ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557

การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

         ตอนเย็นของวันหนึ่งในเดือนกรกฎาคม 2555 แม่ของครูบ๋อมซึ่งเป็นครูสอนระดับปฐมวัย  ทำหน้าเครียดและได้ถือหนังสือ "แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา"  ของ "สำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ)" กลับมาที่บ้านแล้วบอกกับครูบ๋อมว่า  "แม่จะมีการประเมินอีกแล้ว และต้องการให้ครูบ๋อมออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลของการประเมินนี้อย่างเป็นระบบให้ด้วย"
         ครูบ๋อมตระหนักเสมอว่า  การสอนระดับปฐมวัยเป็นส่วนหนึ่งของการสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษา  แต่เวลามีการประเมินต่าง ๆ (ที่ท่าน ๆ ผู้ต้องการให้มีการประเมิน)  ในแต่ละมาตรฐานจะมีความแตกต่างกันกับระดับประถมศึกษา  และเวลาครูที่สอนระดับปฐมวัยมีการประเมินนั้น  หมายถึงต้องทำทุกอย่างเหมือนโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนเตรียมการประเมิน  ซึ่งถือเป็นงานที่หนักมาก  สำหรับครูผู้ที่ถนัดเพียงการอบรมสั่งสอนให้เด็กรู้จักพื้นฐานการอ่านออกเขียนได้  เป็นเด็กดี  รู้จักการเรียนรู้และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข  แต่ไม่ถนัดสร้างเอกสารหรือการสร้างระบบสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล
         ครูบ๋อมจึงได้ออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลของการประเมินนี้  ตามหนังสือ "แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา"  ของ "สำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ)"  และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา  ณ  ที่นี้ด้วย  เพื่อสิ่งที่ได้สร้างขึ้นไม่เกิดการสูญเปล่าทางความคิดและเป็นประโยชน์แด่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย  จึงขอนำมาเผยแพร่ตาม Link (ประเมินภายใน-ปฐมวัย) นี้  และรหัสลับมีอยู่ว่า
  • จงเติมตัวเลขลงบนเซลล์ที่แรเงาสีไว้
  • อย่าใช้คำสั่ง  Cut  โดยเด็ดขาด  (เดี๋ยวจะเปลืองยาพาราเซตามอล)  แต่  Copy  ได้
  • ช่องว่างที่เห็นอาจไม่เป็นอย่างที่คิด  เพราะครูบ๋อมซ่อนสูตรไว้  ฉะนั้นก่อนจะเปลี่ยนแปลงช่องว่างใด ๆ โปรดสังเกตว่ามีสูตรฝังอยู่หรือไม่
  • ด้วยความปรารถนาดีจากครูบ๋อมเหมือนเช่นเคย
         ครูบ๋อมเข้าใจดีว่า  สมัยนี้เป็นยุคสมัยของการประเมิน  โดยใช้เอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย ฯลฯ แต่มีบางสิ่งที่ยังสงสัยและสงสัยทุกครั้งที่มีการประเมินคือ  เอกสาร  ค่าสถิติ  ตัวเลข  ระดับคุณภาพ ได้แก่  ดีเยี่ยม  ดีมาก ดี ...  งบประมาณที่สูญเสียไปกับการจัดป้ายนิเทศ  การทำป้าย  การตกแต่งสถานที่ยิ่งถ้ามีการประเมินมาก ๆ ก็ต้องใช้เวลาในการเตรียมมาก  ต้องเบียดเบียนเวลาจากการสอนนักเรียนไปเตรียมสิ่งเหล่านี้  มันคุ้มกันแล้วหรือ  และการประเมินต่าง ๆ เหล่านี้  สามารถวัดจิตวิญญาณของความเป็นครูได้หรือไม่  หากข้อความใดในย่อหน้านี้  ครูบ๋อมได้กล่าวผิดไปก็ขออภัยไว้  ณ  ที่นี้เป็นอย่างสูงด้วยนะคะ
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน