ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แนวทางการสอนจัดการห้องขี้เกียจให้เรียบร้อย

ปัญหา
        ครูบ๋อมสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โดยปกติแล้วครูบ๋อมจะให้การบ้านวันละ  3 – 8  ข้อ  นักเรียนทำบ้างไม่ทำบ้าง  อาจมีหลายเหตุผลที่  “ไม่ทำ”  ได้แก่  ขี้เกียจ  ต้องทำการบ้านหลายวิชา  ทำไม่ได้  รอครูเฉลยแล้วค่อยลอกเอาง่ายกว่า  เป็นต้น
        อีกทั้งได้มีการนำเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบางส่วน  ไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด  ทำให้ในบางภาคเรียนสอนไม่จบเนื้อหา  หรือเกือบจบเนื้อหาตามที่หลักสูตรได้กำหนดไว้

แนวทางการแก้ปัญหา
 • นั่งเป็นกลุ่ม
 • ไม่สอนตามหนังสือแบบเรียนทุกตัวอักษรเนื่องจากใช้เวลามาก
 • ให้สอนตามตัวบ่งชี้
 • สอนเฉพาะสาระสำคัญและตัวอย่าง
 • แล้วทำแบบฝึกหัด
  • กลุ่มละข้อ
  • หรือ  2  กลุ่ม  ต่อ  1  ข้อ
  • แน่นอนที่นักเรียนจะต้องแสดงวิธีการคิดออกมาคนละแบบ  หรือไม่ก็คล้าย ๆ กัน  และคงไม่เหมือนกันทุกบรรทัด  (ถ้าไม่ได้ลอกกันมา)  เพราะคณิตศาสตร์มีวิธีการคิดที่หลากหลาย
 • เมื่อเสร็จแล้วจึงนำมาส่งท้ายชั่วโมง
 • หรือทำแบบฝึกหัดทีหลัง
  • แบบรวดเดียวไปทีละข้อ
  • เหมือนเตรียมสอบ
  • ตอนเฉลยตอบคำถามประมาณบรรทัดละคน  ถือเป็นการเช็คชื่อเข้าเรียนไปด้วย
 • การบ้าน
  • ตอนเฉลยตอบคำถามประมาณบรรทัดละคน  ถือเป็นการเช็คชื่อเข้าเรียนไปด้วย
ชิ้นงาน
 • กระดาษ  A4  เขียนสูตร  ART  คนละสูตร
 • สมุดวาดรูป  (ผลงานรวบยอด)  เขียน  “โจทย์นี้...เราทำได้สบายมาก”  เน้นโจทย์ของการสอบระดับชาติ  ตามเนื้อหาที่เรียน  ประกอบด้วย
  • โจทย์ + วิธีทำโดยละเอียด
  • สรุปแนวทางการคิดเป็นแผนภาพหรือ  Mind®Map
  • ภาพ  Emoticon  (การ์ตูนแสดงอารมณ์)
  • กล่องข้อความแสดงความคิดเห็น/คำคมสอนใจ
หลักฐานการสอน
 • ปพ.5  (ฉบับ  Microsoft Office Excel (.xlsx))
  • ว/ด/ป
  • เช็คเวลาเรียน-ลบ  "สด"
  • ลอก  ปพ.5  ลงตัวจริง
ระบบการให้คะแนน
 • นั่งเป็นกลุ่ม  “ให้และลบ”  คะแนนกลุ่ม  ฝึกการรับผิดชอบร่วมกัน
 • ส่วนด้านความรู้ใช้วิธีการของ  STAD

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (64) เกี่ยวกับครูบ๋อม (61) เรียนคณิตศาสตร์ (54) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (37) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) สวนข้างหน้าต่าง (20) เกษตรเกินไม่เป็นตัวอย่าง (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) SGS (15) Classroom (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ยุวกาชาด (7) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (6) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) เวกเตอร์ (3) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน