ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556

การส่งข้อมูลเวลาเรียนไม่ถึง 80% ของนักเรียน + ต่อเนื่องไปจนถึงการสอบปลายภาคเรียน

การส่งข้อมูลเวลาเรียนไม่ถึง 80% ของนักเรียน 

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ หรือบันทึกภาพ แล้วดูแบบขยาย อีกวิธีที่ลดขั้นตอนมากเลย
 • ให้เกียรติครูผู้สอนประจำวิชาดำเนินการเอง  ตั้งแต่ต้นจนถึงการตัดสินผลการเรียน  กล่าวคือ
  • แจ้งให้นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง  80%  ของเวลาเรียนทั้งหมด  ทราบเป็นเวลา  2  สัปดาห์ก่อนถึงวันสอบปลายภาค  เพื่อให้ทำงานซ่อมหรือเรียนซ่อมเสริมในเวลาเรียนที่ไม่ครบ  80%
  • สำหรับนักเรียนที่ไม่มาดำเนินการ  หรือดำเนินการไม่ทันเวลา  จะไม่มีสิทธิ์สอบ  แน่นอนผลการเรียนที่ได้คือ  "มส"  นั่นเอง
  • และเมื่อครูผู้สอนประจำวิชานำส่งแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนไปยังเจ้าหน้าที่เก็บรักษาข้อสอบของกลุ่มงานวิชาการ
   • ให้ดำเนินการเขียนใบปะหน้ากระดาษคำตอบ  สำหรับกรรมการกำกับดูแลห้องสอบ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ต่อเนื่องไปจนถึงการสอบปลายภาคเรียน
 • ใบปะหน้ากระดาษคำตอบ  สำหรับกรรมการกำกับดูแลห้องสอบ
  • ครูผู้สอนประจำวิชาจะต้องจัดเตรียมไว้ในแต่ละห้องเอง
  • โดยเป็นผู้เขียนรายชื่อนักเรียนที่  "ไม่มีสิทธิ์สอบ"  ในใบปะหน้ากระดาษคำตอบด้วยตนเอง
  • เพื่อให้กรรมการกำกับดูแลห้องสอบสามารถตรวจสอบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้
  • เพราะผู้ที่รู้ดีที่สุดคือ  "ครูผู้สอน"  มิใช่  "กรรมการกำกับดูแลห้องสอบ"  จึงให้เขียนเองจะได้ไม่ผิดพลาด
  • พร้อมแนบบัญชีรายชื่อตามระบบของโรงเรียนไว้ในชุดของแบบทดสอบแต่ละห้องด้วย
  • สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3  ในรายวิชาเพิ่มเติม  ครูผู้สอนประจำวิชาจะต้องดำเนินการจัดทำบัญชีลงชื่อผู้เข้าสอบเอง
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (59) เกี่ยวกับครูบ๋อม (48) Form/ข้อเสนอแนะ (30) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) SGS (11) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน