ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558

การสุ่มนักเรียนเพื่อตอบคำถามในชั้นเรียน

ปัญหาที่ 1
 • การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น การตั้งคำถามกับนักเรียน  ครูผู้สอนต้องใช้ความยุติธรรมหรือความเสมอภาพในการถาม-ตอบด้วย กล่าวคือ
  • อย่าถามเฉพาะนักเรียนเก่งเพียงคนเดียวหรือไม่กี่คน
  • ควรให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสได้ถาม-ตอบ ในชั้นเรียน
  • เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนไม่ง่วง  (ตื่นเต้น + ตั้งใจเรียน)
  • กรณีที่นักเรียนตอบคำถามไม่ได้  ครูควรช่วยชี้แนะหรือชี้แนวทางในการตอบคำถาม
  • แน่นอนครูต้องใช้อดทน  อย่าเผลอตอบคำถามแทนนักเรียนเป็นอันขาด
แนวทางการแก้ปัญหาที่ 1

ปัญหาที่ 2
 • ต้องการเครื่องมือในการสุ่มหน้านักเรียน
แนวทางการแก้ปัญหาที่ 2
 • แจ้งนักเรียนให้ทราบ
  • ครูต้องการจะยืมหน้าของนักเรียน  เพื่อสร้างโปรแกรมสุ่มหน้า  หรือเครื่องมือในการสุ่มหน้า  เพื่อหานักเรียนผู้โชคดีในการตอบคำถามระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 • ขั้นตอน
  • 1.  บันทึกวีดีโอ  โดยใช้  WebCam  โดยให้นักเรียนเข้าแถวเรียงตามลำดับเลขที่  แล้วให้นักเรียนเดินผ่าน  WebCam  ที่ครูได้ตั้งไว้  เริ่มที่นักเรียนเลขที่  1  หยุดยืนที่หน้า  WebCam  นับ  1  ถึง  5  ในใจ  แล้วเดินผ่านไป  จากนั้นนักเรียนเลขที่  2  ก็ทำเช่นเดียวกัน  จนถึงเลขที่สุดท้าย
  • 2.  นำวีดีโอที่ได้ไปจับภาพ  หรือที่เรียกกันว่า  Capture  ภาพของนักเรียนตามลำดับเลขที่  และตั้งชื่อไฟล์เป็นเลขที่  จะได้ไม่เกิดอาการสับสน  โดยเฉพาะในกรณีที่มีนักเรียนจำนวนมาก
  • 3.  ทำการ  Crop  ภาพ  และพิมพ์ชื่อ - สกุล (เลขที่)  แล้วจึงบันทึก (ชื่อไฟล์คือเลขที่)  (ตามหาคำสั่ง  Edit > Crop + Text  ให้พบ  อาจทำการตกแต่งเพิ่มเติมตามความเหมาะสม)
  • 4.  นำไฟล์ภาพนักเรียน  (1  ห้อง)  ไปสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหว  (*.gif)  ควรตั้งค่าการนำเสนอภาพละ  0.05  วินาที  ขนาดภาพตามความต้องการและความเหมาะสม  (ขอแนะนำ  :  ไม่มีเอฟเฟคเปลี่ยนภาพ  ขนาดใหญ่ที่สุด  อัตราส่วน ย่อ/ขยาย  100%  สีขาว  ขยายเต็มหน้า  ตำแหน่งภาพตรงกลาง)
  • 5. นำภาพที่ได้ไปเปิดใน  Internet Browser Software  ได้แก่  Google Chrome  Internet Explorer
 • วิธีการสุ่มหน้าอาจใช้วิธีการ  (ห้ามมอง)
  • 1.  ปรับแต่งหน้าต่างให้ได้ขนาดตามภาพ  แล้วกดที่  Restore  Down  (มุมบนสุดด้านขวามือของหน้าต่าง)  ภาพก็จะหยุด
  • 2.  หากวิธีในข้อ  1  ใช้ไม่ได้  ปรับแต่งหน้าต่างแบบปกติ  ให้สุ่มกดภาพ  แล้วลาก  mouse  ออกมานอกภาพ (พื้นที่วาง)  ภาพของใครถูกลากออกมา  คนนั้นคือผู้โชคดีในการตอบคำถาม
 • ข้อเสีย
  • คนสุ่มและคนลุ้นอาจมีอาการตาลายได้
 • ตัวอย่างวิธีการสร้างและใช้งาน
  • 1.  บันทึกวีดีโอ : Logitech Webcam Software
  • 2. จับภาพ : VLC media player
  • 3. Crop  ภาพ  และพิมพ์ชื่อ - สกุล (เลขที่) : ACDSee
  • 4. สร้างภาพเคลื่อนไหว  (*.gif) : PhotoScape
  • 5. สุ่มหน้า :   Google Chrome

แผนภาพ


อีกวิธีหนึ่งที่ขอแนะนำ
 • นำภาพของนักเรียนมาติดใส่กระดาษแข็ง  หรือพิมพ์ในกระดาษประมาณ 150 แกรม
 • 1 แผ่นเล็ก / 1 คน
 • จากนั้นให้หัวหน้าห้องแต่ละห้องนำ นำชื่อ - สกุล จากบัญชีรายชื่อ (ที่ตัดแล้ว) ไปติด และให้เขียนชื่อเล่นของนักเรียนไว้หลังบัตร
 • เวลาที่สุ่มก็ให้ใช้วิธีการ "จั่วหน้า"  ของนักเรียน  (ไม่ใช้หน้าจั่ว  ขอ...บอก)
 • จั่วถูกหน้าใคร  คนนั่นตอบ
 • ขอแนะนำให้มีหน้าครูในนั้นด้วย  จะได้สนุก
แนวทางการแก้ปัญหาที่ 3
   จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

   ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

   โปรแกรมครูบ๋อม (64) เรียนคณิตศาสตร์ (53) เกี่ยวกับครูบ๋อม (50) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (21) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) SGS (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

   เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

   ปฏิทินการปฏิบัติงาน