ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556

การส่งข้อมูลเวลาเรียนไม่ถึง 80% ของนักเรียน + ต่อเนื่องไปจนถึงการสอบปลายภาคเรียน

การส่งข้อมูลเวลาเรียนไม่ถึง 80% ของนักเรียน 

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ หรือบันทึกภาพ แล้วดูแบบขยาย อีกวิธีที่ลดขั้นตอนมากเลย
 • ให้เกียรติครูผู้สอนประจำวิชาดำเนินการเอง  ตั้งแต่ต้นจนถึงการตัดสินผลการเรียน  กล่าวคือ
  • แจ้งให้นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง  80%  ของเวลาเรียนทั้งหมด  ทราบเป็นเวลา  2  สัปดาห์ก่อนถึงวันสอบปลายภาค  เพื่อให้ทำงานซ่อมหรือเรียนซ่อมเสริมในเวลาเรียนที่ไม่ครบ  80%
  • สำหรับนักเรียนที่ไม่มาดำเนินการ  หรือดำเนินการไม่ทันเวลา  จะไม่มีสิทธิ์สอบ  แน่นอนผลการเรียนที่ได้คือ  "มส"  นั่นเอง
  • และเมื่อครูผู้สอนประจำวิชานำส่งแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนไปยังเจ้าหน้าที่เก็บรักษาข้อสอบของกลุ่มงานวิชาการ
   • ให้ดำเนินการเขียนใบปะหน้ากระดาษคำตอบ  สำหรับกรรมการกำกับดูแลห้องสอบ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ต่อเนื่องไปจนถึงการสอบปลายภาคเรียน
 • ใบปะหน้ากระดาษคำตอบ  สำหรับกรรมการกำกับดูแลห้องสอบ
  • ครูผู้สอนประจำวิชาจะต้องจัดเตรียมไว้ในแต่ละห้องเอง
  • โดยเป็นผู้เขียนรายชื่อนักเรียนที่  "ไม่มีสิทธิ์สอบ"  ในใบปะหน้ากระดาษคำตอบด้วยตนเอง
  • เพื่อให้กรรมการกำกับดูแลห้องสอบสามารถตรวจสอบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้
  • เพราะผู้ที่รู้ดีที่สุดคือ  "ครูผู้สอน"  มิใช่  "กรรมการกำกับดูแลห้องสอบ"  จึงให้เขียนเองจะได้ไม่ผิดพลาด
  • พร้อมแนบบัญชีรายชื่อตามระบบของโรงเรียนไว้ในชุดของแบบทดสอบแต่ละห้องด้วย
  • สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3  ในรายวิชาเพิ่มเติม  ครูผู้สอนประจำวิชาจะต้องดำเนินการจัดทำบัญชีลงชื่อผู้เข้าสอบเอง
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน