ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การบันทึกผลการเรียนสำหรับครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้น

ปัญหา
 • โรงเรียนไม่ได้ใช้  Semester  และ  Bookmart   แต่ใช้เพียง  Student2551  เท่านั้น  เนื่องจากผู้ดูแลงาน  (ครูบ๋อมเองค่ะ) ยังไม่พร้อมที่จะแก้ปัญหาอันเกิดจาก  User  ที่แตกต่างกันในองค์กร  (ความแตกต่างระหว่างบุคคล : Individual differences)
 • ต้องการโปรแกรมบันทึกผลการเรียนสำหรับครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้น  จำนวน  1  ห้องเรียน
 • ดำเนินการพัฒนาใช้ครั้งแรก  พบว่า  เมื่อบันทึกผลการเรียน  "ร"  "มส"  โปรแกรมไม่คิดผลการเรียนเฉลี่ยสะสมให้  และประมวลผลคิดหน่วยการเรียนที่ได้ผิดพลาด  (ตามระเบียบงานวัดผลประเมินผลนั้นผลการเรียนที่เป็นตัวอักษร  จะไม่นับหน่วยการเรียน)
 • ครูที่ปรึกษาบันทึกผลการเรียนผิดพลาด  เช่น  บันทึกเป็นเกรด  15  25  45  เป็นต้น  นอกจากนี้แล้วยังมีการเคลื่อนย้ายเซลล์ทำให้การประมวลผลเกิดความผิดพลาด
แนวทางการแก้ปัญหา
 • พัฒนาไฟล์จากโปรแกรม  Microsoft Office Excel
 • มีความสามารถคือ
  • สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการกรอกผลการเรียน
  • มีลำดับที่ของผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคน
  • มีการวิเคราะห์จำนวนนักเรียนจำแนกตามผลการเรียนและผลการประเมิน
 • กำหนดเงื่อนไขการสร้างดังนี้
  • เมื่อบันทึกข้อมูลผิดพลาดให้ปรากฏกล่องข้อความแจ้งเตือน
  • ล็อกเซลล์  ป้องกัน  sheet  และโครงสร้างของแผ่นงาน  เพื่อป้องกันการทำลายจาก  User  ที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์
  • กำหนดฐานข้อมูลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนและผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นแยกต่างหาก  เพื่อให้สามารถแก้ไขได้
  • สร้าง  sheet  สำหรับประมวลผล
   • คัดเลือกเฉพาะผลการเรียน  0 - 4  เพื่อไปคิดผลการเรียนเฉลี่ย
   • ถ้าผลการเรียน  0 - 4  ให้ปรากฏเป็น  1  ส่วนเซลล์ว่างและไม่ใช่ผลการเรียน  0 - 4  ให้ปรากฏเป็น  0
   • นำ  0  และ  1  ที่ได้  ไปคูณหน่วยการเรียน  แล้วคิดหน่วยการเรียนที่ได้แต่ละวิชา  และผลรวมของหน่วยการเรียนทั้งหมด
   • นำผลการเรียน  0 - 4  คูณกับหน่วยการเรียนที่ได้แต่ละวิชา
   • หาผลการเรียนเฉลี่ย  โดยนำผลรวมของผลการเรียน  0 - 4  คูณกับหน่วยการเรียนที่ได้แต่ละวิชาไปหารกับหน่วยการเรียนที่ได้
   • เชื่อมโยงหลายมิติอย่างเป็นระบบเพื่อส่งค่าข้อมูลย้อนกลับ  แล้วป้องกันสมุดงานและแผ่นงาน
ข้อจำกัด
 • กำหนดให้บันทึกข้อมูลได้  97  คนเท่านั้น  (สามารถแก้ไขได้โดยผู้พัฒนาโปรแกรม)  เนื่องจากถ้ามากเกินไปไฟล์จะมีขนาดใหญ่ทำให้เปลืองหน่วยความจำเครื่องโดยไม่จำเป็น
 • ขอแนะนำให้ใช้กระดาษ  Legal  ในการพิมพ์รายงาน  น่าจะดีกว่ากระดาษ  A4  เนื่องจากขนาดของตัวอักษร
วิธีการใช้งาน
 • กรอกข้อมูลรายวิชาต่าง ๆ ที่  "ข้อมูลรายวิชา"
 • กรอกข้อมูลนักเรียนที่  "นักเรียน"
 • กรอกผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคนที่  "กรอกผลการเรียน"
เทคนิคการใช้งาน
 • คัดลอกไฟล์ต้นแบบ  จำนวน  3  (ม.ต้น) + 3 (ม.ปลาย)  ไฟล์  รวมทั้งหมด  6  ไฟล์
 • เปลี่ยนชื่อแต่ละไฟล์เป็น
  • 2555-1-M1-R
  • 2555-1-M2-R
  • 2555-1-M3-R
  • 2555-1-M4-R
  • 2555-1-M5-R
  • 2555-1-M6-R
 • คัดลอกหลักสูตรจากโครงสร้างหลักสูตร  หรือใบลงทะเบียน  แต่ละระดับชั้นมาวางที่  "ข้อมูลรายวิชา"  ของแต่ละไฟล์
 • คัดลอกไฟล์แต่ละระดับชั้นตามจำนวนห้องเรียน
 • ระวัง ม.ปลาย แผนการเรียนต่างกัน  ต้องคัดลอกเพิ่มจำนวนด้วย
ข้อเสนอแนะ
         ในการจัดทำการบันทึกผลการเรียนของครูที่ปรึกษาต้องให้แล้วเสร็จก่อนปิดภาคเรียน  ไม่เช่นนั้นแล้วจะพบปัญหาดังต่อไปนี้
 • เมื่อเงื่อนไขทางด้านเวลาถูกยืดออกไปมาก ๆ ครูประจำวิชาที่เคยส่ง  ปพ.5  ช้าก็จะช้าไปอีก  อันเป็นธรรมดาของนิสัยคนส่วนน้อย
 • ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายในการทำงานของครูที่เคยทำงานเป็นปัจจุบัน  ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่  ต้องมารับภาระทำงานอดีตในเวลาปัจจุบัน
 • นักเรียนและผู้ปกครองต้องรอคอยผลการเรียนเป็นเวลานาน  ตลอดจนนักเรียนที่ต้องการย้ายสถานศึกษาก็จะได้รับเอกสารทางการศึกษาล่าช้าโดยเฉพาะนักเรียนที่มีผลการเรียนที่เป็นปัญหา
 • ส่งผลในภาพลบต่อครูทั้งโรงเรียนที่ถูกมองว่าขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่  ทำให้เกิดภาวะดินพอกหางหมู  งานไม่เป็นปัจจุบัน  ขาดความน่าเชื่อถือในความสามารถของการทำงานในภาพรวมของโรงเรียน
 • นอกจากนี้การทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของทางโรงเรียนก็จะล่าช้าไปด้วย  ทำให้ไม่มีข้อมูลสำหรับ
  • การจัดทำสารสนเทศของโรงเรียน
  • งานวัดผลประเมินผลของโรงเรียนเกี่ยวกับนักเรียนที่มีผลการเรียนที่เป็นปัญหา
  • รายงานต้นสังกัดให้ทันตามกำหนดเวลา
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน