ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556

การตรวจสอบ ปพ.1 และการสำรองรูปถ่ายนักเรียน

ปัญหา
 • เมื่อต้องการตรวจสอบ ปพ.1 และสำรองรูปถ่ายนักเรียน
 • โดยเฉพาะการตรวจสอบ ปพ.1 นั้น จะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังในการตรวจสอบความถูกต้อง เนื่องจากเป็นเอกสารสำคัญสำหรับนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษา
แนวทางการแก้ปัญหา
 •  สร้างไฟล์สำหรับจัดเก็บข้อมูลสำหรับการตรวจ ปพ.1 ดังนี้
  • ตรวจสอบ ปพ.1 สำหรับ 1,000 คน
  • ตรวจสอบ ปพ.1 สำหรับ 500 คน
  • ตรวจสอบ ปพ.1 สำหรับ 300 คน
(ยิ่งจำนวนมากการประมวลผลยิ่งช้า ฉะนั้นขอแนะนำให้ใช้จำนวนใกล้เคียงกับจำนวนนักเรียนของตน)
 • อย่าลืมเรียงลำดับข้อมูล (A > Z) ในแต่ละ Sheet เพื่อความถูกต้องของการค้นหาข้อมูลด้วยคำสั่ง Vlookup
 
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

            ในการจัดทำ  ปพ.1  นั้นต้องมีการดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อของนักเรียนที่ใช้  ปพ.1  แต่ละฉบับก่อน  โดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้
 • สำรวจจำนวนของ  ปพ.1  ในแต่ละระดับชั้น  (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย)  แล้วจัดทำบัญชี
  • เล่มที่
  • ชุดที่
  • เลขที่
  • ซื้อ  ปีการศึกษา
 • จัดทำบัญชีข้อมูลของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น  (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย)  ตามรายการต่อไปนี้
  • เลขประจำตัว
  • ชื่อ-สกุล
  • ปีการศึกษาที่จบ
  • ห้อง
  • เลขที่
  • สถานะทางการเรียน
  • เพศ
 • จากนั้นเรียงเลขประจำตัวของนักเรียนจากน้อยไปมาก
 • สร้างหัวตาราง
  • ซื้อ  ปีการศึกษา
  • เล่มที่
  • ชุดที่
  • เลขที่
  • แผ่นที่
  • เลขประจำตัว
  • ชื่อ-สกุล
  • ปีการศึกษาที่จบ
  • ห้อง
  • เลขที่
  • สถานะทางการเรียน
  • เพศ 
 การตรวจสอบ ปพ.1 และการสำรองรูปถ่ายนักเรียน

            เมื่อถึงต้นภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษาสุดท้ายของการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย  ให้ดำเนินการตรวจสอบ ปพ.1 และสำรองรูปถ่ายนักเีรียน  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ หรือบันทึกภาพ แล้วดูแบบขยาย 


 • การตรวจสอบหัว  ปพ.1
  • พิมพ์แบบลายน้ำ  ด้วยประโยค  “สำเนาสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเท่านั้น”
  • พิมพ์ตัวหนาตรงที่ว่าง  ด้วยประโยค  “ลงชื่อผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล” (ผู้ปกครอง)
  • ด้านหลังพิมพ์กำหนดเวลาการสำเร็จการศึกษา  4  เดือน/ครั้ง  ไม่ต้องระบุวันที่  เดี๋ยวจะยุ่งยาก
  • สั่งพิมพ์แล้วส่ง  Copy  ( จำนวน   ม.3 + ม.6 )
  • พิมพ์  ปพ.1  ฉบับสำเนาด้านลายน้ำ
  • แจกนักเรียนเป็นรายคน
  • ให้นักเรียนและผู้ปกครองลงชื่อรับทราบ
  • นักเรียนตัดรูปให้พอดีกรอบติดรูปใน ปพ.1
  • ส่งงานทะเบียน
 
 • การสำรองรูปถ่ายนักเรียน
  • เริ่มต้นภาคเรียนที่  2  สำหรับ  ม.3  และ  ม.6
   • รูปถ่ายที่  1  เพื่อทำทำเนียบรุ่น  ใช้จดหมายเวียน  "ที่อยู่"  โดยการสร้างฐานข้อมูล
   • รูปถ่ายที่  2  เพื่อสำรอง  ปพ.1  หาย ครั้งที่ 1
   • รูปถ่ายที่  3  เพื่อสำรอง  ปพ.1  หาย ครั้งที่ 2
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน