ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แนวทางการสอนจัดการห้องขี้เกียจให้เรียบร้อย

ปัญหา
        ครูบ๋อมสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โดยปกติแล้วครูบ๋อมจะให้การบ้านวันละ  3 – 8  ข้อ  นักเรียนทำบ้างไม่ทำบ้าง  อาจมีหลายเหตุผลที่  “ไม่ทำ”  ได้แก่  ขี้เกียจ  ต้องทำการบ้านหลายวิชา  ทำไม่ได้  รอครูเฉลยแล้วค่อยลอกเอาง่ายกว่า  เป็นต้น
        อีกทั้งได้มีการนำเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบางส่วน  ไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด  ทำให้ในบางภาคเรียนสอนไม่จบเนื้อหา  หรือเกือบจบเนื้อหาตามที่หลักสูตรได้กำหนดไว้

แนวทางการแก้ปัญหา
 • นั่งเป็นกลุ่ม
 • ไม่สอนตามหนังสือแบบเรียนทุกตัวอักษรเนื่องจากใช้เวลามาก
 • ให้สอนตามตัวบ่งชี้
 • สอนเฉพาะสาระสำคัญและตัวอย่าง
 • แล้วทำแบบฝึกหัด
  • กลุ่มละข้อ
  • หรือ  2  กลุ่ม  ต่อ  1  ข้อ
  • แน่นอนที่นักเรียนจะต้องแสดงวิธีการคิดออกมาคนละแบบ  หรือไม่ก็คล้าย ๆ กัน  และคงไม่เหมือนกันทุกบรรทัด  (ถ้าไม่ได้ลอกกันมา)  เพราะคณิตศาสตร์มีวิธีการคิดที่หลากหลาย
 • เมื่อเสร็จแล้วจึงนำมาส่งท้ายชั่วโมง
 • หรือทำแบบฝึกหัดทีหลัง
  • แบบรวดเดียวไปทีละข้อ
  • เหมือนเตรียมสอบ
  • ตอนเฉลยตอบคำถามประมาณบรรทัดละคน  ถือเป็นการเช็คชื่อเข้าเรียนไปด้วย
 • การบ้าน
  • ตอนเฉลยตอบคำถามประมาณบรรทัดละคน  ถือเป็นการเช็คชื่อเข้าเรียนไปด้วย
ชิ้นงาน
 • กระดาษ  A4  เขียนสูตร  ART  คนละสูตร
 • สมุดวาดรูป  (ผลงานรวบยอด)  เขียน  “โจทย์นี้...เราทำได้สบายมาก”  เน้นโจทย์ของการสอบระดับชาติ  ตามเนื้อหาที่เรียน  ประกอบด้วย
  • โจทย์ + วิธีทำโดยละเอียด
  • สรุปแนวทางการคิดเป็นแผนภาพหรือ  Mind®Map
  • ภาพ  Emoticon  (การ์ตูนแสดงอารมณ์)
  • กล่องข้อความแสดงความคิดเห็น/คำคมสอนใจ
หลักฐานการสอน
 • ปพ.5  (ฉบับ  Microsoft Office Excel (.xlsx))
  • ว/ด/ป
  • เช็คเวลาเรียน-ลบ  "สด"
  • ลอก  ปพ.5  ลงตัวจริง
ระบบการให้คะแนน
 • นั่งเป็นกลุ่ม  “ให้และลบ”  คะแนนกลุ่ม  ฝึกการรับผิดชอบร่วมกัน
 • ส่วนด้านความรู้ใช้วิธีการของ  STAD
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน