ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การนับอายุของนักเรียนและชื่อ-สกุล แบบแยกคอลัมภ์

ปัญหาที่  1
 • เมื่อต้องส่งข้อมูลเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดของนักเรียน  แต่ให้นับอายุ  (ปีและเดือน)  ด้วย
แนวทางการแ้ก้ปัญหาที่  1
 • ถ้าข้อมูลที่ได้มาเป็นรูปแบบ  "ข้อความ"  (Text)  (ชิดซ้าย)  ให้เปลี่ยนเป็นรูปแบบ  "ทั่วไป"  ก่อน  (ชิดขวา)  โดย
  • คลิกเลือกคอลัมภ์หรือเซลล์ที่ต้องการเปลี่ยน
 
  • เลือกเมนู  "ข้อมูล"  และ  "ข้อความเป็นคอลัมภ์"
  • เลือก  "ถัดไป"
  • เลือก  "ถัดไป"
  • เลือก  "รูปแบบข้อมูลคอลัมภ์"  เป็น  "วันที่"  แล้วเลือกรูปแบบตามรูปแบบคอลัมภ์ที่เราเลือก  ในที่นี้คือ  วัน/เดือน/ปี  ดังนั้นจึงเลือก  "DMY"  (วัน  เดือน  ปี)  แล้วจึงเลือก  "เสร็จสิ้น"  เท่านี้ก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบ  "ข้อความ"  เป็นรูปแแบบ  "วันที่"  ได้แล้ว
 • เมื่อได้ข้อมูลในรูปแบบ  "วันที่"  แล้วจึงเปลี่ยนปีเกิดจาก  ปี  พ.ศ.  ให้เป็นปี  ค.ศ.  ก่อน  เพราะ  Microsoft Office Excel  จะคำนวนเฉพาะรูปแบบปี  ค.ศ.  โดย
  • ใช้ฟังก์ชัน
   • =DATE(YEAR(Cell)-543,MONTH(Cell),DAY(Cell))
 • จากนั้นจึงนับอายุปัจจุบัน  โดย  (เลือก  Cell  จากคอลัมภ์ปี  ค.ศ.)
  • ใช้ฟังก์ชัน
   • =DATEDIF(Cell,TODAY(),"Y")&" ปี "&DATEDIF(Cell,TODAY(),"YM")&" เดือน "&DATEDIF(Cell,TODAY()+1,"MD")&" วัน"
 • แนะนำให้ใช้รูปแบบหัวตาราง  ดังนี้ปัญหาที่  2
 • เมื่อต้องส่งข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ-นามสกุล  แบบแยกคอลัมภ์  แต่ฐานข้อมูลที่มีกลับเขียนเรียงกัน
แนวทางการแ้ก้ปัญหาที่  2
 • ชื่อ
  • =LEFT(A2, SEARCH(" ",Cell,1))
 • ชื่อกลาง
  • =MID(A2,SEARCH(" ",Cell,1)+1,SEARCH(" ",Cell,SEARCH(" ",Cell,1)+1)-SEARCH(" ",Cell,1)
 •  นามสกุล
  • =RIGHT(A2,LEN(Cell)-SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",Cell,1)+1))
ศึกษาเพิ่มเติม : http://office.microsoft.com/th-th/excel-help
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน