แก้วน้ำเปล่า : ว่าง พร้อม รับความรู้ใหม่ ; น้ำครึ่งแก้ว : มีความรู้พอประมาณ รับความรู้ใหม่เพิ่มได้ ; น้ำเต็มแก้ว : ไม่ต้องการรับรู้อะไร รู้พอแล้ว @ ฟังในสิ่งที่ควรฟัง ; ดูในสิ่งที่ควรดู ; พูดในสิ่งที่ควรพูด # เลือกทำ เลือกเป็น ในสิ่งที่ควร ตราบที่ยังมีลมหายใจ

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

กำลังโหลด...

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การบันทึกเสียงเตรียมสอบวิชาที่มีแต่ทฤษฎีและหลักการ

ปัญหา
  • เวลาสอบวัดผลประเมินผลในรายวิชาที่มีแต่ทฤษฎีและหลักการ  ได้แก่วิชาชีววิทยา  สังคม  เคมี  เป็นต้น  นักเรียมักจะมีปัญหาจำเนื้อหาไม่ได้
  • ไม่ขยันอ่านหนังสือ  1  เล่ม  หลาย ๆ รอบเพื่อให้เกิดทักษะการจำ
แนวทางการแก้ปัญหา 1
แนวทางการแก้ปัญหา 2
  • แนะนำให้นักเรียนบันทึกเสียงไว้ฟังแบบง่าย ๆ ภายใต้หลักการที่ว่า  "อ่าน  1  ครั้ง  ฟังได้หลายรอบ"  ฟังกันทั้งครอบครัวก็ได้  หรือฟังไปด้วยนอนไปด้วย  (ห้ามหลับก็แล้วกัน  เดียวจะเป็นการฟังในความฝัน  จนทำให้  "พ่อแม่"  จะเข้าใจผิดว่า  "ลูกเราขยันจริง ๆ อ่านหนังสือออกเสียงจนถึงตีหนึ่งตีสอง  หรือจนสว่าง)  หรือฟังตอนที่ทำงานอย่างอื่นไปก็ได้
  • ไม่แนะนำให้ฟังโดยใช้อุปกรณ์  "หูฟัง"  เพราะการบันทึกเสียงที่ไม่มีคุณภาพ  จะมีระดับความเข้มเสียงไม่สม่ำเสมอ  เมื่อใช้อุปกรณ์  "หูฟัง"  เสียงที่เราบันทึกไว้จะมีอาการเหมือนเมาคลื่น  วิงเวียนศีรษะ (ไม่เชื่อก็ลองดู)  ยกเว้นผู้ที่ใช้โปรแกรมปรับแต่งเสียง  หรือบันทึกในห้องบันทึกเสียงที่มีคุณภาพเหมือนอย่างพวกนักร้องก็คงไม่พบปัญหาดังกล่าวข้างต้น
  • หาไมโครโฟนคุณภาพปานกลางสัก  1  ตัว  (ราคาประมาณ  199  บาท  กำลังดี)  ถ้าจำเป็นอาจใช้ไมโครโฟนจาก Notebook  ก็ได้
  • หาสถานที่เงียบ ๆ  (สำหรับนักเรียนแล้ว  ครูบ่อมขอแนะนำให้ใช้ห้องนอน  จะได้ไม่มีใครรบกวน  และแนะนำให้ปิดประตูหน้าต่างระหว่างบันทึกเสียงด้วย  เพราะไม่ต้องการให้มีเสียงรบกวนจากภายนอก  แม้กระทั่งเสียงลมพัด)
  • วิธีการนี้ครูผู้สอนอาจนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนก็ได้  แต่สำหรับวิชาคณิตศาสตร์คงไม่เหมาะสม  เพราะที่เหมาะสมคือการทำคลิปวีดีโอ  "1  คลิป : 1 โจทย์"  เท่านั้น  แค่เสียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ  เนื่องจากต้องใช้ภาพเคลื่อนไหวประกอบการนำเสนอด้วย 
  • ข้อพึงระวัง  "กฎหมายที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์"  ถ้าเป็นการอ่านบันทึกเสียงจากเนื้อหาในหนังสือ  หรือเอกสาร  หรือตำราที่มี  "ลิขสิทธิ์"  ไม่ควรนำไปเผยแพร่อย่างยิ่ง  โดยเฉพาะในโลก  online  หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า  (ถึงแม้จะถูกเพื่อนหาว่า  "เห็นแก่ตัว"  ก็จงยอม  ดีกว่ามีปัญหาในวันข้างหน้าให้ปวดหัว)
  • บันทึกเสียงตามรายละเอียดขั้นตอนต่อไปนี้
1.  Start > Programs  > Accessories > Sound Recorder
  

2.  จะปรากฎ

3.  คลิก  เพื่อบันทึกเสียง

4.  จะปรากฎ  (พูด  เพื่อบันทึกเสียงได้)

5.  เมื่อบันทึกเสียงเสร็จแล้ว  คลิก

    ถ้าเปลี่ยนใจ  ยังไม่  save  คลิก  cancel  แล้วคลิก

   ถ้าจะ  save  ก็คลิกเลือกที่เก็บไฟล์เลย  แล้วตั้งชื่อ  (เป็นไฟล์นามสกุล .wav)

 
6.  ทดสอบฟังเสียงที่บันทึก
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
  • เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (50) เรียนคณิตศาสตร์ (44) เกี่ยวกับครูบ๋อม (40) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (26) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (15) สถิติและการวิจัย (14) ปพ.5 (.xlsx) (12) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) การวัดและประเมินผล (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) แผนการจัดการเรียนรู้ (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) การจัดหมู่ (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

กำหนดเวลาทำงาน