ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556

การตรวจสอบความถูกต้องของ ปพ.5 (กระดาษ)

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ หรือบันทึกภาพ แล้วดูแบบขยาย ปัญหา
  • มีหลายโรงเรียนที่มีการโยนภาระการตรวจสอบความถูกต้องของ ปพ.5 (กระดาษ)  ให้กับงานวัดและประเมินผลแต่เพียงฝ่ายเดียว
  • ยิ่งถ้าเป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่แล้ว  จำนวนของ ปพ.5 (กระดาษ)  ย่อมมีจำนวนหลายเล่มเป็นธรรมดา
  • แน่นอนเมื่อมีปพ.5  จำนวนหลายเล่ม  ภาระงานในการตรวจสอบย่อมมากตามไปด้วย  จนส่งผลให้ประสิทธิภาพในการตรวจสอบความถูกต้องลดลง
แนวทางการแก้ปัญหา
  • ควรกระจายงานไปยังกลุ่มสาระการเรียนรู้  หรือให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้บริหารจัดการให้สมาชิกในกลุ่มสาระการเรียนรู้เปลี่ยนกันตรวจสอบความถูกต้องของ  ปพ.5  (กระดาษ)  คาดว่าจะมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบความถูกต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน
  • หรืออาจจะยกเลิกการใช้  ปพ.5  ฉบับกระดาษ  แล้วหันมาใช้ฉบับคอมพิวเตอร์แทน  เช่น  ปพ.  5  จากโปรแกรมสำหรับรูป  ปพ.5 ฉบับ Microsoft Office Excel (.xlsx)

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (77) โปรแกรมครูบ๋อม (62) เกี่ยวกับครูบ๋อม (49) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (20) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) SGS (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง