ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

วันรับมอบตัวนักเรียนใหม่

ปัญหา
 • เพื่อต้องการให้การตรวจสอบเอกสารหลักฐานในวันวันรับมอบตัวนักเรียนใหม่
 • เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามระเบียบของงานทะเบียน
แนวทางการแก้ปัญหา
 • ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามแนวทางดังต่อไปนี้
คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ 

 
ข้อพึงระวังเกี่ยวกับวันเดือนปีที่อนุมัติจบ
 • วันเดือนปีที่อนุมัติจบของปีการศึกษา  XXXX
 • ต้องไม่เกินวันที่  14  เดือนพฤษภาคม
 • เพื่อความปลอดภัยขอให้เผื่อไว้  อย่าให้เกินวันที่  12 - 13  เดือนพฤษภาคม
 • ของปีการศึกษา  (XXXX + 1)
 • ถ้าเกินจะถือว่านักเรียนคนนั้น
 • เป็นนักเรียนในรุ่นของปีการศึกษา  (XXXX + 1)
 • เช่น  เป็นนักเรียนรุ่น  1/ปีการศึกษา  (XXXX + 1)
 • ส่วนนักเรียนปีการศึกษา  (XXXX + 1)
 • จะถือเป็นรุ่น  2  (หรืออาจมากกว่า)/ปีการศึกษา  (XXXX + 1)

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (77) โปรแกรมครูบ๋อม (62) เกี่ยวกับครูบ๋อม (49) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (20) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) SGS (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง