ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2556

การสร้างช่วงคะแนนของเกณฑ์การตัดสินประกอบเกณฑ์การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน


ปัญหา
 • ในการประเมินภาระงาน/ชิ้นงาน ของนักเรียนนั้น เมื่อมีการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน และระดับคุณภาพ เช่น ดีมาก ดี พอใช้ หรือ ปรับปรุง แล้ว
 • จะต้องสร้างช่วงคะแนนของเกณฑ์การตัดสิน ให้มีความถูกต้องการหลักวิชาการ
 • กรณีที่ประเด็นการประเมินมีหลายข้อ และหรือ ประเด็นการประเมินแต่ละข้อมีน้ำหนักจุดเน้นไม่เท่ากัน
แนวทางการแก้ปัญหา
 • สร้างไฟล์จาก Microsoft Office Excel สำหรับคำนวณช่วงคะแนนของเกณฑ์การตัดสิน ในการประเมินภาระงาน/ชิ้นงาน ของนักเรียน
 • แบบ  3 ระดับ 4  ระดับ และ 5 ระดับ
 • สำหรับเลือกใช้ในการประเมินภาระ/ชิ้นงาน ของนักเรียน ตามความต้องการและความเหมาะสม
 • มีการกรอกข้อมูลอยู่  2 ที่ คือ
  • มีน้ำหนักจุดเน้นรวม หรือ จำนวนข้อที่ประเมิน
  • เกณฑ์การผ่านตัวชี้วัดอยู่ที่ ร้อยละ
   • เพื่อหาเกณฑ์การผ่านตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ เป็นร้อยละของคะแนนเต็ม (ตามสถานศึกษากำหนด)

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (69) เกี่ยวกับครูบ๋อม (62) เรียนคณิตศาสตร์ (54) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (37) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) สวนข้างหน้าต่าง (20) เกษตรเกินไม่เป็นตัวอย่าง (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) SGS (17) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) Classroom (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ยุวกาชาด (7) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (6) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (3) เวกเตอร์ (3) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน