ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

หาคำตอบมาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

ปัญหา

 • เมื่อการประเมินภายใน  "มาอีกแล้ว"  และต้องทำการวิเคราะห์หาคำตอบใน
  • มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
   • ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
   • ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
   • ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
   • ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
 • ตัวบ่งชี้อื่นแค่คลิกนิดหน่อยก็ได้คำตอบแล้ว  เพราะมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว  แต่ตัวบ่งชี้ที่  5.2  และ  5.3  นี้แหละปัญหา  ต้องมานับจำนวน  ต้องมาคิดร้อยละ  น่าเหนื่อยและน่าเบื่อหน่ายที่สุดเลย  ชีวิต  "ครูสายการสอน"  กับ  "การประเมินภายใน"

แนวทางการแกััปัญหา

 • ศึกษา  "แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา"  จาก  สำนักทดสอบทางการศึกษา
 • สร้าง  Sheet  เพิ่มใน  ปพ.5 ฉบับ Microsoft Office Excel (.xlsx)  ของครูบ๋อม  เพื่อวิเคราะห์หาคำตอบ
 • สร้างไฟล์  Microsoft Office Excel  เพื่อเชื่อมโยง  ในการหาคำตอบของมาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  มีให้เลือกใช้จำนวน  2  แบบคือ
 1. แบบกรอกจำนวนนักเรียนจำนวนตามข้อและระดับการประเมิน
 2. แบบกรอกข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล
 • กรณีที่ใช้  ปพ.5  ที่ครูบ๋อมพัฒนาขึ้น  ขอแนะนำให้ใช้แบบที่  1  เพราะแบบที่สองไฟล์ค่อนข้างมีขนาดใหญ่ และมีภาระในการกรอกข้อมูลมาก
 • สำหรับแบบที่  1  เพียงแค่  "คัดลอก"  ข้อมูลจาก  Sheet  ที่เพิ่มใน  ปพ.5 ฉบับ Microsoft Office Excel (.xlsx)  ของครูบ๋อม  แล้วนำมาวาง  "แบบพิเศษ"
  • "สรุปผล  3  ด้าน"  เป็นเมนูใหม่ที่เพิ่ม
 
  •  ตัวอย่างข้อมูลจาก  Sheet  เพิ่มใน  ปพ.5 ฉบับ Microsoft Office Excel (.xlsx)  ของครูบ๋อม
 
  • หน้าแรกของไฟล์  Microsoft Office Excel  เพื่อเชื่อมโยง  ในการหาคำตอบของมาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
 
  • หน้าแรกของแบบกรอกข้อมูลเป็นรายบุคคล

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน