : หนังสือแบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  เล่ม  1  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544

ครูบ๋อมสามารถสรุปและสร้างทฤษฎีเพิ่มเติมได้ดังนี้

กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

        ที่มาของตัวอย่างที่  1  และ  2 : หนังสือแบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  เล่ม  1  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544

จากตัวอย่่างที่  1  และ  2  ครูบ๋อมสามารถสรุปและสร้างทฤษฎีเพิ่มเติมได้ดังนี้
            จากทฤษฎีบทเพิ่มเติมของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล  จึงเกิดทฤษฎีบทเพิ่มเติมของฟังก์ชันลอการิทึม  ดังนี้
ถ้าเห็นว่าทฤษฎีบทนี้ไม่เป็นจริง  ขอความอนุเคราะห์แลกเปลี่ยนรู้กันได้น่ะค่ะ

ชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ภาษาอังกฤษ)

 • ภาษาไทย  (Thai Language) 
 • คณิตศาสตร์  (Mathematics) 
 • วิทยาศาสตร์  (Science)
 • สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  (Social Study, Religion and Culture) 
 • สุขศึกษาและพลศึกษา  (Health and Physical Education) 
 • ศิลปะ  (Arts)
 • การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (Career and Technology) 
 • ภาษาต่างประเทศ  (Foreign Language)

ครูบ๋อม ครูเจ้าปัญหา

"คำถามกวนใจแม่"
 • ทำไมรุ้งต้องเป็นเส้นโค้ง
 • ถ้ามนุษย์ทุกคนและสัตว์ทุกชนิดบนโลกใบนี้พูดภาษาเดียวกัน คุณคิดว่าจะเป็นอย่างไร
 • ถ้าเราไม่มีงานทำ ไม่มีเงินใช้ จะเราเป็นอย่างไร
 • ถ้าเราไม่มีงาน ไม่มีเงิน ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อน ครอบครัวจะเป็นอย่างไร 
 • ใครเป็นคนแรกที่สั่งให้นักเรียนขีดเส้นคั่นหน้าด้านซ้ายมือ เวลาจะเขียนงานหรือข้อความในสมุดจด
 • ทำไมเวลาเราไปทำบุญที่วัด พระไม่สวดเป็นภาษาไทย ทำไมต้องสวดเป็นภาษาบาลีทั้งหมดด้วย ฟังไม่เข้าใจเลย 
 • คิดอย่างไรกับครูคณิตศาสตร์ที่ไม่ให้ขีดเส้นคั่นหน้าในสมุดแต่ให้ขีดเส้นคั่นกลางแทน(เหตุผลเพราะประหยัด)
 • เด็กนักเรียนที่ชอบหนีเรียน เขาชอบไปแอบอยู่ที่ใดในโรงเรียนบ้าง
 • หลักฐานของ"ที่ดิน" ครุฑสีดำ แดง เขียว ต่างกันอย่างไร
 • ถ้าคุณไปทำงานสาย คุณจะแคร์สายตาใครมากที่สุด ระหว่างเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย ผู้อยู่ใต้บังบัญชาของเรา  เพราะเหตุใด
 • การเปิด Clip เสียงธรรมะในรายการเสียงตามสายในตอนพักเที่ยงจะมีผลอย่างไรกับนักเรียน
 • การให้นักเรียนคัดสูตรคณิตศาสตร์  50  จบ  ก่อนเรียนกับหลังเรียน  เวลาใดที่ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากที่สุด
 • การตั้งพระพุทธรูป  ควรจะหันหน้าไปทิศใด  (เคยสังเกตว่าบางวัดหันหน้าไปทางถนน  บางวัดหันหลังให้ถนน)  

ท่านใดรู้วานบอกที (ไม่รู้จริง ๆ)
 • คำถามที่  1
  • ถ้ามีการหา t - test ใน 2 กลุ่มตัวอย่าง (Tryout + Trial Runs)
   • ในบทที่  1 และ 3  ต้องเอ่ยถึงกี่กลุ่มตัวอย่างและอย่างไร
   • ในการตั้งสมมติฐานในบทที่ 1 ต้องตั้งกี่ข้อ
 • คำถามที่ 2
  • ถ้า n = 3 และ  n = 10 หา  t - test  ได้หรือไม่
   • ถ้าหาได้หาอย่างไร
 • คำถามที่  3
  • เกณฑ์ที่ยอมรับได้ของค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า เท่ากับ 0.2 ขึ้นไป  เหมือนแบบทดสอบใช่หรือไม่ (ค้นหลายงานวิจัยก็ใช้ตัวนี้  และคิดว่าใช่นะ)
 • คำถามที่  4
 • คำถามที่ 5
  • ??

การวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Big Project)

งานสอน
 • วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 - 6
 • วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  x
 • สรุปมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
 • วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อทำกำหนดการสอนรายชั่วโมง ด้วย Freemind
 • ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง
 • กำหนดสัดส่วนการวัดและประเมินผลรายชั่วโมง
 • ออกแบบโปรแกรมตัดเกรด
นวัตกรรมที่วางแผน
    ต้องอาศัยเวลา : ข้อละ  1  ปีการศึกษา  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  พึ่งทำได้ถึงข้อ  6  ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ถ้าเมื่อใดที่มีหนังสือแบบเรียนจากหลักสูตรนี้วางขายแล้ว  ค่อยกลับมาวางแผนวิเคราะห์ข้อมูลอีกครั้ง  แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ข่าวคราวเลยต้องรอไปก่อน  (มันเป็นเช่นนั้นแล)
 1. เขียนแบบเรียนเล่มเล็กใช้สำหรับการสอนรายชั่วโมง  “ฉบับร่าง”  ภายใต้เนื้อหาของหนังสือแบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  พื้นฐานและเพิ่มเติม  ทั้งเล่ม  1  และ  2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  x  ของ  สสวท.  โดยใช้ชื่อว่า  “ครูใบ้”  จำนวน  200  ชั่วโมง  (40,  40,  60,  60) 
 2. ทดลองใช้พร้อมทั้งแก้ไข  พัฒนา  และปรับปรุงจากขั้นตอนข้อ  1
 3. พิมพ์ผลการดำเนินการจากขั้นตอนข้อ  2  โดยใช้โปรแกรม  Microsoft Office Word
 4. นำผลจากการดำเนินการในขั้นตอนข้อ  3  ไปทดลองใช้  พร้อมทั้งแก้ไข  พัฒนา  และปรับปรุง
 5. สำเนาผลการดำเนินการจากขั้นตอนข้อ  4  จำนวน  40  สำเนา  และจัดทำเป็นรูปเล่ม  แล้วนำไปใช้
 6. ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัยผลจากการใช้  “ครูใบ้”  ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน  จากผลสัมฤทธิ์  และความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา
 7. ทำ  Slide  โดยใช้โปรแกรม  Microsoft Office PowerPoint   (1  บรรทัดในการแสดงวิธีทำ/Slide) 
 8. นำไปทดลองใช้พร้อมทั้งบันทึกเสียงการบรรยาย  โดยใช้โปรแกรม  Microsoft Office PowerPoint
 9. ทำการบันทึกเสียงบรรยายจริงโดยใช้โปรแกรม  Sound Recorder  หรืออื่น ๆ ที่มีคุณภาพดีกว่าในรูปแบบของ  mp3
 10. ทำการแปลง  file  จากขั้นตอนข้อ  7  เป็น  TIFF Image (.TIF)  แล้วดำเนินการทำ  Clip  Video  “ครูใบ้”  โดยใช้โปรแกรม  Windows Movie Maker  (ภาพคมชัดกว่า  Ulead VideoStudio 11)  จากนั้นนำเสียงบรรยายในขั้นตอนข้อ  9  ไปแทรกใน  Clip  Video  “ครูใบ้”  และควบคุมการแสดงภาพให้ตรงกับเสียงบรรยาย  หรือใช้โปรแกรมจับภาพ เคลื่อนไหวหน้าจอในโปรแกรม  Microsoft Office PowerPoint   ได้แก่  SnagIt 8  หรือ  Camtasia Recorder  (รูปแบบของไฟล์ควรเป็นMPEG-4 Movie (.mp4)  เพราะมีความคมชัดขาดเล็ก  ส่วน  avi  ถึงแม้จะคมชัดแต่ไฟล์มีขนาดใหญ่กว่า)
 11. นำผลจากการดำเนินการในขั้นตอนข้อ  10  ไปทดลองใช้  พร้อมทั้งแก้ไข  พัฒนา  และปรับปรุง
  งานพิเศษ  (โปรดติดตามตอนต่อไป)
         ยังไม่มี  Link  (Documents  (*.xls)  เป็นส่วนหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของ  google  เพราะฟรี  และใช้ง่าย)  เป็นการวางแผนเท่านั้น  (อยู่ในระหว่างออกแบใน   Microsoft Office Excel)

  แผนการที่  1
       จะใช้  1  file : 1  ระดับ และ  1  เรื่อง : 1  sheet  แต่ละภาคเรียน  ประกอบด้วยผลการเรียนประกอบด้วย  sheet
  • ผลการเรียนรายวิชา
  • คุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ข้อ
  • อ่าน  คิด  วิเคราะห์ เขียน,  สมรรถนะของผู้เรียน  5  ข้อ
  • แบบประเมิน SDQ และแปลผลตามเกณฑ์คะแนน  (ฉบับนักเรียน  ผู้ปกครอง  ครู)
  • การชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงของนักเรียน
  • แบบสอบถาม  100  ข้อ  สำหรับเตรียมประเมินภายในและภายนอก
  • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมแต่ละภาคเรียน
  • รายชื่อผู้ที่มีผลการเรียนเป็นปัญหา
  และ  file  ดังนี้
  • file 1 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
  • file 2 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
  • file 3 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
  • file 4 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
  • file 5 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
  • file 6 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

  ทดสอบ Link
  • ปีการศึกษา  2554
   • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
   • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
   • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
   • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
   • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
   • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
  • ปีการศึกษา  2555
   • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
   • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
   • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
   • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
   • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
   • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
  • ปีการศึกษา  2556
   • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
   • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
   • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
   • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
   • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
   • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

   แผนการที่  2
        จะใช้  2  file : 1  ห้อง  ครบ  3  ปี  (ครูที่ปรึกษารับผิดชอบดูแลบันทึกข้อมูลในทุกเรื่องของห้องนั้น)  โดย  1 Sheet : 1  เรื่อง  ข้อดีของแบบนี้คือ 1)   เป็นการส่งต่อข้อมูลนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษาในแต่ละระดับชั้น  เพื่อจะได้ดูแลเด็กต่อไป  2)  เมื่อครบ  3  ปี  สามารถนำข้อมูลที่ได้มาแปลผลเพื่อเตรียมการประ้เมินภายในและภายนอกต่อไป

   file  1 : เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วสามารถเปิดเผยได้
   • sheet 1 : ผลการเรียน  ทุกรายวิชาภาคเรียนที่  1
   • sheet 2 : คุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ข้อ  ทุกรายวิชาภาคเรียนที่  1
   • sheet 3 : อ่าน  คิด  วิเคราะห์ เขียน  ทุกรายวิชาภาคเรียนที่  1
   • sheet 4 : สมรรถนะของผู้เรียน  5  ข้อ  ภาคเรียนที่  1
   • sheet 5 : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมภาคเรียนที่  1
   • sheet 6 : ผลการเรียน  ทุกรายวิชาภาคเรียนที่  2
   • sheet 7 : คุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ข้อ  ทุกรายวิชาภาคเรียนที่  2
   • sheet 8 : อ่าน  คิด  วิเคราะห์ เขียน  ทุกรายวิชาภาคเรียนที่  2
   • sheet 9 : สมรรถนะของผู้เรียน  5  ข้อ  ภาคเรียนที่  2
   • sheet 10 : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมภาคเรียนที่  2
   • sheet 11 : ผลการเรียน  ทุกรายวิชาภาคเรียนที่  3
   • sheet 12 : คุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ข้อ  ทุกรายวิชาภาคเรียนที่  3
   • sheet 13 : อ่าน  คิด  วิเคราะห์ เขียน  ทุกรายวิชาภาคเรียนที่  3
   • sheet 14 : สมรรถนะของผู้เรียน  5  ข้อ  ภาคเรียนที่  3
   • sheet 15 : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมภาคเรียนที่  3
   • sheet 16 : ผลการเรียน  ทุกรายวิชาภาคเรียนที่  4
   • sheet 17 : คุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ข้อ  ทุกรายวิชาภาคเรียนที่  4
   • sheet 18 : อ่าน  คิด  วิเคราะห์ เขียน  ทุกรายวิชาภาคเรียนที่  4
   • sheet 19 : สมรรถนะของผู้เรียน  5  ข้อ  ภาคเรียนที่  4
   • sheet 20 : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมภาคเรียนที่  4
   • sheet 21 : ผลการเรียน  ทุกรายวิชาภาคเรียนที่  5
   • sheet 22 : คุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ข้อ  ทุกรายวิชาภาคเรียนที่  5
   • sheet 23 : อ่าน  คิด  วิเคราะห์ เขียน  ทุกรายวิชาภาคเรียนที่  5
   • sheet 24 : สมรรถนะของผู้เรียน  5  ข้อ  ภาคเรียนที่  5
   • sheet 25 : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมภาคเรียนที่  5
   • sheet 26 : ผลการเรียน  ทุกรายวิชาภาคเรียนที่  6
   • sheet 27 : คุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ข้อ  ทุกรายวิชาภาคเรียนที่  6
   • sheet 28 : อ่าน  คิด  วิเคราะห์ เขียน  ทุกรายวิชาภาคเรียนที่  6
   • sheet 29 : สมรรถนะของผู้เรียน  5  ข้อ  ภาคเรียนที่  6
   • sheet 30 : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมภาคเรียนที่  6
   • sheet 31 : ผลการเรียนที่เป็นปัญหาคงเหลือ  (หมายเหตุ : คะแนนสุดท้าย)
   • sheet 32 : การให้และการลบคะแนนความประพฤติของนักเรียน  ปีการศึกษาที่  1 - 3  หัวตารางประกอบด้วย :  ม.,  ห้อง, เลขประจำตัว,ชื่อ-สกุล, เลขที่, คะแนนความประพฤติที่ถูกตัด, สาเหตุที่ถูกตัดคะแนน, คะแนนความดี, พฤติกรรมความดี
   file  2 : เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วไม่สามารถเปิดเผยได้
   • sheet 1 : น้ำหนัก - ส่วนสูง  ปีการศึกษาที่  1
   • sheet 2 : แบบประเมิน SDQ และแปลผลตามเกณฑ์คะแนน  (ฉบับนักเรียน)  ปีการศึกษาที่  1
   • sheet 3 : แบบประเมิน SDQ และแปลผลตามเกณฑ์คะแนน  (ฉบับผู้ปกครอง)  ปีการศึกษาที่  1
   • sheet 4 : แบบประเมิน SDQ และแปลผลตามเกณฑ์คะแนน  (ฉบับครู)  ปีการศึกษาที่  1
   • sheet 5 : น้ำหนัก - ส่วนสูง  ปีการศึกษาที่  2
   • sheet 6 : แบบประเมิน SDQ และแปลผลตามเกณฑ์คะแนน  (ฉบับนักเรียน)  ปีการศึกษาที่  2
   • sheet 7 : แบบประเมิน SDQ และแปลผลตามเกณฑ์คะแนน  (ฉบับผู้ปกครอง)  ปีการศึกษาที่  2
   • sheet 8 : แบบประเมิน SDQ และแปลผลตามเกณฑ์คะแนน  (ฉบับครู)  ปีการศึกษาที่  2
   • sheet 9 : น้ำหนัก - ส่วนสูง  ปีการศึกษาที่  3
   • sheet 10 : แบบประเมิน SDQ และแปลผลตามเกณฑ์คะแนน  (ฉบับนักเรียน)  ปีการศึกษาที่  3
   • sheet 11 : แบบประเมิน SDQ และแปลผลตามเกณฑ์คะแนน  (ฉบับผู้ปกครอง)  ปีการศึกษาที่  3
   • sheet 12 : แบบประเมิน SDQ และแปลผลตามเกณฑ์คะแนน  (ฉบับครู)  ปีการศึกษาที่  3
   • sheet 13 : แบบสอบถาม  100  ข้อ  สำหรับเตรียมประเมินภายในและภายนอก

   ทดสอบ Link
   • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  (ปีการศึกษา  2554,  2555,  2556)
    • ห้อง  1
    • ห้อง  2
    • ห้อง  3
    • ห้อง  4
    • ห้อง  5 
   • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  (ปีการศึกษา  2553,  2554,  2555)
    • ห้อง  1
    • ห้อง  2
    • ห้อง  3
    • ห้อง  4
    • ห้อง  5
   • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  (ปีการศึกษา  2552,  2553,  2554)
    • ห้อง  1
    • ห้อง  2
    • ห้อง  3
    • ห้อง  4
    • ห้อง  5
   • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  (ปีการศึกษา  2554,  2555,  2556)
    • ห้อง  1
    • ห้อง  2
    • ห้อง  3
    • ห้อง  4
    • ห้อง  5 
   • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  (ปีการศึกษา  2553,  2554,  2555)
    • ห้อง  1
    • ห้อง  2
    • ห้อง  3
    • ห้อง  4
    • ห้อง  5
   • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  (ปีการศึกษา  2552,  2553,  2554)
    • ห้อง  1
    • ห้อง  2
    • ห้อง  3
    • ห้อง  4
    • ห้อง  5  

    อื่น ๆ
    • รายละเอียดมาตรฐานการเรียนรู้  และ/หรือ  ตัวชี้วัด  และ/หรือ  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  พร้อมคะแนน  แต่ละรายวิชา  (ฉบับ  Microsoft Office Word  เพื่อแก้ปัญหาครูค้นเอกสาร  ปพ.5  เพื่อหาข้อมูลจากอดีตมาเขียนปัจจุบัน  อันนี้คงยาก  ไม่อยากคาดหวังว่าจะสำเร็จ
    • รายชื่อนักเรียนที่จบพร้อมรุ่น  (24 - 25  มีนาคม)  จบไม่พร้อมรุ่น  (ก่อน  14 - 15  พฤษภาคม)  และยังไม่จบ
    • ข้อมูลการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม  ประกอบด้วยหัวตาราง : ม.,  ห้อง, เลขประจำตัว,ชื่อ-สกุล, เลขที่, วิชาที่เลือก  และแยกเป็น  1 sheet : 1 ระดับ
    • ข้อมูลการลงทะเบียนกิจกรรมชุนนุมทุกระดับชั้น  (ให้ใช้รายชื่อรวมทั้งโรงเรียน) ประกอบด้วยหัวตาราง : ม.,  ห้อง, เลขประจำตัว,ชื่อ-สกุล, เลขที่, ชุมนุมที่เลือก
    • ว่าด้วยการวิเคราะห์น้ำหนักและส่วนสูงให้ใช้ตัวแปรของเกณฑ์  sheet  ประกอบด้วย ชาย  และ  หญิง
    • เมื่อได้ระบบตามที่ต้องการแล้ว  จึงสมัครใช้  gmail  (mail  ของ  google)  จากนั้นทำการ  Upload  files  เชื่อมโยง  Link  ได้ 
    *****************************************************************************
    รายละเอียดในการวางแผนประเมินในอนาคต
           ครูประจำวิชาส่งข้อมูลด้วย Microsoft Office Excel  (จากระบบการลงทะเบียนที่วางไว้แล้ว)  ได้แก่
           - ผลการเรียนของนักเรียน
           - การอ่าน  การคิด  การวิเคราะห์  การเขียน  (ตามเกณฑ์จะใช้น้ำหนักคะแนนเต็ม  3  คะแนน)
           - คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ  (ตามเกณฑ์จะใช้น้ำหนักคะแนนเต็ม  3  คะแนน)
              1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
              2) ซื่อสัตย์ สุจริต
              3) มีวินัย
              4) ใฝ่เรียนรู้
              5) อยู่อย่างพอเพียง
              6) มุ่งมั่นในการทำงาน
              7) รักความเป็นไทย
              8) มีจิตสาธารณะ

           เมื่อสิ้นปีการศึกษา  ครูที่ปรึกษาหรือครูประจำชั้น  เก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่
           - ข้อมูลที่เกี่ียวกับการประเมินภายนอกตามคู่มือของ  สมศ.  ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของแบบสอบถาม  แบบสังเกต  ที่ใช้น้ำหนักคะแนนเต็ม  5  คะแนน  เพราะถ้านำไปคิดร้อยละแล้วจะทำให้ไม่ขาดไม่เกินเวลาปัดเศษ  (เหมือนกรณีน้ำหนักคะแนนเต็ม  3  คะแนน)
           จากนั้นนำข้อมูลจาก  "รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  ของครูแต่ละคนมาร่วมกัน  โดยเฉพาะในแต่ละมาตรฐานหรือตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัด  (หลายคำศัพท์เหลือ  เริ่มออกอาการมึน ๆ งง ๆ )  เพื่อสรุปเป็นมาตรฐานเกี่ยวครูและผู้เรียน  จนนำไปสู่ sar โรงเรียนต่อไป
             การทำแบบสอบถามในทุกตัวบ่งชี้  ควรอยู่ในชุดเดียวกัน
                กรณีข้อมูลด้านผู้เรียน  ครูที่ปรึกษาหรือครูประจำชั้น  อาจจะให้นักเรียนตอบแบบสอบถามในชั่วโมงแนะแนว  ในช่วงสัปดาห์ที่  10 - 16  (สัปดาห์ละตัวบ่งชี้  เพราะถ้ากรอกครั้งเดียว  เกรงว่านักเรียนจะไม่อ่านคำถาม  เนื่องจากมีหลายข้อ  และเพื่อเป็นการประหยัดครูบ๋อมขอแนะนำให้ใช้วิธีการเขียนคำตอบลงในกระดาษคำ ตอบที่ทำขึ้นเฉพาะ  เพื่อสะดวกในการบันทึกข้อมูล  (ทำเหมือนการทำข้อสอบปรนัย  หรือทำช่องว่างสำหรับเติมค่าน้ำหนักก็ได้)  ตามความเหมาะสม
                กรณีข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการสอนของครูโดยนักเรียน  ครูผู้สอนอาจให้นักเรียนตอบแบบสอบถามในสัปดาห์ที่  18  ของแต่ละภาคเรียน  หรือเฉพาะภาคเรียนที่  2  ก็ได้  (ตามความเหมาะสม)
                ถ้าหากเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ขอแนะนำให้ครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  นำผลการสำรวจความคิดเห็นจากแบบสอบถามไปทำเป็นสื่อการเรียนการสอนในเนื้อหา เรื่องสถิติเบื้องต้น  ภาคเรียนที่  2  เพื่อให้นักเรียนได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกลุ่ม  โดย  1  กลุ่ม : 1 ภาคเรียน  (ตามความเหมาะสม)  (ดูเพิ่มเติม โครงงานคณิตศาสตร์
    )
                แต่การทำแบบนี้มีข้อเสียคือ  นักเรียนไม่มีโอกาสได้กำหนดหัวข้อหรือเรื่องที่ต้องการสำรวจตามความสนใจ  ไม่ได้ฝึกทักษะการตั้งคำถามในแบบสอบถาม  และไม่ได้ฝึกการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนาม  (ปฏิบัติ)  ด้วยตนเอง
                จากที่กล่าวมาข้างต้น  ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของบริบทในโรงเรียน  ได้แก่
                1)  บุคคลากร  (ผู้บริหาร  ครู  และนักเรียน)  (ถ้าข้อนี้ให้ให้ความร่วมมือระบบที่วางไว้ก็มีค่าเท่ากับศูนย์)
                2)  สถานที่
                3)  เนื้อหาขอบเขตการประเมินในแต่ละครั้งของ  สมศ.
                4)  นโยบาย
                5)  กระบวนการหรือรูปแบบการทำงานของบุคลากร

     ข้อสอบระบบจำนวนจริงข้อที่ 1 (2520)

     ข้อสอบฟังก์ชันตรีโกณมิติข้อที่ 8 (2520)

     ข้อสอบฟังก์ชันตรีโกณมิติข้อที่ 7 (2520)

     ข้อสอบฟังก์ชันตรีโกณมิติข้อที่ 6 (2520)

     ข้อสอบฟังก์ชันตรีโกณมิติข้อที่ 5 (2520)

     ข้อสอบฟังก์ชันตรีโกณมิติข้อที่ 4 (2520)

     ข้อสอบฟังก์ชันตรีโกณมิติข้อที่ 3 (2520)

     ข้อสอบฟังก์ชันตรีโกณมิติข้อที่ 2 (2520)

     ข้อสอบฟังก์ชันตรีโกณมิติข้อที่ 1 (2520)

     • เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด
     • ถ้าเห็นตัวเลขที่น่าสงสัยในโปรแกรมที่ครูบ๋อมพัฒนาให้เดาได้เลยว่า นั่นคือรหัสลับ (ตัวเลขบรรทัดสุดท้ายของข้อมูลนั่นเอง) อย่าลืมเปลี่ยนตามข้อมูลของท่านน่ะคะ ไม่เข้าใจหรือไม่แน่ใจ สามารถฝากข้อความถามได้นะค่ะ

     หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

     เรียนคณิตศาสตร์ (40) สถิติและการวิจัย (36) โปรแกรมครูบ๋อม (33) Form/ข้อเสนอแนะ (30) เกี่ยวกับครูบ๋อม (25) ตรีโกณมิติ (22) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (21) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (15) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (13) การวัดและประเมินผล (12) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (9) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (9) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ปพ.5 (.xlsx) (7) แผนการจัดการเรียนรู้ (5) จำนวนเชิงซ้อน (3) การจัดหมู่ (2) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) จำนวนจริง (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ฝากข้อควา่มย้ายสับเปลี่ยน (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1)

     จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา