ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แนวทางการสอนจัดการห้องขี้เกียจให้เรียบร้อย

ปัญหา
        ครูบ๋อมสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โดยปกติแล้วครูบ๋อมจะให้การบ้านวันละ  3 – 8  ข้อ  นักเรียนทำบ้างไม่ทำบ้าง  อาจมีหลายเหตุผลที่  “ไม่ทำ”  ได้แก่  ขี้เกียจ  ต้องทำการบ้านหลายวิชา  ทำไม่ได้  รอครูเฉลยแล้วค่อยลอกเอาง่ายกว่า  เป็นต้น
        อีกทั้งได้มีการนำเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบางส่วน  ไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด  ทำให้ในบางภาคเรียนสอนไม่จบเนื้อหา  หรือเกือบจบเนื้อหาตามที่หลักสูตรได้กำหนดไว้

แนวทางการแก้ปัญหา
 • นั่งเป็นกลุ่ม
 • ไม่สอนตามหนังสือแบบเรียนทุกตัวอักษรเนื่องจากใช้เวลามาก
 • ให้สอนตามตัวบ่งชี้
 • สอนเฉพาะสาระสำคัญและตัวอย่าง
 • แล้วทำแบบฝึกหัด
  • กลุ่มละข้อ
  • หรือ  2  กลุ่ม  ต่อ  1  ข้อ
  • แน่นอนที่นักเรียนจะต้องแสดงวิธีการคิดออกมาคนละแบบ  หรือไม่ก็คล้าย ๆ กัน  และคงไม่เหมือนกันทุกบรรทัด  (ถ้าไม่ได้ลอกกันมา)  เพราะคณิตศาสตร์มีวิธีการคิดที่หลากหลาย
 • เมื่อเสร็จแล้วจึงนำมาส่งท้ายชั่วโมง
 • หรือทำแบบฝึกหัดทีหลัง
  • แบบรวดเดียวไปทีละข้อ
  • เหมือนเตรียมสอบ
  • ตอนเฉลยตอบคำถามประมาณบรรทัดละคน  ถือเป็นการเช็คชื่อเข้าเรียนไปด้วย
 • การบ้าน
  • ตอนเฉลยตอบคำถามประมาณบรรทัดละคน  ถือเป็นการเช็คชื่อเข้าเรียนไปด้วย
ชิ้นงาน
 • กระดาษ  A4  เขียนสูตร  ART  คนละสูตร
 • สมุดวาดรูป  (ผลงานรวบยอด)  เขียน  “โจทย์นี้...เราทำได้สบายมาก”  เน้นโจทย์ของการสอบระดับชาติ  ตามเนื้อหาที่เรียน  ประกอบด้วย
  • โจทย์ + วิธีทำโดยละเอียด
  • สรุปแนวทางการคิดเป็นแผนภาพหรือ  Mind®Map
  • ภาพ  Emoticon  (การ์ตูนแสดงอารมณ์)
  • กล่องข้อความแสดงความคิดเห็น/คำคมสอนใจ
หลักฐานการสอน
 • ปพ.5  (ฉบับ  Microsoft Office Excel (.xlsx))
  • ว/ด/ป
  • เช็คเวลาเรียน-ลบ  "สด"
  • ลอก  ปพ.5  ลงตัวจริง
ระบบการให้คะแนน
 • นั่งเป็นกลุ่ม  “ให้และลบ”  คะแนนกลุ่ม  ฝึกการรับผิดชอบร่วมกัน
 • ส่วนด้านความรู้ใช้วิธีการของ  STAD
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (30) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน