ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

กำลังโหลด...

หา t - test กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ที่วัดก่อนการทดลองและหลังการทดลอง

           วิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบตัวแปรอิสระภายในกลุ่มด้วย Paired t- test และระหว่างกลุ่มด้วย Independent t-test

           เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้ Paired t-test  (dependent t-test)
           1. ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองและหลังการทดลองในกลุ่มทดลอง
               ตัวอย่างการตั้งสมมติฐานการวิจัย
               กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลอง  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิิติที่ระดับ .05
           2. ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองและหลังการทดลองในกลุ่มควบคุม
               ตัวอย่างการตั้งสมมติฐานการวิจัย 
               กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองไม่แตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลอง  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิิติที่ระดับ .05
               
                อย่างไรก็ตามการใช้ Paired t-test เป็นเพียงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดูรายละเอียดของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเท่านั้น  โดยส่วนใหญ่มักจะตั้งสมมมติฐานดังจะกล่าวต่อไป

           เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  โดยใช้ Independent t-test ในรูป Difference-scores  มีสูตรคือ
  • ใช้ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างไม่ได้มาจากการสุ่ม และ/หรือมีขนาดแตกต่างกันมาก
  • เหมาะกับแบบแผนกลุ่มทดลอง – กลุ่มควบคุมได้จากการสุ่ม และมีการสอบก่อนหลัง (Randomized Control – Group Pretest – Posttest Design)
  • เป็นการนำคะแนนก่อนการทดลองกับหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนในแต่ละกลุ่ม (กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม)  มาเปรียบเทียบพัฒนาการที่เกิดขึ้นภายในของแต่ละคน
  • วิธีการนี้จะช่วยลดปัญหาตัวแปรแทรกซ้อนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  โดยเฉพา่ะการมีคุณสมบัติหรือลักษณะที่แตกต่างกัน  เช่น  ความรู้พื้นฐาน  ความสามารถสติปัญญา  ความสนใจ  ความตั้งใจ
           เป็นการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความแตกต่างก่อนการทดลองและหลังการทดลองในกลุ่มทดลอง (MD1 ในกลุ่มทดลอง) กับคะแนนเฉลี่ยความแตกต่างก่อนการทดลองและหลังการทดลองในกลุ่มควบคุม (MD2 ในกลุ่มควบคุม)
           สมมติฐานการวิจัย
           คะแนนเฉลี่ยความแตกต่างก่อนการทดลองและหลังการทดลองในกลุ่มทดลอง มีค่ามากกว่าคะแนนเฉลี่ยความแตกต่างก่อนการทดลองและหลังการทดลองในกลุ่มควบคุม (MD1 ในกลุ่มทดลอง มากกว่า MD2 ในกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อสังเกต
           การวิเคราะห์จะใช้คะแนนผลต่างระหว่างก่อนการทดลองกับหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนในแต่ละกลุ่ม (กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม) ไม่ใช่การนำคะแนนหลังการทดลองของตัวอย่างแต่ละคนในแต่ละกลุ่ม (กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม) มาเปรียบเทียบกัน
  • แต่ในการทำผลงานทางวิชาการของครูจะใช้เพียง Paired t-test  (dependent t-test)  เท่านั้น  อันนี้ก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกัน  เพราะไม่ใช่ผู้ตรวจ?  ตอนเรียนทำอย่างนี้  แต่พอนำไปใช้จริงทำอีกอย่าง  ไม่เข้าใจ?
 • เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด
 • ถ้าเห็นตัวเลขที่น่าสงสัยในโปรแกรมที่ครูบ๋อมพัฒนาให้เดาได้เลยว่า นั่นคือรหัสลับ (ตัวเลขบรรทัดสุดท้ายของข้อมูลนั่นเอง) อย่าลืมเปลี่ยนตามข้อมูลของท่านน่ะคะ ไม่เข้าใจหรือไม่แน่ใจ สามารถฝากข้อความถามได้นะค่ะ

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (40) สถิติและการวิจัย (36) โปรแกรมครูบ๋อม (33) Form/ข้อเสนอแนะ (30) ตรีโกณมิติ (22) เกี่ยวกับครูบ๋อม (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (13) การวัดและประเมินผล (12) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (9) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (9) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ปพ.5 (.xlsx) (7) แผนการจัดการเรียนรู้ (5) จำนวนเชิงซ้อน (3) การจัดหมู่ (2) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) จำนวนจริง (1) ทศนิยม (1) ฝากข้อควา่มย้ายสับเปลี่ยน (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1)

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

5 เรื่องเล่าล่าสุด