ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556

การตรวจสอบ ปพ.1 และการสำรองรูปถ่ายนักเรียน

ปัญหา
 • เมื่อต้องการตรวจสอบ ปพ.1 และสำรองรูปถ่ายนักเรียน
 • โดยเฉพาะการตรวจสอบ ปพ.1 นั้น จะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังในการตรวจสอบความถูกต้อง เนื่องจากเป็นเอกสารสำคัญสำหรับนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษา
แนวทางการแก้ปัญหา
 •  สร้างไฟล์สำหรับจัดเก็บข้อมูลสำหรับการตรวจ ปพ.1 ดังนี้
  • ตรวจสอบ ปพ.1 สำหรับ 1,000 คน
  • ตรวจสอบ ปพ.1 สำหรับ 500 คน
  • ตรวจสอบ ปพ.1 สำหรับ 300 คน
(ยิ่งจำนวนมากการประมวลผลยิ่งช้า ฉะนั้นขอแนะนำให้ใช้จำนวนใกล้เคียงกับจำนวนนักเรียนของตน)
 • อย่าลืมเรียงลำดับข้อมูล (A > Z) ในแต่ละ Sheet เพื่อความถูกต้องของการค้นหาข้อมูลด้วยคำสั่ง Vlookup
 
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

            ในการจัดทำ  ปพ.1  นั้นต้องมีการดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อของนักเรียนที่ใช้  ปพ.1  แต่ละฉบับก่อน  โดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้
 • สำรวจจำนวนของ  ปพ.1  ในแต่ละระดับชั้น  (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย)  แล้วจัดทำบัญชี
  • เล่มที่
  • ชุดที่
  • เลขที่
  • ซื้อ  ปีการศึกษา
 • จัดทำบัญชีข้อมูลของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น  (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย)  ตามรายการต่อไปนี้
  • เลขประจำตัว
  • ชื่อ-สกุล
  • ปีการศึกษาที่จบ
  • ห้อง
  • เลขที่
  • สถานะทางการเรียน
  • เพศ
 • จากนั้นเรียงเลขประจำตัวของนักเรียนจากน้อยไปมาก
 • สร้างหัวตาราง
  • ซื้อ  ปีการศึกษา
  • เล่มที่
  • ชุดที่
  • เลขที่
  • แผ่นที่
  • เลขประจำตัว
  • ชื่อ-สกุล
  • ปีการศึกษาที่จบ
  • ห้อง
  • เลขที่
  • สถานะทางการเรียน
  • เพศ 
 การตรวจสอบ ปพ.1 และการสำรองรูปถ่ายนักเรียน

            เมื่อถึงต้นภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษาสุดท้ายของการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย  ให้ดำเนินการตรวจสอบ ปพ.1 และสำรองรูปถ่ายนักเีรียน  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ หรือบันทึกภาพ แล้วดูแบบขยาย 


 • การตรวจสอบหัว  ปพ.1
  • พิมพ์แบบลายน้ำ  ด้วยประโยค  “สำเนาสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเท่านั้น”
  • พิมพ์ตัวหนาตรงที่ว่าง  ด้วยประโยค  “ลงชื่อผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล” (ผู้ปกครอง)
  • ด้านหลังพิมพ์กำหนดเวลาการสำเร็จการศึกษา  4  เดือน/ครั้ง  ไม่ต้องระบุวันที่  เดี๋ยวจะยุ่งยาก
  • สั่งพิมพ์แล้วส่ง  Copy  ( จำนวน   ม.3 + ม.6 )
  • พิมพ์  ปพ.1  ฉบับสำเนาด้านลายน้ำ
  • แจกนักเรียนเป็นรายคน
  • ให้นักเรียนและผู้ปกครองลงชื่อรับทราบ
  • นักเรียนตัดรูปให้พอดีกรอบติดรูปใน ปพ.1
  • ส่งงานทะเบียน
 
 • การสำรองรูปถ่ายนักเรียน
  • เริ่มต้นภาคเรียนที่  2  สำหรับ  ม.3  และ  ม.6
   • รูปถ่ายที่  1  เพื่อทำทำเนียบรุ่น  ใช้จดหมายเวียน  "ที่อยู่"  โดยการสร้างฐานข้อมูล
   • รูปถ่ายที่  2  เพื่อสำรอง  ปพ.1  หาย ครั้งที่ 1
   • รูปถ่ายที่  3  เพื่อสำรอง  ปพ.1  หาย ครั้งที่ 2
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (59) เกี่ยวกับครูบ๋อม (48) Form/ข้อเสนอแนะ (30) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) SGS (11) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน