ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ภาคเรียนที่ 1 เมื่อครูบ๋อมไม่อยู่โรงเรียน

ปัญหา 
 • เมื่อครูบ๋อมไม่อยู่โรงเรียน  กรณี
  • ไปราชการ
  • ลากิจ
  • ลาป่วย
 • ทางโรงเรียนต้องจัดครูเข้าสอนแทน  เพื่อความเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
แนวทางการแก้ปัญหา
 • ดำเนินการจัดเตรียมใบงานหรือใบความรู้  แล้วส่งมอบกลุ่มงานวิชาการให้ดำเนินการต่อไป
 • รายละเอียดใบงานหรือใบความรู้มีดังต่อไปนี้
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  :  แนะแนว

คำสั่ง
 • ให้นักเรียนตอบคำถาม  จากคำถาม  3  ข้อต่อไปนี้  ลงในกระดาษที่ครูแจกให้ โดยใช้ความสามารถในการเขียน
  • คำถามข้อที่  1  (อย่าดูถูกฉันนะ)   :  สิ่งที่คนอื่นดูถูกฉันไว้คือ?  (เลือกมา  1  อย่าง/เรื่อง)
  • คำถามข้อที่  2  (ฉันจะทำให้ดู)  :  ฉันจะทำอย่างไรเพื่อพิสูจน์ว่าฉันทำได้?
  • คำถามข้อที่  3  (คอยดูก็แล้วกัน)  :  คิดว่าคนที่ดูถูกฉันจะมีปฏิกิริยาอย่างไร?
   • 3.1  ถ้าทำไม่สำเร็จ  คิดว่าคนที่ดูถูกฉันจะมีปฏิกิริยาอย่างไร?
   • 3.2  ถ้าทำสำเร็จ  คิดว่าคนที่ดูถูกฉันจะมีปฏิกิริยาอย่างไร?
  • เมื่อตอบคำถามเสร็จแล้ว  ให้นักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน แล้วนำส่งครูผู้สอนต่อไป  หากหมดเวลาก่อนให้นำเสนอในชั่วโมงต่อไป


ให้นักเรียนคัดสูตร  สูตรละ  30  จบ

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ครั้งที่  1คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
ครั้งที่  1
ครั้งที่  2


จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (77) โปรแกรมครูบ๋อม (62) เกี่ยวกับครูบ๋อม (49) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (20) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) SGS (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง