ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

ตัวอย่างกรอบแนวทางการประเมินหลักสูตรระยะสั้นในโรงเรียน

ประเมินหลักสูตรระยะสั้นในโรงเรียนโดยใช้รูปแบบเคิร์กแพ็คทริกมี 4 ขั้นตอน ดังนี้
          1. ด้านปฏิกิริยา
          2. ด้านการเรียนรู้
          3. ด้านพฤติกรรม
          4. ด้านผลลัพธ์ 
 
กรอบแนวทางการประเมินหลักสูตรระยะสั้นในโรงเรียน
จุดมุ่งหมายของการประเมิน
ตัวชี้วัด
เครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
1.  เพื่อประเมินด้านปฏิกิริยา
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมต่อหลักสูตร  ได้แก่
-  เนื้อหา
-  การนำเสนอของวิทยากร
-  การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของผู้อบรม
-  เอกสารการฝึกอบรม
-  สื่อ
-  สถานที่
-  การบริการอาหาร/เครื่องดื่ม
-  ระยะเวลาในการอบรม
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ
ค่าเฉลี่ยระดับมาก  (3.50  ขึ้นไป)
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แบบสอบถามแบบปลายเปิด

วิเคราะห์เนื้อหา
2. เพื่อประเมินด้านการเรียนรู้


ความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการเข้าใจตนเอง 
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ
ค่าเฉลี่ยระดับมาก  (3.50  ขึ้นไป)
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ทักษะการเข้ากับผู้อื่น
แบบประเมินทักษะ  แบบรูบริค
ผ่านที่ระดับดี  (ได้คะแนน  11  คะแนนจากคะแนนเต็ม  16  คะแนน)
ความถี่
เจตคติที่มีต่อการประพฤติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
แบบวัดเจตคติ
คะแนนเฉลี่ยด้านเจตคติหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. เพื่อประเมินด้านพฤติกรรม
การนำความรู้จาการอบรมไปใช้กับตนเอง  โดยถามผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้อบรม  ได้แก่
-  ผู้ปกครอง
-  เพื่อน
-  ครู
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ
ค่าเฉลี่ยระดับมาก  (3.50  ขึ้นไป)
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.  เพื่อประเมินด้านผลลัพธ์
การนำความรู้จากการอบรมไปใช้ในโรงเรียน  ห้องเรียน  บ้าน โดยถามผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้อบรม  ได้แก่
-  ผู้ปกครอง
-  เพื่อน
-  ครู
เพื่อตรวจสอบความคงทนของการอบรมจึงต้องรอเวลานานประมาณ  3  เดือนจึงดำเนินการประเมิน
แบบสอบถามแบบเลือกตอบ  2  ตัวเลือก  (ใช่ - ไม่ใช่)
มีการปฏิบัติร้อยละ  70  ขึ้นไป
ร้อยละ


จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (77) โปรแกรมครูบ๋อม (62) เกี่ยวกับครูบ๋อม (49) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (20) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) SGS (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง