ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บทเรียนจากนักเรียน

          ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมในโรงเรียน  นักเรียนเพศที่  3  ก็จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการสร้างสีสันต์ความสนุกสนานอยู่เสมอ
          บ่อยครั้งที่ต้องถูกพ่อ  แม่  และผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นครูอันเป็นที่เคารพรัก  ด่าว่า  ตำหนิ  ดูถูกเหยียดหยาม  หรือแม้กระทั่งเพื่อน ๆ ที่คอยพูดจาส่อเสียด  บั่นทอนกำลังใจทีเล่นบ้าง  ทีจริงบ้าง  โดยขาดความเข้าใจ  “ใจเขาใจเรา”
          บางครั้งก็จะถูกว่ากล่าวด้วยวาจาที่หยาบคาย  เหมือนประหนึ่งว่าเขาเหล่านั้นไร้ซึ่งศักดิ์ศรีของความเป็นคน  ไร้ทางโต้ตอบ  เนื่องด้วยสถานะ  คุณวุฒิ  วัยวุฒิที่แตกต่างกัน
          นักเรียนเหล่านี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของผู้ที่ฝึกจิตให้สามารถทนทานต่อแรงเสียดทานภายนอกที่เข้ามากระทบใจ  ไม่โต้ตอบให้เกิดความขัดแย้งอันไม่พึงประสงค์
          อย่างไรก็ตามฉันก็ยังไม่ชอบใจ  เมื่อได้ยินวาจาอันไม่สุขภาพของผู้ที่ไม่เคยทำความเข้าใจ  ยอมรับความเป็นตัวตน  ความคิด  ความรู้สึกของเด็กเหล่านี้  “ขอ...บอก”
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (77) โปรแกรมครูบ๋อม (60) เกี่ยวกับครูบ๋อม (48) Form/ข้อเสนอแนะ (30) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (23) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (18) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) การวัดและประเมินผล (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) SGS (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

ชมโลกกว้างแบบไม่ต้องเดินทาง

streetview (แหล่งท่องเที่ยว)
ค้นหาหนังสือดี ๆ (google scholar : ยืนบนไหล่ของยักษ์)
แปลภาษา (google translate)
Gmail
เตรียมข้อมูลก่อนเดินทาง (google maps)
ชมงานศิลปะทั่วโลก (google culturalinstitute)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน