ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557

การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

         ตอนเย็นของวันหนึ่งในเดือนกรกฎาคม 2555 แม่ของครูบ๋อมซึ่งเป็นครูสอนระดับปฐมวัย  ทำหน้าเครียดและได้ถือหนังสือ "แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา"  ของ "สำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ)" กลับมาที่บ้านแล้วบอกกับครูบ๋อมว่า  "แม่จะมีการประเมินอีกแล้ว และต้องการให้ครูบ๋อมออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลของการประเมินนี้อย่างเป็นระบบให้ด้วย"
         ครูบ๋อมตระหนักเสมอว่า  การสอนระดับปฐมวัยเป็นส่วนหนึ่งของการสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษา  แต่เวลามีการประเมินต่าง ๆ (ที่ท่าน ๆ ผู้ต้องการให้มีการประเมิน)  ในแต่ละมาตรฐานจะมีความแตกต่างกันกับระดับประถมศึกษา  และเวลาครูที่สอนระดับปฐมวัยมีการประเมินนั้น  หมายถึงต้องทำทุกอย่างเหมือนโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนเตรียมการประเมิน  ซึ่งถือเป็นงานที่หนักมาก  สำหรับครูผู้ที่ถนัดเพียงการอบรมสั่งสอนให้เด็กรู้จักพื้นฐานการอ่านออกเขียนได้  เป็นเด็กดี  รู้จักการเรียนรู้และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข  แต่ไม่ถนัดสร้างเอกสารหรือการสร้างระบบสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล
         ครูบ๋อมจึงได้ออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลของการประเมินนี้  ตามหนังสือ "แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา"  ของ "สำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ)"  และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา  ณ  ที่นี้ด้วย  เพื่อสิ่งที่ได้สร้างขึ้นไม่เกิดการสูญเปล่าทางความคิดและเป็นประโยชน์แด่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย  จึงขอนำมาเผยแพร่ตาม Link (ประเมินภายใน-ปฐมวัย) นี้  และรหัสลับมีอยู่ว่า
  • จงเติมตัวเลขลงบนเซลล์ที่แรเงาสีไว้
  • อย่าใช้คำสั่ง  Cut  โดยเด็ดขาด  (เดี๋ยวจะเปลืองยาพาราเซตามอล)  แต่  Copy  ได้
  • ช่องว่างที่เห็นอาจไม่เป็นอย่างที่คิด  เพราะครูบ๋อมซ่อนสูตรไว้  ฉะนั้นก่อนจะเปลี่ยนแปลงช่องว่างใด ๆ โปรดสังเกตว่ามีสูตรฝังอยู่หรือไม่
  • ด้วยความปรารถนาดีจากครูบ๋อมเหมือนเช่นเคย
         ครูบ๋อมเข้าใจดีว่า  สมัยนี้เป็นยุคสมัยของการประเมิน  โดยใช้เอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย ฯลฯ แต่มีบางสิ่งที่ยังสงสัยและสงสัยทุกครั้งที่มีการประเมินคือ  เอกสาร  ค่าสถิติ  ตัวเลข  ระดับคุณภาพ ได้แก่  ดีเยี่ยม  ดีมาก ดี ...  งบประมาณที่สูญเสียไปกับการจัดป้ายนิเทศ  การทำป้าย  การตกแต่งสถานที่ยิ่งถ้ามีการประเมินมาก ๆ ก็ต้องใช้เวลาในการเตรียมมาก  ต้องเบียดเบียนเวลาจากการสอนนักเรียนไปเตรียมสิ่งเหล่านี้  มันคุ้มกันแล้วหรือ  และการประเมินต่าง ๆ เหล่านี้  สามารถวัดจิตวิญญาณของความเป็นครูได้หรือไม่  หากข้อความใดในย่อหน้านี้  ครูบ๋อมได้กล่าวผิดไปก็ขออภัยไว้  ณ  ที่นี้เป็นอย่างสูงด้วยนะคะ
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (59) เกี่ยวกับครูบ๋อม (48) Form/ข้อเสนอแนะ (30) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) SGS (11) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน