ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

กำลังโหลด...

หา t - test กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ที่วัดก่อนการทดลองและหลังการทดลอง

           วิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบตัวแปรอิสระภายในกลุ่มด้วย Paired t- test และระหว่างกลุ่มด้วย Independent t-test

           เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้ Paired t-test  (dependent t-test)
           1. ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองและหลังการทดลองในกลุ่มทดลอง
               ตัวอย่างการตั้งสมมติฐานการวิจัย
               กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลอง  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิิติที่ระดับ .05
           2. ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองและหลังการทดลองในกลุ่มควบคุม
               ตัวอย่างการตั้งสมมติฐานการวิจัย 
               กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองไม่แตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลอง  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิิติที่ระดับ .05
               
                อย่างไรก็ตามการใช้ Paired t-test เป็นเพียงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดูรายละเอียดของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเท่านั้น  โดยส่วนใหญ่มักจะตั้งสมมมติฐานดังจะกล่าวต่อไป

           เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  โดยใช้ Independent t-test ในรูป Difference-scores  มีสูตรคือ
  • ใช้ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างไม่ได้มาจากการสุ่ม และ/หรือมีขนาดแตกต่างกันมาก
  • เหมาะกับแบบแผนกลุ่มทดลอง – กลุ่มควบคุมได้จากการสุ่ม และมีการสอบก่อนหลัง (Randomized Control – Group Pretest – Posttest Design)
  • เป็นการนำคะแนนก่อนการทดลองกับหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนในแต่ละกลุ่ม (กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม)  มาเปรียบเทียบพัฒนาการที่เกิดขึ้นภายในของแต่ละคน
  • วิธีการนี้จะช่วยลดปัญหาตัวแปรแทรกซ้อนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  โดยเฉพา่ะการมีคุณสมบัติหรือลักษณะที่แตกต่างกัน  เช่น  ความรู้พื้นฐาน  ความสามารถสติปัญญา  ความสนใจ  ความตั้งใจ
           เป็นการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความแตกต่างก่อนการทดลองและหลังการทดลองในกลุ่มทดลอง (MD1 ในกลุ่มทดลอง) กับคะแนนเฉลี่ยความแตกต่างก่อนการทดลองและหลังการทดลองในกลุ่มควบคุม (MD2 ในกลุ่มควบคุม)
           สมมติฐานการวิจัย
           คะแนนเฉลี่ยความแตกต่างก่อนการทดลองและหลังการทดลองในกลุ่มทดลอง มีค่ามากกว่าคะแนนเฉลี่ยความแตกต่างก่อนการทดลองและหลังการทดลองในกลุ่มควบคุม (MD1 ในกลุ่มทดลอง มากกว่า MD2 ในกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อสังเกต
           การวิเคราะห์จะใช้คะแนนผลต่างระหว่างก่อนการทดลองกับหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนในแต่ละกลุ่ม (กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม) ไม่ใช่การนำคะแนนหลังการทดลองของตัวอย่างแต่ละคนในแต่ละกลุ่ม (กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม) มาเปรียบเทียบกัน
  • แต่ในการทำผลงานทางวิชาการของครูจะใช้เพียง Paired t-test  (dependent t-test)  เท่านั้น  อันนี้ก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกัน  เพราะไม่ใช่ผู้ตรวจ?  ตอนเรียนทำอย่างนี้  แต่พอนำไปใช้จริงทำอีกอย่าง  ไม่เข้าใจ?
 • เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

5 เรื่องเล่าล่าสุด

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (48) เรียนคณิตศาสตร์ (44) สถิติและการวิจัย (36) เกี่ยวกับครูบ๋อม (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (24) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) การวัดและประเมินผล (12) ปพ.5 (.xlsx) (12) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) แผนการจัดการเรียนรู้ (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) การจัดหมู่ (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

กำหนดเวลาทำงาน