ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

ตัวอย่างกรอบแนวทางการประเมินหลักสูตรระยะสั้นในโรงเรียน

ประเมินหลักสูตรระยะสั้นในโรงเรียนโดยใช้รูปแบบเคิร์กแพ็คทริกมี 4 ขั้นตอน ดังนี้
          1. ด้านปฏิกิริยา
          2. ด้านการเรียนรู้
          3. ด้านพฤติกรรม
          4. ด้านผลลัพธ์ 
 
กรอบแนวทางการประเมินหลักสูตรระยะสั้นในโรงเรียน
จุดมุ่งหมายของการประเมิน
ตัวชี้วัด
เครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
1.  เพื่อประเมินด้านปฏิกิริยา
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมต่อหลักสูตร  ได้แก่
-  เนื้อหา
-  การนำเสนอของวิทยากร
-  การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของผู้อบรม
-  เอกสารการฝึกอบรม
-  สื่อ
-  สถานที่
-  การบริการอาหาร/เครื่องดื่ม
-  ระยะเวลาในการอบรม
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ
ค่าเฉลี่ยระดับมาก  (3.50  ขึ้นไป)
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แบบสอบถามแบบปลายเปิด

วิเคราะห์เนื้อหา
2. เพื่อประเมินด้านการเรียนรู้


ความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการเข้าใจตนเอง 
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ
ค่าเฉลี่ยระดับมาก  (3.50  ขึ้นไป)
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ทักษะการเข้ากับผู้อื่น
แบบประเมินทักษะ  แบบรูบริค
ผ่านที่ระดับดี  (ได้คะแนน  11  คะแนนจากคะแนนเต็ม  16  คะแนน)
ความถี่
เจตคติที่มีต่อการประพฤติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
แบบวัดเจตคติ
คะแนนเฉลี่ยด้านเจตคติหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. เพื่อประเมินด้านพฤติกรรม
การนำความรู้จาการอบรมไปใช้กับตนเอง  โดยถามผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้อบรม  ได้แก่
-  ผู้ปกครอง
-  เพื่อน
-  ครู
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ
ค่าเฉลี่ยระดับมาก  (3.50  ขึ้นไป)
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.  เพื่อประเมินด้านผลลัพธ์
การนำความรู้จากการอบรมไปใช้ในโรงเรียน  ห้องเรียน  บ้าน โดยถามผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้อบรม  ได้แก่
-  ผู้ปกครอง
-  เพื่อน
-  ครู
เพื่อตรวจสอบความคงทนของการอบรมจึงต้องรอเวลานานประมาณ  3  เดือนจึงดำเนินการประเมิน
แบบสอบถามแบบเลือกตอบ  2  ตัวเลือก  (ใช่ - ไม่ใช่)
มีการปฏิบัติร้อยละ  70  ขึ้นไป
ร้อยละ


ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (30) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน