ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

ตัวอย่างกรอบแนวทางการประเมินหลักสูตรระยะสั้นในโรงเรียน

ประเมินหลักสูตรระยะสั้นในโรงเรียนโดยใช้รูปแบบเคิร์กแพ็คทริกมี 4 ขั้นตอน ดังนี้
          1. ด้านปฏิกิริยา
          2. ด้านการเรียนรู้
          3. ด้านพฤติกรรม
          4. ด้านผลลัพธ์ 
 
กรอบแนวทางการประเมินหลักสูตรระยะสั้นในโรงเรียน
จุดมุ่งหมายของการประเมิน
ตัวชี้วัด
เครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
1.  เพื่อประเมินด้านปฏิกิริยา
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมต่อหลักสูตร  ได้แก่
-  เนื้อหา
-  การนำเสนอของวิทยากร
-  การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของผู้อบรม
-  เอกสารการฝึกอบรม
-  สื่อ
-  สถานที่
-  การบริการอาหาร/เครื่องดื่ม
-  ระยะเวลาในการอบรม
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ
ค่าเฉลี่ยระดับมาก  (3.50  ขึ้นไป)
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แบบสอบถามแบบปลายเปิด

วิเคราะห์เนื้อหา
2. เพื่อประเมินด้านการเรียนรู้


ความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการเข้าใจตนเอง 
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ
ค่าเฉลี่ยระดับมาก  (3.50  ขึ้นไป)
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ทักษะการเข้ากับผู้อื่น
แบบประเมินทักษะ  แบบรูบริค
ผ่านที่ระดับดี  (ได้คะแนน  11  คะแนนจากคะแนนเต็ม  16  คะแนน)
ความถี่
เจตคติที่มีต่อการประพฤติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
แบบวัดเจตคติ
คะแนนเฉลี่ยด้านเจตคติหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. เพื่อประเมินด้านพฤติกรรม
การนำความรู้จาการอบรมไปใช้กับตนเอง  โดยถามผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้อบรม  ได้แก่
-  ผู้ปกครอง
-  เพื่อน
-  ครู
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ
ค่าเฉลี่ยระดับมาก  (3.50  ขึ้นไป)
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.  เพื่อประเมินด้านผลลัพธ์
การนำความรู้จากการอบรมไปใช้ในโรงเรียน  ห้องเรียน  บ้าน โดยถามผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้อบรม  ได้แก่
-  ผู้ปกครอง
-  เพื่อน
-  ครู
เพื่อตรวจสอบความคงทนของการอบรมจึงต้องรอเวลานานประมาณ  3  เดือนจึงดำเนินการประเมิน
แบบสอบถามแบบเลือกตอบ  2  ตัวเลือก  (ใช่ - ไม่ใช่)
มีการปฏิบัติร้อยละ  70  ขึ้นไป
ร้อยละ


ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน