ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

หาคำตอบมาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

ปัญหา

 • เมื่อการประเมินภายใน  "มาอีกแล้ว"  และต้องทำการวิเคราะห์หาคำตอบใน
  • มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
   • ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
   • ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
   • ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
   • ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
 • ตัวบ่งชี้อื่นแค่คลิกนิดหน่อยก็ได้คำตอบแล้ว  เพราะมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว  แต่ตัวบ่งชี้ที่  5.2  และ  5.3  นี้แหละปัญหา  ต้องมานับจำนวน  ต้องมาคิดร้อยละ  น่าเหนื่อยและน่าเบื่อหน่ายที่สุดเลย  ชีวิต  "ครูสายการสอน"  กับ  "การประเมินภายใน"

แนวทางการแกััปัญหา

 • ศึกษา  "แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา"  จาก  สำนักทดสอบทางการศึกษา
 • สร้าง  Sheet  เพิ่มใน  ปพ.5 ฉบับ Microsoft Office Excel (.xlsx)  ของครูบ๋อม  เพื่อวิเคราะห์หาคำตอบ
 • สร้างไฟล์  Microsoft Office Excel  เพื่อเชื่อมโยง  ในการหาคำตอบของมาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  มีให้เลือกใช้จำนวน  2  แบบคือ
 1. แบบกรอกจำนวนนักเรียนจำนวนตามข้อและระดับการประเมิน
 2. แบบกรอกข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
 • กรณีที่ใช้  ปพ.5  ที่ครูบ๋อมพัฒนาขึ้น  ขอแนะนำให้ใช้แบบที่  1  เพราะแบบที่สองไฟล์ค่อนข้างมีขนาดใหญ่ และมีภาระในการกรอกข้อมูลมาก
 • สำหรับแบบที่  1  เพียงแค่  "คัดลอก"  ข้อมูลจาก  Sheet  ที่เพิ่มใน  ปพ.5 ฉบับ Microsoft Office Excel (.xlsx)  ของครูบ๋อม  แล้วนำมาวาง  "แบบพิเศษ"
  • "สรุปผล  3  ด้าน"  เป็นเมนูใหม่ที่เพิ่ม
 
  •  ตัวอย่างข้อมูลจาก  Sheet  เพิ่มใน  ปพ.5 ฉบับ Microsoft Office Excel (.xlsx)  ของครูบ๋อม
 
  • หน้าแรกของไฟล์  Microsoft Office Excel  เพื่อเชื่อมโยง  ในการหาคำตอบของมาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
 
  • หน้าแรกของแบบกรอกข้อมูลเป็นรายบุคคล

เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (77) โปรแกรมครูบ๋อม (60) เกี่ยวกับครูบ๋อม (48) Form/ข้อเสนอแนะ (30) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (23) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (18) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) การวัดและประเมินผล (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) SGS (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

ชมโลกกว้างแบบไม่ต้องเดินทาง

streetview (แหล่งท่องเที่ยว)
ค้นหาหนังสือดี ๆ (google scholar : ยืนบนไหล่ของยักษ์)
แปลภาษา (google translate)
Gmail
เตรียมข้อมูลก่อนเดินทาง (google maps)
ชมงานศิลปะทั่วโลก (google culturalinstitute)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน