ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บทเรียนจากนักเรียน

          ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมในโรงเรียน  นักเรียนเพศที่  3  ก็จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการสร้างสีสันต์ความสนุกสนานอยู่เสมอ
          บ่อยครั้งที่ต้องถูกพ่อ  แม่  และผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นครูอันเป็นที่เคารพรัก  ด่าว่า  ตำหนิ  ดูถูกเหยียดหยาม  หรือแม้กระทั่งเพื่อน ๆ ที่คอยพูดจาส่อเสียด  บั่นทอนกำลังใจทีเล่นบ้าง  ทีจริงบ้าง  โดยขาดความเข้าใจ  “ใจเขาใจเรา”
          บางครั้งก็จะถูกว่ากล่าวด้วยวาจาที่หยาบคาย  เหมือนประหนึ่งว่าเขาเหล่านั้นไร้ซึ่งศักดิ์ศรีของความเป็นคน  ไร้ทางโต้ตอบ  เนื่องด้วยสถานะ  คุณวุฒิ  วัยวุฒิที่แตกต่างกัน
          นักเรียนเหล่านี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของผู้ที่ฝึกจิตให้สามารถทนทานต่อแรงเสียดทานภายนอกที่เข้ามากระทบใจ  ไม่โต้ตอบให้เกิดความขัดแย้งอันไม่พึงประสงค์
          อย่างไรก็ตามฉันก็ยังไม่ชอบใจ  เมื่อได้ยินวาจาอันไม่สุขภาพของผู้ที่ไม่เคยทำความเข้าใจ  ยอมรับความเป็นตัวตน  ความคิด  ความรู้สึกของเด็กเหล่านี้  “ขอ...บอก”

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (77) โปรแกรมครูบ๋อม (62) เกี่ยวกับครูบ๋อม (49) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (20) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) SGS (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง