ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ปัญหาผู้มาใหม่

 • จะทำอย่างไรดี
 • ยังไม่มีแนวทางในการแก้ปัญหา
 • มันโตเกินกว่าจะฝึกได้
 • โจทย์ยากเกินไป
 • ถึงพี่สาวและน้องชายสุดเลิฟ  ช่วยเขาคิดหน่อย   (*_*)
 • เป็นโจทย์ที่มาแบบไม่ได้ตั้งตัว  เพราะมาตอนนอนกลางวันของบ่ายวันเสาร์
 • @11/06/2556  นำมันไปส่งคืนเจ้าของเดิม
 • เหตุการณ์นี้สอนให้รู้ว่า
  • สุนัขที่โตแล้ว  และไม่ได้เลี้ยงมากับมือ  หรือฝึกมากับมือ  ย่อมไม่รู้ใจกัน  การสื่อสารย่อมยากเย็นเป็นธรรมดา
  • ฉะนั้นถ้าคิดจะเลี้ยงต้องเลี้ยงตั้งแต่ตัวมันยังเล็ก ๆ และถ้าเป็นไปได้ต้องฝึกมันด้วยตนเอง  และสามารถรับรู้คำสั่งหรือข้อความที่จำเป็น  ได้แก่  นั่ง  เด็กดี  เด็กดื้อ  กิน  มา  เป็นต้น

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (64) เรียนคณิตศาสตร์ (53) เกี่ยวกับครูบ๋อม (50) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (21) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) SGS (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน