ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ภาคเรียนที่ 1 เมื่อครูบ๋อมไม่อยู่โรงเรียน

ปัญหา 
 • เมื่อครูบ๋อมไม่อยู่โรงเรียน  กรณี
  • ไปราชการ
  • ลากิจ
  • ลาป่วย
 • ทางโรงเรียนต้องจัดครูเข้าสอนแทน  เพื่อความเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
แนวทางการแก้ปัญหา
 • ดำเนินการจัดเตรียมใบงานหรือใบความรู้  แล้วส่งมอบกลุ่มงานวิชาการให้ดำเนินการต่อไป
 • รายละเอียดใบงานหรือใบความรู้มีดังต่อไปนี้
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  :  แนะแนว

คำสั่ง
 • ให้นักเรียนตอบคำถาม  จากคำถาม  3  ข้อต่อไปนี้  ลงในกระดาษที่ครูแจกให้ โดยใช้ความสามารถในการเขียน
  • คำถามข้อที่  1  (อย่าดูถูกฉันนะ)   :  สิ่งที่คนอื่นดูถูกฉันไว้คือ?  (เลือกมา  1  อย่าง/เรื่อง)
  • คำถามข้อที่  2  (ฉันจะทำให้ดู)  :  ฉันจะทำอย่างไรเพื่อพิสูจน์ว่าฉันทำได้?
  • คำถามข้อที่  3  (คอยดูก็แล้วกัน)  :  คิดว่าคนที่ดูถูกฉันจะมีปฏิกิริยาอย่างไร?
   • 3.1  ถ้าทำไม่สำเร็จ  คิดว่าคนที่ดูถูกฉันจะมีปฏิกิริยาอย่างไร?
   • 3.2  ถ้าทำสำเร็จ  คิดว่าคนที่ดูถูกฉันจะมีปฏิกิริยาอย่างไร?
  • เมื่อตอบคำถามเสร็จแล้ว  ให้นักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน แล้วนำส่งครูผู้สอนต่อไป  หากหมดเวลาก่อนให้นำเสนอในชั่วโมงต่อไป


ให้นักเรียนคัดสูตร  สูตรละ  30  จบ

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ครั้งที่  1คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ครั้งที่  1
ครั้งที่  2


ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน