ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558

การสุ่มนักเรียนเพื่อตอบคำถามในชั้นเรียน

ปัญหาที่ 1
 • การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น การตั้งคำถามกับนักเรียน  ครูผู้สอนต้องใช้ความยุติธรรมหรือความเสมอภาพในการถาม-ตอบด้วย กล่าวคือ
  • อย่าถามเฉพาะนักเรียนเก่งเพียงคนเดียวหรือไม่กี่คน
  • ควรให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสได้ถาม-ตอบ ในชั้นเรียน
  • เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนไม่ง่วง  (ตื่นเต้น + ตั้งใจเรียน)
  • กรณีที่นักเรียนตอบคำถามไม่ได้  ครูควรช่วยชี้แนะหรือชี้แนวทางในการตอบคำถาม
  • แน่นอนครูต้องใช้อดทน  อย่าเผลอตอบคำถามแทนนักเรียนเป็นอันขาด
แนวทางการแก้ปัญหาที่ 1

ปัญหาที่ 2
 • ต้องการเครื่องมือในการสุ่มหน้านักเรียน
แนวทางการแก้ปัญหาที่ 2
 • แจ้งนักเรียนให้ทราบ
  • ครูต้องการจะยืมหน้าของนักเรียน  เพื่อสร้างโปรแกรมสุ่มหน้า  หรือเครื่องมือในการสุ่มหน้า  เพื่อหานักเรียนผู้โชคดีในการตอบคำถามระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 • ขั้นตอน
  • 1.  บันทึกวีดีโอ  โดยใช้  WebCam  โดยให้นักเรียนเข้าแถวเรียงตามลำดับเลขที่  แล้วให้นักเรียนเดินผ่าน  WebCam  ที่ครูได้ตั้งไว้  เริ่มที่นักเรียนเลขที่  1  หยุดยืนที่หน้า  WebCam  นับ  1  ถึง  5  ในใจ  แล้วเดินผ่านไป  จากนั้นนักเรียนเลขที่  2  ก็ทำเช่นเดียวกัน  จนถึงเลขที่สุดท้าย
  • 2.  นำวีดีโอที่ได้ไปจับภาพ  หรือที่เรียกกันว่า  Capture  ภาพของนักเรียนตามลำดับเลขที่  และตั้งชื่อไฟล์เป็นเลขที่  จะได้ไม่เกิดอาการสับสน  โดยเฉพาะในกรณีที่มีนักเรียนจำนวนมาก
  • 3.  ทำการ  Crop  ภาพ  และพิมพ์ชื่อ - สกุล (เลขที่)  แล้วจึงบันทึก (ชื่อไฟล์คือเลขที่)  (ตามหาคำสั่ง  Edit > Crop + Text  ให้พบ  อาจทำการตกแต่งเพิ่มเติมตามความเหมาะสม)
  • 4.  นำไฟล์ภาพนักเรียน  (1  ห้อง)  ไปสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหว  (*.gif)  ควรตั้งค่าการนำเสนอภาพละ  0.05  วินาที  ขนาดภาพตามความต้องการและความเหมาะสม  (ขอแนะนำ  :  ไม่มีเอฟเฟคเปลี่ยนภาพ  ขนาดใหญ่ที่สุด  อัตราส่วน ย่อ/ขยาย  100%  สีขาว  ขยายเต็มหน้า  ตำแหน่งภาพตรงกลาง)
  • 5. นำภาพที่ได้ไปเปิดใน  Internet Browser Software  ได้แก่  Google Chrome  Internet Explorer
 • วิธีการสุ่มหน้าอาจใช้วิธีการ  (ห้ามมอง)
  • 1.  ปรับแต่งหน้าต่างให้ได้ขนาดตามภาพ  แล้วกดที่  Restore  Down  (มุมบนสุดด้านขวามือของหน้าต่าง)  ภาพก็จะหยุด
  • 2.  หากวิธีในข้อ  1  ใช้ไม่ได้  ปรับแต่งหน้าต่างแบบปกติ  ให้สุ่มกดภาพ  แล้วลาก  mouse  ออกมานอกภาพ (พื้นที่วาง)  ภาพของใครถูกลากออกมา  คนนั้นคือผู้โชคดีในการตอบคำถาม
 • ข้อเสีย
  • คนสุ่มและคนลุ้นอาจมีอาการตาลายได้
 • ตัวอย่างวิธีการสร้างและใช้งาน
  • 1.  บันทึกวีดีโอ : Logitech Webcam Software
  • 2. จับภาพ : VLC media player
  • 3. Crop  ภาพ  และพิมพ์ชื่อ - สกุล (เลขที่) : ACDSee
  • 4. สร้างภาพเคลื่อนไหว  (*.gif) : PhotoScape
  • 5. สุ่มหน้า :   Google Chrome

แผนภาพ


อีกวิธีหนึ่งที่ขอแนะนำ
 • นำภาพของนักเรียนมาติดใส่กระดาษแข็ง  หรือพิมพ์ในกระดาษประมาณ 150 แกรม
 • 1 แผ่นเล็ก / 1 คน
 • จากนั้นให้หัวหน้าห้องแต่ละห้องนำ นำชื่อ - สกุล จากบัญชีรายชื่อ (ที่ตัดแล้ว) ไปติด และให้เขียนชื่อเล่นของนักเรียนไว้หลังบัตร
 • เวลาที่สุ่มก็ให้ใช้วิธีการ "จั่วหน้า"  ของนักเรียน  (ไม่ใช้หน้าจั่ว  ขอ...บอก)
 • จั่วถูกหน้าใคร  คนนั่นตอบ
 • ขอแนะนำให้มีหน้าครูในนั้นด้วย  จะได้สนุก
แนวทางการแก้ปัญหาที่ 3
   ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
   เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

   ประชาสัมพันธ์

   เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

   จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

   หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

   เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

   เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

   11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

   กำหนดเวลาทำงาน