ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การนับอายุของนักเรียนและชื่อ-สกุล แบบแยกคอลัมภ์

ปัญหาที่  1
 • เมื่อต้องส่งข้อมูลเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดของนักเรียน  แต่ให้นับอายุ  (ปีและเดือน)  ด้วย
แนวทางการแ้ก้ปัญหาที่  1
 • ถ้าข้อมูลที่ได้มาเป็นรูปแบบ  "ข้อความ"  (Text)  (ชิดซ้าย)  ให้เปลี่ยนเป็นรูปแบบ  "ทั่วไป"  ก่อน  (ชิดขวา)  โดย
  • คลิกเลือกคอลัมภ์หรือเซลล์ที่ต้องการเปลี่ยน
 
  • เลือกเมนู  "ข้อมูล"  และ  "ข้อความเป็นคอลัมภ์"
  • เลือก  "ถัดไป"
  • เลือก  "ถัดไป"
  • เลือก  "รูปแบบข้อมูลคอลัมภ์"  เป็น  "วันที่"  แล้วเลือกรูปแบบตามรูปแบบคอลัมภ์ที่เราเลือก  ในที่นี้คือ  วัน/เดือน/ปี  ดังนั้นจึงเลือก  "DMY"  (วัน  เดือน  ปี)  แล้วจึงเลือก  "เสร็จสิ้น"  เท่านี้ก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบ  "ข้อความ"  เป็นรูปแแบบ  "วันที่"  ได้แล้ว
 • เมื่อได้ข้อมูลในรูปแบบ  "วันที่"  แล้วจึงเปลี่ยนปีเกิดจาก  ปี  พ.ศ.  ให้เป็นปี  ค.ศ.  ก่อน  เพราะ  Microsoft Office Excel  จะคำนวนเฉพาะรูปแบบปี  ค.ศ.  โดย
  • ใช้ฟังก์ชัน
   • =DATE(YEAR(Cell)-543,MONTH(Cell),DAY(Cell))
 • จากนั้นจึงนับอายุปัจจุบัน  โดย  (เลือก  Cell  จากคอลัมภ์ปี  ค.ศ.)
  • ใช้ฟังก์ชัน
   • =DATEDIF(Cell,TODAY(),"Y")&" ปี "&DATEDIF(Cell,TODAY(),"YM")&" เดือน "&DATEDIF(Cell,TODAY()+1,"MD")&" วัน"
 • แนะนำให้ใช้รูปแบบหัวตาราง  ดังนี้ปัญหาที่  2
 • เมื่อต้องส่งข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ-นามสกุล  แบบแยกคอลัมภ์  แต่ฐานข้อมูลที่มีกลับเขียนเรียงกัน
แนวทางการแ้ก้ปัญหาที่  2
 • ชื่อ
  • =LEFT(A2, SEARCH(" ",Cell,1))
 • ชื่อกลาง
  • =MID(A2,SEARCH(" ",Cell,1)+1,SEARCH(" ",Cell,SEARCH(" ",Cell,1)+1)-SEARCH(" ",Cell,1)
 •  นามสกุล
  • =RIGHT(A2,LEN(Cell)-SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ",Cell,1)+1))
ศึกษาเพิ่มเติม : http://office.microsoft.com/th-th/excel-help
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (30) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน