ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาในชั้นเรียน

        ครูบ๋อม...ครูเจ้าปัญหา  ขอเล่าความหลัง (เมื่อครั้งเป็นครูใหม่ : 1  มิถุนายน  2544)
 • วิธีการสอนที่เคยใช้เมื่อ 10 ปีที่แล้ว :
  • จดตามคำบอก  หรือไม่ก็จดตามกระดาน  (เพราะเด็กไม่มีตำราเรียน)
  • นับลายเซ็นเมื่อสิ้นภาคเรียน  (เพราะครูวัดประเมินผลไม่เป็นปัจจุบัน)
  • เรียกชื่อนักเรียนทุกคนในคาบสอน  (นักเรียนประมาณเกือบ  40  คน : กินเวลาสอน ครูลมแทบจับ)
  • ฯลฯ
 • จึงได้เก็บประสบการณ์ที่มีมานานถึง  10  กว่าปี  (ตอนนี้แก่แล้ว)  มาเล่าสู่กัน "ศึกษา"
 • บางปัญหาเป็นเพียงแนวทางการแก้ปัญหา  ยังไม่ได้นำไปทดลองใช้  เป็นเพียงแนวคิดเล็ก ๆ ที่วางแผนไว้  และจะนำไปทดลองใช้ต่อไป
 • ท่านใดอยากเล่าแลกเปลี่ยน  เพื่อประโยชน์แด่ส่วนรวม  สามารถ  Post  แสดงความคิดเห็นได้นะคะ
 • ต่อไปขอเล่า  ปัญหามีอยู่ว่า...
*******************************************
ปัญหา
 • จะทำอย่างไรให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  มีความสุขและสนุกสนานในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาที่เป็นนามธรรม  และความรู้ที่ได้ไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  แต่เป็นพื้นฐานของความรู้ที่จะเรียนในระดับที่สูงขึ้นไปและหลักสูตรได้กำหนดไว้
แนวทางการแก้ปัญหา
 • หนังสือเล่มเล็ก, mini-book, Lapbook,Notebook
 • สำหรับ  Mini-Book  ขอแนะนำให้ใช้แบบ  64 page on One Page Book สำหรับบันทึกความรู้ที่ได้ในเวลาเรียน
 • ปากกาสีแบบเน้นข้อความ  แบบหมึกซึม  แบบหมึกสะท้อนแสง
 • Mind map  และ  Concept map  สรุปสิ่งที่เรียนแล้วนำไปรวมรวบไว้ใน  BigBook  หรือ  NoteBook  (ไส้แฟ้ม)  หรือ  TextBook 
*******************************************
ปัญหา
 • เด็กบางห้องไม่ชอบทำการบ้าน และ/หรือไม่สามารถทำคนเดียวได้  ต้องร่วมกันทำเป็นกลุ่ม
แนวทางการแก้ปัญหา
 • ให้ทำการบ้านในคาบเป็นแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและทำให้เสร็จภายในคาบนั้น ๆ หรือภายวันที่สอน
 • ให้นักเรียนนั่งเรียนเป็นกลุ่ม  และทำงานเป็นกลุ่ม  (คละ  เก่ง  ปานกลาง  อ่อน  โดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น ๆ หรือผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด  มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล)
 • 1 - 2  โจทย์ : 1 กลุ่ม  (โดยปกติแล้ว  ใน  1  ชั่วโมงจะมีแบบฝึกหัดไม่เกิน  5 - 10  ข้อใหญ่)
 • กลุ่มใดไม่ส่งหรือทำไม่เสร็จก็จะไม่มีคะแนนสะสมของกลุ่ม
 • เก็บชิ้นงานทุกคาบ
 • สุ่มถามสมาชิกในกลุ่มถึงวิธีการทำโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย  ถ้าตอบไม่ได้ให้พิจารณาตาม Rubric แล้วบันทึกคะแนนสะสมของกลุ่ม
 • มี  Feedback  จากบัญชีคะแนนโดยใช้  Microsoft Office Excel  แสดงเป็นกราฟแท่ง  นักเรียนจะได้อารมณ์ลุ้นดี
*******************************************
ปัญหา
 • "เมื่อได้เวลา  1  คาบ  เท่ากับ 50  นาที"  จะทำอย่างไร  เมื่อต้องเช็คชื่อนักเรียนทั้งหมด
แนวทางการแก้ปัญหา
 • จัดให้นักเรียนนั่งตามผังที่นั่ง  โดยยึดคละเก่ง  กลาง  อ่อน  (ที่ครูบ๋อมใช้คือ  เก่งที่สุดนั่งคู่กับอ่อนที่สุด  (นั่งด้านหน้าสุดของห้อง)  เก่งรองลงมานั่งคู่กับอ่อนรองลงมา  ไปเรื่อย ๆ จนถึง  กลางนั่งคู่กลาง  (นั่งด้านหลังสุดของห้อง)
 • ใช้หลักการโต๊ะใดว่าง  โต๊ะนั้นขาดเรียน
 • นอกจากผังที่นั่งจะมีประโยชน์ดังกล่าวแล้ว  ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ได้  เช่น
  • เมื่อต้องการให้คะแนนพิเศษ  สำหรับนักเรียนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียนที่พิเศษ  เช่น  หาคำตอบของโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนได้  (คะแนนขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโจทย์นั้น)
  • เมื่อต้องการบันทึกการสุ่มสังเกตพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ระหว่างการเรียนการสอนของนักเรียนแต่ละคน
  • สามารถนำไปประยุกต์ในการสุ่มให้นักเรียนออกมาร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน  ทำให้มีบรรยากาศตื่นเต้น  เร้าใจยิ่งขึ้น  (แต่นักเรียนหลายคนบอกว่า  "หัวใจจะวาย")
*******************************************
ปัญหา
 • การตรวจสอบว่านักเรียนทำการบ้านหรือไม่
แนวทางการแก้ปัญหา
 • ทุกคาบให้ส่งการบ้านก่อนเรียนหรือท้ายคาบตามความเหมาะสม
 • ให้ส่งการบ้านก่อนเข้าชั้นเรียน  แต่ถ้าเวลาไม่พอครูตรวจไม่ทัน  ในกรณีทีสอนจำวนหลาย ๆ ห้อง  และครูมีงานพิเศษมากมาย  ให้ใช้วิธีการตรวจงาน  2  ครั้ง  คือ
  • ครั้งที่  1  ใช้วิธีการสุ่มตรวจ  โดยใช้สลากจากผังที่นั่ง  จำนวนประมาณ  3 - 6  คน/  1  คาบ  ตามความเหมาะสมของเวลา  หรือตามบริบทของผู้เรียน  สำหรับนักเรียนที่ไม่ถูกสุ่ม  ให้สมมุติว่า  "นักเรียนทุกคนเป็นเด็กดี"  ทำการบ้านมาเสร็จเรียบร้อย  นอกจากนี้อาจจะใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง  กล่าวคือถ้านักเรียนคนใดที่ไม่ตั้งใจเรียน  หรือน่าสงสัยว่างานไม่เป็นปัจจุบัน  ก็จะได้รับเกียรตินั้นทันที
  • ครั้งที่  2  เมื่อจบในแต่ละ  1  บทเรียน  หรือ  1  หน่วยการเรียนรู้  เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง  คุณภาพของสมุดงานของนักเรียนอย่างละเอียด
*******************************************
ปัญหา
 • ต้องการตรวจสอบความถูกต้อง  ความโปร่งใสของการตรวจงานของครู  ว่าครูได้ตรวจผิดพลาดไปหรือไม่  นักเรียนยอมรับผลนั้นหรือไม่  หรือต้องการทวงงานนักเรียนที่ยังค้างส่ง
แนวทางการแก้ปัญหา
 • ติดประกาศข้อมูลการส่งงานและผลการประเมินที่ป้านิเทศหน้าห้องเรียน
 *******************************************
ปัญหา
 • เมื่อครูไม่สามารถมาปฏิบัติการสอนได้  เน่ื่องจากลากิจ  ลาป่วย  ไปราชการ  แล้วนักเรียนจะทำอย่างไร ถึงจะไ่ม่หายใจทิ้ง (เดี๋ยวจะเปลื้องออกซิเจน)
แนวทางการแก้ปัญหา
 • จดใบความรู้
 • ให้แบบฝึกหัดเพิ่มเติม
 • เขียนบทนิยาม  ทฤษฎีบท  ทั้งหมดของบทต่อไปในสมุดด้านหลัง
 • 1  สูตร  คัด  30  จบ  ในเวลา  1  ชั่วโมง  (จะได้ประมาณ  10  สูตร)  จะได้จำสูตรไปด้วย เพราะ...ถ้าให้ทำโจทย์คณิตศาสตร์ (โจทย์น่ารักๆ)  บางทีก็  "ทำบ้าง  ไม่ทำบ้าง"  หรือ  "ทำ = ไม่ทำ"
 • ในกรณีฉุกเฉินสามารถฝาก "สอนแทน"  แบบ  Online  หรือโทรศัพท์แจ้งก็ได้
 • สำหรับวิชาภาษาอังกฤษ  ขอแนะนำให้คัดคำศัพท์และคำแปล  50  จบไปพร้อมกัน  เป็นการฝึกจำคำศัพท์และความหมายไปพร้อมกัน  (อัศจรรย์แห่งการเขียน  หนึ่งใน  สุจิปุลิ)

    จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

    ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

    โปรแกรมครูบ๋อม (69) เกี่ยวกับครูบ๋อม (62) เรียนคณิตศาสตร์ (54) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (37) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) สวนข้างหน้าต่าง (20) เกษตรเกินไม่เป็นตัวอย่าง (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) SGS (17) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) Classroom (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ยุวกาชาด (7) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (6) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (3) เวกเตอร์ (3) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

    เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

    ปฏิทินการปฏิบัติงาน