ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รำลึกถึงความหลังความรู้ที่ได้จากครูอนุบาล - ประถม

             เมื่อนึกถึงอดีต ผู้ที่อยู่เบื้องหลังของจุดยืนในวันนี้ นอกจากพ่อและแม่แล้ว เรายังมีครู - อาจารย์ผู้อบรมสั่งสอน  อบรมจริยา ประสิทธิ์ประสาทวิชาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่มีหลายคนมักจะจำได้เพียงครูที่สอนอยู่ในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา หรือระดับที่สูงขึ้นไป เขาเหล่านั้้นกลับลืมเลือนครูระดับอนุบาล - ประถมศึกษา ถ้าเรามองโลกในแง่ดี ก็จะคิดว่า ตอนเป็นเด็กเขาคงจำความไม่ค่อยได้ หรือไม่ก็เขาอยู่มานานแล้วครูระดับอนุบาล - ประถมศึกษาที่เคยอบรมสั่งสอนเขามา  ได้เสียชีวิตไปแล้ว จึงทำให้เขาได้ลืมเลือนพวกท่านไป หรือไม่อาจเป็นเพราะว่าไม่ได้พบพวกท่านเป็นเวลานาน ท่านแก่มากจนไม่เหลือเค้าเดิมเลยจำไม่ได้  หรือไม่หลายคนอาจย้ายที่อยู่ไปอยู่ที่อื่นก็เลยห่างไกลกันไป
           เชื่อไม่ว่าครูครูระดับอนุบาล - ประถมศึกษาจำเด็กได้มากว่าครูระดับระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา หรือระดับที่สูงขึ้นไปเสียอีก เนื่องจากพวกท่านต้องดูแลเด็กทั้งวัน และส่วนใหญ่ก็ดูแลเพียงห้องเดียว ส่วนระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา หรือระดับที่สูงขึ้นไป ต้องสอนเด็กในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ๆ โดยจะทำสอนเน้นวิชาการเพื่อให้จบหลักสูตรและทันตามกำหนดเวลา
            จะพบว่า ระดับอนุบาล - ประถมศึกษา ครูจำเด็กได้ แต่เด็กจำครูไม่ค่อยได้ ส่วนระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา หรือระดับที่สูงขึ้นไป เด็กจำครูได้ แต่ครูจำเด็กไม่ค่อยได้
    • ลองนึกทบทวนดูนะค่ะว่าใีครสอนเราให้รู้จัก ก. เอ๋ย ก.ไก่  เป็น  6  คนแรก
    • ลองนึกทบทวนดูนะค่ะว่าใครสอนสูตรคูณแม่ 2 - 12  เป็น  6  คนแรก 
    • ลองนึกทบทวนดูนะค่ะว่าใครสอนเราท่อง A - Z  เป็น  6  คนแรก

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (64) เรียนคณิตศาสตร์ (53) เกี่ยวกับครูบ๋อม (50) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (21) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) SGS (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน