ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รำลึกถึงความหลังความรู้ที่ได้จากครูอนุบาล - ประถม

             เมื่อนึกถึงอดีต ผู้ที่อยู่เบื้องหลังของจุดยืนในวันนี้ นอกจากพ่อและแม่แล้ว เรายังมีครู - อาจารย์ผู้อบรมสั่งสอน  อบรมจริยา ประสิทธิ์ประสาทวิชาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่มีหลายคนมักจะจำได้เพียงครูที่สอนอยู่ในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา หรือระดับที่สูงขึ้นไป เขาเหล่านั้้นกลับลืมเลือนครูระดับอนุบาล - ประถมศึกษา ถ้าเรามองโลกในแง่ดี ก็จะคิดว่า ตอนเป็นเด็กเขาคงจำความไม่ค่อยได้ หรือไม่ก็เขาอยู่มานานแล้วครูระดับอนุบาล - ประถมศึกษาที่เคยอบรมสั่งสอนเขามา  ได้เสียชีวิตไปแล้ว จึงทำให้เขาได้ลืมเลือนพวกท่านไป หรือไม่อาจเป็นเพราะว่าไม่ได้พบพวกท่านเป็นเวลานาน ท่านแก่มากจนไม่เหลือเค้าเดิมเลยจำไม่ได้  หรือไม่หลายคนอาจย้ายที่อยู่ไปอยู่ที่อื่นก็เลยห่างไกลกันไป
           เชื่อไม่ว่าครูครูระดับอนุบาล - ประถมศึกษาจำเด็กได้มากว่าครูระดับระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา หรือระดับที่สูงขึ้นไปเสียอีก เนื่องจากพวกท่านต้องดูแลเด็กทั้งวัน และส่วนใหญ่ก็ดูแลเพียงห้องเดียว ส่วนระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา หรือระดับที่สูงขึ้นไป ต้องสอนเด็กในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ๆ โดยจะทำสอนเน้นวิชาการเพื่อให้จบหลักสูตรและทันตามกำหนดเวลา
            จะพบว่า ระดับอนุบาล - ประถมศึกษา ครูจำเด็กได้ แต่เด็กจำครูไม่ค่อยได้ ส่วนระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา หรือระดับที่สูงขึ้นไป เด็กจำครูได้ แต่ครูจำเด็กไม่ค่อยได้
    • ลองนึกทบทวนดูนะค่ะว่าใีครสอนเราให้รู้จัก ก. เอ๋ย ก.ไก่  เป็น  6  คนแรก
    • ลองนึกทบทวนดูนะค่ะว่าใครสอนสูตรคูณแม่ 2 - 12  เป็น  6  คนแรก 
    • ลองนึกทบทวนดูนะค่ะว่าใครสอนเราท่อง A - Z  เป็น  6  คนแรก
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (59) เกี่ยวกับครูบ๋อม (48) Form/ข้อเสนอแนะ (30) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) SGS (11) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน