ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การเปรียบเทียบก่อนเรียนกับหลังเรียน (Dependent)


การเปรียบเทียบก่อนเรียนกับหลังเรียน
(กลุ่มตัอย่าง : เกี่ยวข้องกัน : ไม่เป็นอิสระต่อกัน : Dependent)  ใช้  Paired - Samples T - Test

 

การวิเคราะห์แบบสอบถามและการแปลผล
ดูการใช้และแปลผลเพิ่มเติม
(โปรดใช้วิจารณญาณในในการรับชม
: ครูบ๋อมมือใหม่หัดทำอย่างเป็นระบบ)

ระดับความสัมพันธ์(DegreeofRelationship)
  • r = 0  หมายความว่าตัวแปร2 ตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน 
  • r =  +-1.00    หมายความว่าตัวแปร2ตัวมีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์
  • r  มากกว่า .70  หมายความว่าตัวแปร2ตัวมีความสัมพันธ์ในระดับสูง
  • r  น้อยกว่า .30  หมายความว่าตัวแปร2ตัวมีความสัมพันธ์ในระดับต่า
  • r  มีค่าระหว่าง  .30-.70  หมายความว่าตัวแปร2ตัวมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง

ศึกษาเพิ่มเติมจาก

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (64) เรียนคณิตศาสตร์ (53) เกี่ยวกับครูบ๋อม (50) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (21) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) SGS (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน