ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556

การส่งข้อมูลเวลาเรียนไม่ถึง 80% ของนักเรียน + ต่อเนื่องไปจนถึงการสอบปลายภาคเรียน

การส่งข้อมูลเวลาเรียนไม่ถึง 80% ของนักเรียน 

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ หรือบันทึกภาพ แล้วดูแบบขยาย อีกวิธีที่ลดขั้นตอนมากเลย
 • ให้เกียรติครูผู้สอนประจำวิชาดำเนินการเอง  ตั้งแต่ต้นจนถึงการตัดสินผลการเรียน  กล่าวคือ
  • แจ้งให้นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง  80%  ของเวลาเรียนทั้งหมด  ทราบเป็นเวลา  2  สัปดาห์ก่อนถึงวันสอบปลายภาค  เพื่อให้ทำงานซ่อมหรือเรียนซ่อมเสริมในเวลาเรียนที่ไม่ครบ  80%
  • สำหรับนักเรียนที่ไม่มาดำเนินการ  หรือดำเนินการไม่ทันเวลา  จะไม่มีสิทธิ์สอบ  แน่นอนผลการเรียนที่ได้คือ  "มส"  นั่นเอง
  • และเมื่อครูผู้สอนประจำวิชานำส่งแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนไปยังเจ้าหน้าที่เก็บรักษาข้อสอบของกลุ่มงานวิชาการ
   • ให้ดำเนินการเขียนใบปะหน้ากระดาษคำตอบ  สำหรับกรรมการกำกับดูแลห้องสอบ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ต่อเนื่องไปจนถึงการสอบปลายภาคเรียน
 • ใบปะหน้ากระดาษคำตอบ  สำหรับกรรมการกำกับดูแลห้องสอบ
  • ครูผู้สอนประจำวิชาจะต้องจัดเตรียมไว้ในแต่ละห้องเอง
  • โดยเป็นผู้เขียนรายชื่อนักเรียนที่  "ไม่มีสิทธิ์สอบ"  ในใบปะหน้ากระดาษคำตอบด้วยตนเอง
  • เพื่อให้กรรมการกำกับดูแลห้องสอบสามารถตรวจสอบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้
  • เพราะผู้ที่รู้ดีที่สุดคือ  "ครูผู้สอน"  มิใช่  "กรรมการกำกับดูแลห้องสอบ"  จึงให้เขียนเองจะได้ไม่ผิดพลาด
  • พร้อมแนบบัญชีรายชื่อตามระบบของโรงเรียนไว้ในชุดของแบบทดสอบแต่ละห้องด้วย
  • สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3  ในรายวิชาเพิ่มเติม  ครูผู้สอนประจำวิชาจะต้องดำเนินการจัดทำบัญชีลงชื่อผู้เข้าสอบเอง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (64) เรียนคณิตศาสตร์ (53) เกี่ยวกับครูบ๋อม (50) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (21) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) SGS (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน