ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556

การตรวจสอบ ปพ.1 และการสำรองรูปถ่ายนักเรียน

ปัญหา
 • เมื่อต้องการตรวจสอบ ปพ.1 และสำรองรูปถ่ายนักเรียน
 • โดยเฉพาะการตรวจสอบ ปพ.1 นั้น จะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังในการตรวจสอบความถูกต้อง เนื่องจากเป็นเอกสารสำคัญสำหรับนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษา
แนวทางการแก้ปัญหา
 •  สร้างไฟล์สำหรับจัดเก็บข้อมูลสำหรับการตรวจ ปพ.1 ดังนี้
  • ตรวจสอบ ปพ.1 สำหรับ 1,000 คน
  • ตรวจสอบ ปพ.1 สำหรับ 500 คน
  • ตรวจสอบ ปพ.1 สำหรับ 300 คน
(ยิ่งจำนวนมากการประมวลผลยิ่งช้า ฉะนั้นขอแนะนำให้ใช้จำนวนใกล้เคียงกับจำนวนนักเรียนของตน)
 • อย่าลืมเรียงลำดับข้อมูล (A > Z) ในแต่ละ Sheet เพื่อความถูกต้องของการค้นหาข้อมูลด้วยคำสั่ง Vlookup
 
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

            ในการจัดทำ  ปพ.1  นั้นต้องมีการดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อของนักเรียนที่ใช้  ปพ.1  แต่ละฉบับก่อน  โดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้
 • สำรวจจำนวนของ  ปพ.1  ในแต่ละระดับชั้น  (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย)  แล้วจัดทำบัญชี
  • เล่มที่
  • ชุดที่
  • เลขที่
  • ซื้อ  ปีการศึกษา
 • จัดทำบัญชีข้อมูลของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น  (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย)  ตามรายการต่อไปนี้
  • เลขประจำตัว
  • ชื่อ-สกุล
  • ปีการศึกษาที่จบ
  • ห้อง
  • เลขที่
  • สถานะทางการเรียน
  • เพศ
 • จากนั้นเรียงเลขประจำตัวของนักเรียนจากน้อยไปมาก
 • สร้างหัวตาราง
  • ซื้อ  ปีการศึกษา
  • เล่มที่
  • ชุดที่
  • เลขที่
  • แผ่นที่
  • เลขประจำตัว
  • ชื่อ-สกุล
  • ปีการศึกษาที่จบ
  • ห้อง
  • เลขที่
  • สถานะทางการเรียน
  • เพศ 
 การตรวจสอบ ปพ.1 และการสำรองรูปถ่ายนักเรียน

            เมื่อถึงต้นภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษาสุดท้ายของการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย  ให้ดำเนินการตรวจสอบ ปพ.1 และสำรองรูปถ่ายนักเีรียน  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ หรือบันทึกภาพ แล้วดูแบบขยาย 


 • การตรวจสอบหัว  ปพ.1
  • พิมพ์แบบลายน้ำ  ด้วยประโยค  “สำเนาสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเท่านั้น”
  • พิมพ์ตัวหนาตรงที่ว่าง  ด้วยประโยค  “ลงชื่อผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล” (ผู้ปกครอง)
  • ด้านหลังพิมพ์กำหนดเวลาการสำเร็จการศึกษา  4  เดือน/ครั้ง  ไม่ต้องระบุวันที่  เดี๋ยวจะยุ่งยาก
  • สั่งพิมพ์แล้วส่ง  Copy  ( จำนวน   ม.3 + ม.6 )
  • พิมพ์  ปพ.1  ฉบับสำเนาด้านลายน้ำ
  • แจกนักเรียนเป็นรายคน
  • ให้นักเรียนและผู้ปกครองลงชื่อรับทราบ
  • นักเรียนตัดรูปให้พอดีกรอบติดรูปใน ปพ.1
  • ส่งงานทะเบียน
 
 • การสำรองรูปถ่ายนักเรียน
  • เริ่มต้นภาคเรียนที่  2  สำหรับ  ม.3  และ  ม.6
   • รูปถ่ายที่  1  เพื่อทำทำเนียบรุ่น  ใช้จดหมายเวียน  "ที่อยู่"  โดยการสร้างฐานข้อมูล
   • รูปถ่ายที่  2  เพื่อสำรอง  ปพ.1  หาย ครั้งที่ 1
   • รูปถ่ายที่  3  เพื่อสำรอง  ปพ.1  หาย ครั้งที่ 2

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (64) เรียนคณิตศาสตร์ (53) เกี่ยวกับครูบ๋อม (50) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (21) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) SGS (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน