ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รำลึกถึงความหลังความรู้ที่ได้จากครูอนุบาล - ประถม

             เมื่อนึกถึงอดีต ผู้ที่อยู่เบื้องหลังของจุดยืนในวันนี้ นอกจากพ่อและแม่แล้ว เรายังมีครู - อาจารย์ผู้อบรมสั่งสอน  อบรมจริยา ประสิทธิ์ประสาทวิชาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่มีหลายคนมักจะจำได้เพียงครูที่สอนอยู่ในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา หรือระดับที่สูงขึ้นไป เขาเหล่านั้้นกลับลืมเลือนครูระดับอนุบาล - ประถมศึกษา ถ้าเรามองโลกในแง่ดี ก็จะคิดว่า ตอนเป็นเด็กเขาคงจำความไม่ค่อยได้ หรือไม่ก็เขาอยู่มานานแล้วครูระดับอนุบาล - ประถมศึกษาที่เคยอบรมสั่งสอนเขามา  ได้เสียชีวิตไปแล้ว จึงทำให้เขาได้ลืมเลือนพวกท่านไป หรือไม่อาจเป็นเพราะว่าไม่ได้พบพวกท่านเป็นเวลานาน ท่านแก่มากจนไม่เหลือเค้าเดิมเลยจำไม่ได้  หรือไม่หลายคนอาจย้ายที่อยู่ไปอยู่ที่อื่นก็เลยห่างไกลกันไป
           เชื่อไม่ว่าครูครูระดับอนุบาล - ประถมศึกษาจำเด็กได้มากว่าครูระดับระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา หรือระดับที่สูงขึ้นไปเสียอีก เนื่องจากพวกท่านต้องดูแลเด็กทั้งวัน และส่วนใหญ่ก็ดูแลเพียงห้องเดียว ส่วนระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา หรือระดับที่สูงขึ้นไป ต้องสอนเด็กในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ๆ โดยจะทำสอนเน้นวิชาการเพื่อให้จบหลักสูตรและทันตามกำหนดเวลา
            จะพบว่า ระดับอนุบาล - ประถมศึกษา ครูจำเด็กได้ แต่เด็กจำครูไม่ค่อยได้ ส่วนระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา หรือระดับที่สูงขึ้นไป เด็กจำครูได้ แต่ครูจำเด็กไม่ค่อยได้
    • ลองนึกทบทวนดูนะค่ะว่าใีครสอนเราให้รู้จัก ก. เอ๋ย ก.ไก่  เป็น  6  คนแรก
  
    • ลองนึกทบทวนดูนะค่ะว่าใครสอนสูตรคูณแม่ 2 - 12  เป็น  6  คนแรก


  
    • ลองนึกทบทวนดูนะค่ะว่าใครสอนเราท่อง A - Z  เป็น  6  คนแรก

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน