ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556

การกำหนดตัวเลือกที่ถูกต้องในข้อสอบแบบปรนัยและกระดาษคำตอบ (เฉพาะกิจ)

ปัญหา
  • ต้องการสร้างแบบทดสอบ  แบบปรนัย  ชนิด  4  ตัวเลือก  อย่างเป็นระบบ
แนวทางการแก้ปัญหา
  • กำหนดขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ  แบบปรนัย  ชนิด  4  ตัวเลือก    ตามแบบของครูบ๋อม  (บางชุดครูบ๋อมก็สร้าง  6  ตัวเลือก  เพื่อป้องกันการเดาคำตอบ)
        1.  สร้างโจทย์  แสดงวิธีทำหรือแนวคิด
        2.  คัดลอกคำตอบที่ถูกต้อง  ใส่ในตัวเลือกทุกตัวตั้งแต่  1  ถึง  4
        3.  ทำการสุ่มแรเงาสีในตัวเลือกที่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง  (เฉลย)  ในสัดส่วนที่เท่ากันทุกข้อ  เช่น  สุ่ม
  • ตัวเลือก  1  จำนวน  10  ข้อ
  • ตัวเลือก  2  จำนวน  10  ข้อ
  • ตัวเลือก  3  จำนวน  10  ข้อ
  • ตัวเลือก  4  จำนวน  10  ข้อ
        4.  แก้ไขตัวเลือกที่ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องทุกข้อ  ให้เป็นตัวเลือกลวงจนครบทุกข้อ

        5.  ทำตารางเฉลย  เพื่อเป็นการสรุปคำตอบทุกข้อ
        6.  พิมพ์แบบทดสอบ  "ฉบับแรเงาคำตอบ"  จำนวน  1  ชุด  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแบบทดสอบ
        7.  ลบแรเงาคำตอบ  แล้วพิมพ์แบบทดสอบ  "ฉบับสมบูรณ์"  จำนวน  1  ชุด  เพื่อส่งสำเนาตามจำนวนผู้เข้าสอบ
               หมายเหตุ  ข้อนี้  ถ้าลืมมีเสียหาย  "แก่ทางราชการ"  เพราะครูบ๋อมเคยทำมาแล้ว  "ลืมลบแรเงาคำตอบ"  โชคดีที่ยังไม่ได้เย็บชุด  และยังไม่ได้นำไปสอบ  งานนี้ครูบ๋อมต้องบอกกับเจ้าหน้าที่ห้องสำเนาเอกสารว่า  "ครูบ๋อมผิดไปแล้ว  ขออภัยเป็นอย่างสูง  ต่อไปข้าน้อยจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้ว"  และแล้วข้อสอบที่สำเนา  "ชุดแรเงาคำตอบ"  ก็กลายเป็นขี้เถ้า  (หมดกระดาษไปกี่รีมนั้นไม่บอก  ขอเป็นความลับของทางราชการน  บอกเพียงว่าแบบทดสอบชุดนั้นมีคำถาม  20  ข้อ  ใช้สอบจำนวน  4  ห้องเรียน)  จากนั้นจึงได้แก้ไขโดยการลบแรเงาคำตอบออกทุกข้อ  แล้วส่งสำเนาอีกครั้ง  งานเลยต้องรบกวนเจ้าหน้าที่ห้องสำเนาเอกสารเป็นครั้งที่สอง...ทำไงได้...ก็เป็น..."ครูเจ้าปัญหา"  ไง

ข้อสังเกต
              ข้อสอบแบบนี้มีทางเดียวที่จะเดาได้คือ  "ต้องรักเดียวใจเดียว"  คือครูบ๋อมหมายถึง  เลือกคำตอบข้อเดียวตั้งแต่คำถามข้อที่  1  จนถึงข้อสุดท้าย  ก็จะถูกแน่นอน  1  ใน  4  ของจำนวนข้อสอบทั้งหมด  งานนี้ต้องใช้ความรู้เรื่องความน่าจะเป็นให้เป็นประโยชน์

      

               กรณีที่ต้องการเก็บข้อมูลสำหรับทำการวิจัยในชั้นเรียน  เพื่อความสะดวกและประหยัดในการบันทึกข้อมูลจึงได้ออกแบบกระดาษคำตอบเฉพาะกิจ  ดังต่อไปนี้
คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ หรือบันทึกภาพ แล้วดูแบบขยาย

 

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน