ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

กำลังโหลด...

การวิจัยเชิงทดลองและการวิจัยกึ่งทดลอง

การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)
ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่าง 2 ประเภท ได้แก่
2.1 กลุ่มทดลอง (Experimental Group)
2.2 กลุ่มควบคุม (Control Group)
ที่มาและศึกษาเพิ่มเติม :
 • http://118.175.64.247/ardodb2011/ardo/uploads/download/experimental_research.pdf
 • *http://nartslife.files.wordpress.com/2010/09/experimental_research.pdf

แบบแผนของการวิจัยเชิงทดลองมี 3 แบบแผน ได้แก่
 • แบบแผนการวิจัยเบื้องต้น (pre-experimental design)
  • มีกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียว
  • สมาชิกของกลุ่มไม่ได้มาอย่างสุ่ม
  • ไม่มีกลุ่มควบคุมสำหรับการเปรียบเทียบ 
 • แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองที่แท้จริง (true experimental design)
  • มีการควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอื่นอย่างเต็มที่
  • ทำให้มีความเที่ยงตรงทั้งภายในและภายนอก
  • ส่วนใหญ่จะเป็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
  • การควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอื่น  ทำได้โดยการสุ่มหรือการจับคู่ให้กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
 • แบบแผนการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental design)
  • มีกลุ่มควบคุมสำหรับการเปรียบเทียบผล
  • แต่สมาชิกของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่ได้มาอย่างสุ่ม
การวิจัยเชิงทดลองที่แท้จริง
หมายถึงการวิจัยที่มีต้องการสร้างความตรงภายใน (internal validity) ให้มีค่ามากที่สุด  โดย
 • การดำเนินการคัดเลือกและจัดกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลอง (experimental group)  โดยดำเนินการแบบสุ่ม (random assignment)
 • จะต้องมีกลุ่มควบคุม (control) ซึ่งใช้เป็นกลุ่มเปรียบเทียบ (comparison group) กลุ่มหนึ่งเป็นอย่างน้อย
ที่มาและศึกษาเพิ่มเิติม :
http://thailanguageinstruction.wordpress.com/tag/experimental-research

การวิจัยกึ่งทดลอง  (Quasi – Experimental Research)
 • มีลักษณะคล้ายการวิจัยเชิงทดลอง
 • แต่การวิจัยกึ่งทดลองไม่มีการสุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่ม
 • การวิจัยกึ่งทดลองพยายามออกแบบการวิจัยให้เกิดความเที่ยงตรงภายในโดยมีวิธีการสร้าง  การควบคุมประเภทต่างๆ เพื่อขจัดอิทธิพลของตัวแปรภายนอกต่างๆ 
 • แบบการวิจัยกึ่งทดลองมีหลายประเภท แบบการวิจัยกึ่งทดลองที่นิยมใช้ได้แก่
  • การวิจัยที่มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลองในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ 
ที่มาและศึกษาเพิ่มเติม :
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jbst/article/view/1164/1171

อื่นๆ ที่น่าสนใจ
วารสารพฤติกรรมศาสตร์(Journal of Behavioral Science)


การออกแบบการวิจัย
ศึกษาเพิ่มเติม
 • http://www.bpcd.net/new_subject/library/research/document/sopida/research/ku/develop/04.pdf
 • http://www.udru.ac.th/website/attachments/elearning/01/06.pdf
 • http://118.175.64.247/ardodb2011/ardo/uploads/download/experimental_research.pdf
 • เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด
 • ถ้าเห็นตัวเลขที่น่าสงสัยในโปรแกรมที่ครูบ๋อมพัฒนาให้เดาได้เลยว่า นั่นคือรหัสลับ (ตัวเลขบรรทัดสุดท้ายของข้อมูลนั่นเอง) อย่าลืมเปลี่ยนตามข้อมูลของท่านน่ะคะ ไม่เข้าใจหรือไม่แน่ใจ สามารถฝากข้อความถามได้นะค่ะ

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (40) สถิติและการวิจัย (36) โปรแกรมครูบ๋อม (33) Form/ข้อเสนอแนะ (30) ตรีโกณมิติ (22) เกี่ยวกับครูบ๋อม (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (13) การวัดและประเมินผล (12) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (9) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (9) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ปพ.5 (.xlsx) (7) แผนการจัดการเรียนรู้ (5) จำนวนเชิงซ้อน (3) การจัดหมู่ (2) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) จำนวนจริง (1) ทศนิยม (1) ฝากข้อควา่มย้ายสับเปลี่ยน (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1)

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

5 เรื่องเล่าล่าสุด