แก้วน้ำเปล่า : ว่าง พร้อม รับความรู้ใหม่ ; น้ำครึ่งแก้ว : มีความรู้พอประมาณ รับความรู้ใหม่เพิ่มได้ ; น้ำเต็มแก้ว : ไม่ต้องการรับรู้อะไร รู้พอแล้ว @ ฟังในสิ่งที่ควรฟัง ; ดูในสิ่งที่ควรดู ; พูดในสิ่งที่ควรพูด # เลือกทำ เลือกเป็น ในสิ่งที่ควร ตราบที่ยังมีลมหายใจ

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

กำลังโหลด...

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การบันทึกผลการเรียนสำหรับครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้น

ปัญหา
 • โรงเรียนไม่ได้ใช้  Semester  และ  Bookmart   แต่ใช้เพียง  Student2551  เท่านั้น  เนื่องจากผู้ดูแลงาน  (ครูบ๋อมเองค่ะ) ยังไม่พร้อมที่จะแก้ปัญหาอันเกิดจาก  User  ที่แตกต่างกันในองค์กร  (ความแตกต่างระหว่างบุคคล : Individual differences)
 • ต้องการโปรแกรมบันทึกผลการเรียนสำหรับครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้น  จำนวน  1  ห้องเรียน
 • ดำเนินการพัฒนาใช้ครั้งแรก  พบว่า  เมื่อบันทึกผลการเรียน  "ร"  "มส"  โปรแกรมไม่คิดผลการเรียนเฉลี่ยสะสมให้  และประมวลผลคิดหน่วยการเรียนที่ได้ผิดพลาด  (ตามระเบียบงานวัดผลประเมินผลนั้นผลการเรียนที่เป็นตัวอักษร  จะไม่นับหน่วยการเรียน)
 • ครูที่ปรึกษาบันทึกผลการเรียนผิดพลาด  เช่น  บันทึกเป็นเกรด  15  25  45  เป็นต้น  นอกจากนี้แล้วยังมีการเคลื่อนย้ายเซลล์ทำให้การประมวลผลเกิดความผิดพลาด
แนวทางการแก้ปัญหา
 • พัฒนาไฟล์จากโปรแกรม  Microsoft Office Excel
 • มีความสามารถคือ
  • สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการกรอกผลการเรียน
  • มีลำดับที่ของผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคน
  • มีการวิเคราะห์จำนวนนักเรียนจำแนกตามผลการเรียนและผลการประเมิน
 • กำหนดเงื่อนไขการสร้างดังนี้
  • เมื่อบันทึกข้อมูลผิดพลาดให้ปรากฏกล่องข้อความแจ้งเตือน
  • ล็อกเซลล์  ป้องกัน  sheet  และโครงสร้างของแผ่นงาน  เพื่อป้องกันการทำลายจาก  User  ที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์
  • กำหนดฐานข้อมูลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนและผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นแยกต่างหาก  เพื่อให้สามารถแก้ไขได้
  • สร้าง  sheet  สำหรับประมวลผล
   • คัดเลือกเฉพาะผลการเรียน  0 - 4  เพื่อไปคิดผลการเรียนเฉลี่ย
   • ถ้าผลการเรียน  0 - 4  ให้ปรากฏเป็น  1  ส่วนเซลล์ว่างและไม่ใช่ผลการเรียน  0 - 4  ให้ปรากฏเป็น  0
   • นำ  0  และ  1  ที่ได้  ไปคูณหน่วยการเรียน  แล้วคิดหน่วยการเรียนที่ได้แต่ละวิชา  และผลรวมของหน่วยการเรียนทั้งหมด
   • นำผลการเรียน  0 - 4  คูณกับหน่วยการเรียนที่ได้แต่ละวิชา
   • หาผลการเรียนเฉลี่ย  โดยนำผลรวมของผลการเรียน  0 - 4  คูณกับหน่วยการเรียนที่ได้แต่ละวิชาไปหารกับหน่วยการเรียนที่ได้
   • เชื่อมโยงหลายมิติอย่างเป็นระบบเพื่อส่งค่าข้อมูลย้อนกลับ  แล้วป้องกันสมุดงานและแผ่นงาน
ข้อจำกัด
 • กำหนดให้บันทึกข้อมูลได้  97  คนเท่านั้น  (สามารถแก้ไขได้โดยผู้พัฒนาโปรแกรม)  เนื่องจากถ้ามากเกินไปไฟล์จะมีขนาดใหญ่ทำให้เปลืองหน่วยความจำเครื่องโดยไม่จำเป็น
 • ขอแนะนำให้ใช้กระดาษ  Legal  ในการพิมพ์รายงาน  น่าจะดีกว่ากระดาษ  A4  เนื่องจากขนาดของตัวอักษร
วิธีการใช้งาน
 • กรอกข้อมูลรายวิชาต่าง ๆ ที่  "ข้อมูลรายวิชา"
 • กรอกข้อมูลนักเรียนที่  "นักเรียน"
 • กรอกผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคนที่  "กรอกผลการเรียน"
เทคนิคการใช้งาน
 • คัดลอกไฟล์ต้นแบบ  จำนวน  3  (ม.ต้น) + 3 (ม.ปลาย)  ไฟล์  รวมทั้งหมด  6  ไฟล์
 • เปลี่ยนชื่อแต่ละไฟล์เป็น
  • 2555-1-M1-R
  • 2555-1-M2-R
  • 2555-1-M3-R
  • 2555-1-M4-R
  • 2555-1-M5-R
  • 2555-1-M6-R
 • คัดลอกหลักสูตรจากโครงสร้างหลักสูตร  หรือใบลงทะเบียน  แต่ละระดับชั้นมาวางที่  "ข้อมูลรายวิชา"  ของแต่ละไฟล์
 • คัดลอกไฟล์แต่ละระดับชั้นตามจำนวนห้องเรียน
 • ระวัง ม.ปลาย แผนการเรียนต่างกัน  ต้องคัดลอกเพิ่มจำนวนด้วย
ข้อเสนอแนะ
         ในการจัดทำการบันทึกผลการเรียนของครูที่ปรึกษาต้องให้แล้วเสร็จก่อนปิดภาคเรียน  ไม่เช่นนั้นแล้วจะพบปัญหาดังต่อไปนี้
 • เมื่อเงื่อนไขทางด้านเวลาถูกยืดออกไปมาก ๆ ครูประจำวิชาที่เคยส่ง  ปพ.5  ช้าก็จะช้าไปอีก  อันเป็นธรรมดาของนิสัยคนส่วนน้อย
 • ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายในการทำงานของครูที่เคยทำงานเป็นปัจจุบัน  ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่  ต้องมารับภาระทำงานอดีตในเวลาปัจจุบัน
 • นักเรียนและผู้ปกครองต้องรอคอยผลการเรียนเป็นเวลานาน  ตลอดจนนักเรียนที่ต้องการย้ายสถานศึกษาก็จะได้รับเอกสารทางการศึกษาล่าช้าโดยเฉพาะนักเรียนที่มีผลการเรียนที่เป็นปัญหา
 • ส่งผลในภาพลบต่อครูทั้งโรงเรียนที่ถูกมองว่าขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่  ทำให้เกิดภาวะดินพอกหางหมู  งานไม่เป็นปัจจุบัน  ขาดความน่าเชื่อถือในความสามารถของการทำงานในภาพรวมของโรงเรียน
 • นอกจากนี้การทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของทางโรงเรียนก็จะล่าช้าไปด้วย  ทำให้ไม่มีข้อมูลสำหรับ
  • การจัดทำสารสนเทศของโรงเรียน
  • งานวัดผลประเมินผลของโรงเรียนเกี่ยวกับนักเรียนที่มีผลการเรียนที่เป็นปัญหา
  • รายงานต้นสังกัดให้ทันตามกำหนดเวลา
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
 • เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (52) เรียนคณิตศาสตร์ (49) เกี่ยวกับครูบ๋อม (41) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (26) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (15) สถิติและการวิจัย (14) ปพ.5 (.xlsx) (12) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) แผนการจัดการเรียนรู้ (12) การวัดและประเมินผล (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

กำหนดเวลาทำงาน